Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0303.0007


Authors

RUS: Меняйло Виктория Ивановна-Запорожский национальный университет,ENG: Meniailo Viktoriia Ivanivna-Zaporizhzhia National University,UKR: Меняйло Вікторія Іванівна-Запорізький національний університет,


Titles

ENG CONTENT AND OPERATIONAL COMPONENT OF THE FUTURE PHD'S DISPOSITION FOR RESEARCH AND INNOVATION ACTIVITY

UKR ЗМІСТОВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

RUS СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Annotations

ENG The article analyzes the formation of the content training of future doctor of philosophy for research and innovation activity, which needs new approaches in view of increasing academic competition between scientists in national and international formats. The purpose of the research is the disclosure of the essence and structure of the content-operational component of postgraduate students' disposition for research and innovation activity. The paper uses a descriptive research method based on a literary review of foreign and domestic experience in preparing future specialists for research and innovation activity in the process of professional training. As a result of the theoretical analysis, a content-cognitive unit and an operational-activity unit were isolated in the structure of the content-operational component. The content-cognitive unit is a complex of knowledge about the essence, types, features, mechanisms and functions of research and innovation activity, its place and role in the modern university and external innovation processes; the legal bases of scientific and innovative activity, including issues related to creation and protection intellectual property objects, licensing and business agreements; basic forms and ways of research and innovation, in particular, the presentation and dissemination of scientific information using oral, printed and electronic means; procedure for preparation, submission and implementation of research and innovative projects, including conditions for participation in academic mobility programs; knowledge of principles of academic integrity and research ethics. The operational-activity unit includes research, information, projective, innovative, organizational and social and communication skills. The results obtained are a generalized system of data available in the literature and can form the basis of the content of research and innovation training of postgraduate students, which will allow to prepare highly qualified young scientists who are able to work and compete in the international scientific environment.

UKR Статтю присвячено вивченню проблеми формування змісту підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, яке потребує нових підходів з огляду на підвищення академічної конкуренції між науковцями у національному та міжнародному вимірах. Метою дослідження є розкриття сутності і структури змістовно-операційного компонента готовності аспірантів до дослідницько-інноваційної діяльності. У роботі використано описовий метод дослідження, що базується на літературному огляді зарубіжного і вітчизняного досвіду з питань підготовки майбутніх фахівців до дослідницької та інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки. Проведений теоретичний аналіз дозволив виділити у структурі змістовно-операційного компоненту такі блоки: змістовно-когнітивний, що являє собою комплекс знань про: сутність, види, особливості, механізми і функції дослідницько-інноваційної діяльності, її місце і роль у сучасному університеті та зовнішніх інноваційних процесах; правові основи наукової та інноваційної діяльності, у тому числі питання, пов’язані зі створенням і захистом об’єктів інтелектуальної власності, укладанням ліцензійних та господарських договорів; основні форми і способи дослідницько-інноваційної діяльності, зокрема, представлення та поширення наукової інформації усними, друкованими та електронними засобами; порядок підготовки, подання й реалізації дослідницьких та інноваційних проектів, у тому числі умови участі у програмах з академічної мобільності; принципи академічної доброчесності та етики наукових досліджень; а також дослідницькі, інформаційні, проективні, інноваційні, організаційні та соціально-комунікативні вміння та навички, що є складовими операційно-діяльнісного блоку. Отримані результати являють собою узагальнену систему наявних у літературі даних та можуть бути покладені в основу формування змісту дослідницько-інноваційного навчання аспірантів, що дозволить підготувати висококваліфікованих молодих учених, здатних працювати і конкурувати у міжнародному науковому просторі.

RUS Статья посвящена изучению проблемы формирования содержания подготовки будущих докторов философии в исследовательско-инновационной деятельности, которое требует новых подходов с учетом повышения академической конкуренции между учеными в национальном и международном измерениях. Целью исследования является раскрытие сущности и структуры содержательно-операционного компонента готовности аспирантов к исследовательско-инновационной деятельности. В работе использованы описательный метод исследования, основанный на литературном обзоре зарубежного и отечественного опыта по вопросам подготовки будущих специалистов к исследовательской и инновационной деятельности в процессе профессиональной подготовки. Проведенный теоретический анализ позволил выделить в структуре содержательно-операционного компонента следующие блоки: содержательно-когнитивный, что представляет собой комплекс знаний о: сущность, виды, особенности, механизмы и функции исследовательско-инновационной деятельности, ее место и роль в современном университете и внешних инновационных процессах ; правовые основы научной и инновационной деятельности, в том числе вопросы, связанные с созданием и защитой объектов интеллектуальной собственности, заключением лицензионных и хозяйственных договоров; основные формы и способы исследовательско-инновационной деятельности, в частности, представление и распространение научной информации устными, печатными и электронными средствами; порядок подготовки, представления и реализации исследовательских и инновационных проектов, в том числе условия участия в программах по академической мобильности; принципы академической добропорядочности и этики научных исследований; а также исследовательские, информационные, проективные, инновационные, организационные и социально-коммуникативные умения и навыки, которые являются составными операционно-деятельностного блока. Полученные результаты представляют собой обобщенную систему имеющихся в литературе данных и могут быть положены в основу формирования содержания опытно-инновационного обучения аспирантов, позволит подготовить высококвалифицированных молодых ученых, способных работать и конкурировать в международном научном пространстве.


Full article text
07-menyilo.pdf