Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0303.0005


Authors

RUS: Клинков Георги Тодоров-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Klinkov Georgi Todorov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Клинков Георги Тодоров-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG SPECIFICITY OF TRAINING FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN ECONOMIC SPECIALTIES BASED ON FOREIGN EXPERIENCE

BGR СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА БАЗАТА НА ЧУЖДИЯ ОПИТ

RUS ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА


Annotations

ENG Vocational training of teachers in individual countries should not be considered as a measure that has an immediate impact on the learning process. The teaching profession has over the years adopted a certain, conservative model of development and improvement. The experience in the specific subject area has turned into an immediate professional experience and subsequently also in the routine. The development of qualification standards and standards puts first the requirement to define the subject of such multilevel activity. The professional level and the status of the teacher most fully reveal the specificity of such a subject. Differences in qualifications, methodology, and model across countries lead to the emergence of an understanding of an object. Differences in qualifications, methodology, and model across countries lead to the emergence of an understanding of an object. In the empirical analysis related to the development of the thesis, the differentiating components are mainly related to revealing the institutional nature of such preparation in most of the presentations. In the countries of Europe, and especially in those who once built the Eastern Bloc, the qualification activity is measured in the degrees and courses that the respective teachers have completed after they have acquired a teaching qualification. In the United States and the UK, the teacher's qualification activity is primarily related to the protection of his / her professional status at any time in the aptitude test. Teachers develop exclusively on the basis of the qualification within the subject area taught. The training is extremely dynamic, with many open lessons, discussions, discussion of educational innovations within the educational institution.

BGR Професионалната квалификация на учителите в отделните страни не бива да се приема като мярка, която има непосредствено отражение върху процеса на обучение. Учителската професия през годините е възприела определен, консервативен модел на развитие и усъвършенстване. Опитът в определената предметна област се е превръщал в непосредствен професионален опит, а впоследствие и в рутина. Изграждането на квалификационните норми и стандарти поставя на първо място изискването да се определи обекта на подобна многостепенна дейност. Професионалното ниво и статус на учителя най-пълно разкрива спецификата на подобен обект. Различията в квалификационната характеристика, методология и модел в отделните страни довежда до извеждането на разбирането за предмет. В емпиричния анализ, свързан с разработването на работната теза диференциращите компоненти са свързани преди всичко с разкриване институционалния характер на подобна подготовка в повечето от презентативно представените страни. В страните от Европа и особено в тези, които навремето изграждаха Източния блок квалификационната дейност се измерва в степените и курсовете, които съответните учители са завършили след като са придобили преподавателска правоспособност. В САЩ и Великобритания квалификационната дейност на учителя е свързана преди всичко със защита на неговия професионален статус във всеки един момент от атестирането за правоспособност. Учителите се развиват изключително на базата на квалификацията в рамките на преподаваната предметна област. Обучението е изключително динамично, изпъстрено с множество открити уроци, дискусии, обсъждане на образователни новости в границите на образователната институция.

RUS Профессиональная квалификация учителей в отдельных странах не должна рассматриваться как мера, которая напрямую влияет на процесс обучения. Профессия учителя на протяжении многих лет приняла определенную консервативную модель развития и совершенствования. Опыт работы в конкретной предметной области стал непосредственным профессиональным опытом, а впоследствии рутиной. Разработка квалификационных норм и стандартов ставит, прежде всего, требование определить объект такой многоступенчатой деятельности. Профессиональный уровень и статус преподавателя в полной мере раскрывают специфику такого предмета. Различия в квалификационных характеристиках, методологии и модели в разных странах приводят к пониманию предмета. В эмпирическом анализе дифференцирующие компоненты, в первую очередь, связаны с выявлением институциональной природы такого обучения в большинстве представленных стран. В странах Европы, и особенно в тех, кто раньше строил Восточный блок, квалификационная активность измеряется в степенях и курсах, которые соответствующие учителя прошли после получения квалификации преподавателя. В Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве квалификация учителя в первую очередь связана с защитой его или ее профессионального статуса. Учителя развиваются исключительно на основе квалификаций в рамках предметной области. Обучение является чрезвычайно динамичным, полным открытых уроков, дискуссий, обсуждений образовательных инноваций в границах образовательного учреждения.


Full article text
05-klinkov.pdf