Description of the article

Date of publication

30.11.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 4(10) 30.11.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0404.0008


Authors

RUS: Гурбанова Мадина Абульфат-Бакинский государственный университет,ENG: Gurbanova Madina Abulfat-Baku State University,AZE: Qurbanova Mədinə Əbülfət-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

AZE ERKƏN ANALIQ: ZƏRƏRLİ ƏNƏNƏVİ TƏCRÜBƏ

RUS РАННЕЕ МАТЕРИНСТВО: ВРЕДНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ОПЫТ

ENG EARLY MOTHERHOOD: A HARMFUL TRADITIONAL EXPERIENCE


Annotations

AZE Analıq dünyadakı bir çox qadın üçün həyatın vacib bir tərəfidir. Bir çox cəmiyyətdə analıq bir qadın şəxsiyyətinin vacib bir elementi olaraq qəbul edilir. Yeniyetmələrin həyatının kritik bir mərhələsində meydana gələn erkən analıq, onların ictimai həyatına və sağlamlığına ciddi təsir göstərir və bir sıra fəsadlara səbəb olur. Bu problemin bir çox səbəbi var: səhv prinsiplərə əsaslanan zəif ailə tərbiyəsi, erkən cinsi əlaqə, əlverişsiz sosial mühit, düzgün kontraseptivlərin seçilməsinə dair məlumatsızlıq, valideyn nəzarətindən çıxmaq istəyi, zehni xəstəlik və təcavüz. Erkən analıq probleminə gəldikdə, cəmiyyətdə üstünlüklərdən daha çox mənfi cəhət var. Gənc analarda şüurlu analıq olmaması, yeni doğulmuş uşağa qulluq edə bilməməsi, fizioloji çətinliklər, emosional qeyri-sabitlik və qeyri-sabit psixika - bunların hamısı əvvəlki analıqla müşayiət olunur. Bəzi hallarda uşağa görə məsuliyyəti nənə və baba öz üzərinə götürür, ən pis halda ana uşağını tərk edir və ya dövlətin himayəsinə verir. Belə hallara baxmayaraq, erkən analıqda müsbət cəhətlər var. Bunlara aşağıdakılar daxildir: analıq statusu əldə etməsi və sağlam bir uşağın dünyaya gəlməsi səbəbindən erkən böyümək.

RUS Материнство - жизненно важный аспект жизни для многих женщин во всем мире. Во многих обществах материнство считается важнейшим элементом идентичности женщины. Раннее материнство, которое наступает на критическом этапе жизни подростков, оказывает серьезное влияние на их социальную жизнь и здоровье и вызывает ряд осложнений. Причин этой проблемы много: плохое семейное воспитание, основанное на неправильных принципах раннее вступление в половую жизнь, неблагоприятное социальное окружение, неосведомленность о выборе правильных контрацептивов, желание выйти из-под родительского контроля, психическое заболевание и агрессия. Касательно проблемы раннего материнства в обществе недостатков больше, чем преимуществ. Отсутствие осознанного материнства у молодых мам, неумение ухаживать за новорожденным, физиологические трудности, эмоциональная нестабильность и нестабильная психика - все это сопровождает ранее материнство. В некоторых случаях ответственность за ребенка берут на себя бабушки и дедушки, в худшем - мать бросает ребенка, или оставляет его на попечение государства. Несмотря на такие случаи, в раннем материнстве есть и положительные стороны. К ним относятся: раннее взросление за счет обретения статуса материнства и тот факт, что при этом рождается здоровый ребенок.

ENG Motherhood is a vital aspect of life for many women around the world. In many societies, motherhood is considered an essential element of a woman's identity. Early motherhood, which occurs at a critical stage in the life of adolescents, has a serious impact on their social life and health and causes a number of complications. There are many reasons for this problem: poor family upbringing based on the wrong principles, early sexual intercourse, unfavorable social environment, ignorance about choosing the right contraceptives, a desire to get out of parental control, mental illness and aggression. Regarding the problem of early motherhood, there are more disadvantages in society than advantages. Lack of conscious motherhood in young mothers, inability to care for a newborn, physiological difficulties, emotional instability and unstable psyche - all this accompanies earlier motherhood. In some cases, the responsibility for the child is assumed by the grandparents, in the worst case, the mother abandons the child, or leaves him in the care of the state. Despite such cases, there are positive aspects to early motherhood. These include: early adulthood due to the acquisition of maternal status and the fact that a healthy child is born.


Full article text
08-Gurbanova.pdf