Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0022


Authors

RUS: Деревянко Светлана Петровна-Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко,ENG: Derevyanko Svetlana Petrovna-T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»,UKR: Дерев’янко Світлана Петрівна-Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,

RUS: Андреева Ирина Николаевна-Полоцкий государственный университет,ENG: Andreyeva Irina Nikolayevna-Polotsk State University,UKR: Андрєєва Ірина Миколаївна-Полоцький державний університет,

RUS: Примак Юлия Владимировна-Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко,ENG: Prymak Yulia Vladimirovna-T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»,UKR: Примак Юлія Володимирівна-Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,


Titles

UKR ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВПЕВНЕНІСТЮ В СОБІ ТА ЕМОЦІЙНОЮ КРЕАТИВНІСТЮ У ОСІБ З РІЗНОЮ СИБЛІНГОВОЮ ПОЗИЦІЄЮ

ENG RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONFIDENCE AND EMOTIONAL CREATIVITY IN PERSONS WITH DIFFERENT SIBLING POSITIONS

RUS ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТЬЮ У ЛИЦ С РАЗНОЙ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ


Annotations

UKR Поняття «впевненість в собі» трактується вченими як позитивна оцінка індивідом власних навичок та здібностей, достатніх для досягнення значущих для нього цілей та задоволення його потреб. Актуальність дослідження проблеми впевненості в собі в емоційному ракурсі обумовлена значущістю емоційного компоненту в структурі впевненості (позитивний емоційний фон), через призму якого можна здійснювати зовнішній (тренінговий) вплив на розвиток цієї характерологічної якості. Особливо важливим вивчення позначеної проблематики є у молодому віці, коли формування особистості ще повністю не завершено, і з урахуванням сімейних характеристик (в нашому дослідженні - це сиблінгова позиція в сім’ї), оскільки саме сімейне середовище є найбільш впливовим щодо формування впевненості. Результати теоретичного аналізу надали можливість виокремити негативні (емоційна нестійкість, тривожність, соціальні страхи, депресія, дистрес) та позитивні (емоційна саморегуляція, здатність ефективно виражати як позитивні, так і негативні емоції, емоційний інтелект) емоційні чинники впевненості в собі. Результати емпіричного дослідження, націленого на вивчення взаємозв’язку між впевненістю в собі та емоційною креативністю осіб з різною сиблінговою позицією, показали: «молодші діти» відчувають впевненість у своїх силах у зв’язку з можливістю бути щирими в своїх емоційних проявах та при умові їх ефективного контролю; «старші діти» більш впевнені в собі, коли не треба викривлювати свої емоційні переживання і можна бути щирими в їх проявах, але при цьому можуть почуватися дещо невпевнено у зв’язку з появою нових, неординарних емоцій, які, вірогідно, у зв’язку з їх консерватизмом та прихильністю до порядку можуть бути незрозумілими та тривожними для них; «єдині діти» набувають впевненість в своїх силах одночасно з розвитком емоційної компетентності, зі зростанням емоційної обізнаності у сфері емоційних переживань.

ENG Scientists interpret the concept of ‘self-confidence’ as a positive assessment by an individual of their own skills and abilities that are sufficient to achieve crucial objectives and satisfy the needs of an individual. The relevance of the study of the issue of self-confidence in an emotional perspective is conditioned by the significance of the emotional component in the structure of confidence (positive emotional background), through which the external (training) influence on the development of this characterological quality is possible. It is vital to study the given issue at a young age, when a personality is still under formation, and taking into account family characteristics (in our study, this is the sibling position in a family) as it is the family environment that has major influence upon the formation of self-confidence. Based on the results of the theoretical analysis, we have distinguished negative (emotional imbalance, anxiety, social fears, depression, distress) and positive (emotional self-control, the ability to express both positive and negative emotions effectively, emotional intelligence) emotional factors of self-confidence. The results of the empirical study focused on understanding the relationship between self-confidence and emotional creativity of individuals with different sibling positions demonstrated that: ‘younger children’ are more self-confident because they know they can be sincere in their emotional expressions, provided that they are successfully controlled; ‘senior children’ are more self-confident when they do not need to deform their emotional experiences and can be sincere in their expression, but at the same time they may feel lack of self-confidence due to the occurrence of new, extraordinary emotions which may be incomprehensible and distressing for them; ‘single children’ gain self-confidence at the same time with the development of emotional competence, with the improvement of emotional awareness in the area of emotional experiences.

RUS Понятие «уверенность в себе» трактуется учёными как позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей, которых достаточно для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей. Актуальность исследования проблемы уверенности в себе в эмоциональном ракурсе обусловлена значимостью эмоционального компонента в структуре уверенности (позитивный эмоциональный фон), через который можно осуществлять внешнее (тренинговое) влияние на развитие этого характерологического качества. Особенно важным изучение обозначенной проблематики является в молодом возрасте, когда формирование личности ещё полностью не завершено, и с учётом семейных характеристик (в нашем исследовании - это сиблинговая позиция в семье), поскольку именно семейная среда является наиболее влиятельной для формирования уверенности в себе. Результаты теоретического анализа дали возможность выделить негативные (эмоциональная неустойчивость, тревожность, социальные страхи, депрессия, дистресс) и позитивные (эмоциональная саморегуляция, способность эффективно выражать как позитивные, так и негативные эмоции, эмоциональный интеллект) эмоциональные факторы уверенности в себе. Результаты эмпирического исследования, нацеленного на изучение взаимосвязи между уверенностью в себе и эмоциональной креативностью лиц с разной сиблинговой позицией, показали: «младшие дети» чувствуют уверенность в себе в связи с возможностью быть искренними в своих эмоциональных проявлениях и при условии их эффективного контроля; «старшие дети» более уверены в себе, когда не нужно искажать свои эмоциональные переживания и можно быть искренними в их проявлении, но при этом могут чувствовать себя недостаточно уверенно в связи с появлением новых, неординарных эмоций, которые, вероятно, в связи с определенным их консерватизмом и любовью к привычному порядку могут быть непонятными и тревожащими для них; «единственные дети» приобретают уверенность в своих силах одновременно с развитием эмоциональной компетентности, с ростом эмоциональной осведомлённости в сфере эмоциональных переживаний.


Full article text
08-Derevyanko.pdf