Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0001


Authors

RUS: Алиева Севиндж Сардар-Бакинский государственный университет,ENG: Aliyeva Sevinj Sardar-Baku State University,AZE: Əliyeva Sevinc Sərdar qızı-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND PARADIGMS IN THE CONTEXT OF GLOBAL EDUCATION

RUS ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И ПАРАДИГМ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

AZE QLOBAL TƏHSİL KONTEKSTİNDƏ PEDAQOJİ BACARIQLARIN VƏ PARADIQMALARININ TRANSFORMASIYASI


Annotations

ENG This article pursues several basic goals. First, the context of the 21st century challenges is determined. Second, the transformation of the education system in this context, its national and international strategies, are theoretically analyzed. Third, new models of teaching and learning skills for post-industrial societies based on the service economy and the development of knowledge and information and communication technologies (ICT) are proposed. The final conclusion of this article is that the realities of the 21st century have strengthened the need for a global educational context, and the educational and cognitive abilities, skills and pedagogical priorities of students and teachers largely depend on the decisive macro- and microstructural factors affecting the development of contemporary models of teaching and learning. It can be argued that there is a general consensus on both the national and international education paradigms, skills and abilities.

RUS Эта статья имеет несколько основных целей. Во-первых, определяется «глобальное образование» в контексте вызовов XXI века. Во-вторых, в данном контексте теоретически анализируется трансформация системы образования, ее национальные и международные стратегии. В-третьих, предлагаются новые модели формирования навыков преподавания и обучения для пост-промышленного общества, основанного на экономике сервиса, развитии знаний и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Итоговый вывод данной статьи состоит в том, что реалии XXI века укрепили потребность в глобальном контексте образования, а образовательные и познавательные способности, навыки и педагогические приоритеты студентов и преподавателей во многом зависят от решающих макро- и микроструктурных факторов, влияющих на развитие современных моделей преподавания и обучения. Можно утверждать, что существует общий консенсус в отношении как национальных, так и международных парадигм, процесса формирования навыков и способностей в области образования.

AZE Bu məqalənin bir neçə əsas məqsədləri vardır. Birincisi, XXI əsrin çağırışları konteksti müəyyən edilir. İkincisi, həmin kontekst çərçivəsində təhsil sisteminin transformasiyası, onun milli və beynəlxalq strategiyaları nəzəri təhlil edilmişdir. Üçüncüsü, post-sənaye və bilik cəmiyyəti üçün tədri-təlim bacarıqlarının yeni modelləri əsaslandırılır. Belə ümumiləşdirici nəticəyə gəlirik ki, XXI əsrin reallıqları təhsilin qlobal kontekstinin zəruriliyini gücləndirmiş, tələbələr və müəllimlər üçün nəzədə tutulan təhsil və bilik bacarıqları, pedaqoji prioritetləri və metodları daha çox müasir tədris modellərinin, tədris prosesinin inkişafına təsir göstərən həlledici makro və mikro strukturlu amillərdən asılı etmişdir. Bu baxımdan,həm milli, həm də beynəlxalq təhsil paradiqmaları, bacarıqları, vərdışləri və qabiliyyətləri sahəsində ümumi konsesun mövcudluğunu iddia etmək olar.


Full article text
01-Aliyeva.pdf