Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.HBR.2019.0303.0011


Authors

RUS: Власева Теодора-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский“,ENG: Vlaseva Teodora-Paisii Hilendarski University of Plovdiv,BGR: Власева Теодора-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PRIMARY TRAINING IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE

BGR ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

RUS ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРВИЧНОМ ОБУЧЕНИИ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ


Annotations

ENG The aim of the study is to trace the dynamics in the transformation of the initial education in Bulgarian language and literature under the influence of information and communication technologies, to outline the problems and challenges of its development in the new digital age and possible ways for its closer integration with the new technologies. The subject of the study are the prerequisites, problems and perspectives for digital transformation of Bulgarian-language elementary education into ICT-based e-learning. Each of the three aspects of the study defines the tasks related to: 1) Discovering the prerequisites for integrating the new ICTs through retrospective analysis of their implementation, in particular in the initial Bulgarian language training, and thematic analysis of the curricula; 2) Analyzing the strengths and weaknesses in the functioning of ICT in the context of initial training; 3) Identify obstacles to ICT integration and identify priorities and perspectives for the digital transformation of the learning model.

BGR Изследването има за цел да проследи динамиката в трансформацията на началното обучение по български език и литература под влияние на информационните и комуникационните технологии, да се очертаят проблемите и предизвикателствата пред развитието му в новата дигитална епоха и възможните пътища за по-тясното му интегриране с новите технологии. Предмет на изследване са предпоставките, проблемите и перспективите за дигитална трансформация на началното обучение по български език в електронно обучение, базирано на ИКТ. Всеки от трите аспекта на изследване определя задачите, свързани със: 1) Разкриване на предпоставките за интегриране на новите ИКТ чрез ретроспективен анализ на прилагането им, в частност в началното обучение по български език, и тематичен анализ на учебните програми; 2) Анализиране на силните и слабите страни във функциониране на ИКТ в контекст на началното обучение; 3) Определяне на пречките пред интеграцията на ИКТ и извеждане на приоритети и перспективи пред цифровата трансформация на модела на обучение.

RUS Целью исследования является проследить динамику трансформации начального образования на болгарском языке и литературе под влиянием информационных и коммуникационных технологий, наметить проблемы и проблемы его развития в новый цифровой век и возможные пути его более тесной интеграции с новыми технологиями. Предметом исследования являются предпосылки, проблемы и перспективы цифровой трансформации начального образования на болгарском языке в электронном обучении на основе ИКТ. Каждый из трех аспектов исследования определяет задачи, связанные с: 1) выявлением предпосылок для интеграции новых ИКТ путем ретроспективного анализа их внедрения, в частности в начальном обучении болгарскому языку и тематическому анализу учебных программ; 2) анализ сильных и слабых сторон функционирования ИКТ в контексте начального обучения; 3) определить препятствия на пути интеграции ИКТ и определить приоритеты и перспективы цифровой трансформации модели обучения.


Full article text
11-vlaseva.pdf