Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0021


Authors

RUS: Нецева-Порчева Татьяна-Университет национального и мирового хозяйства,ENG: Netseva-Porcheva Tatyana-University of National and World Economy,BGR: Нецева-Порчева Татяна-Университет за национално и световно стопанство,


Titles

BGR ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА В2В КОМПАНИИ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ENG PRICING OF В2В COMPANIES IN A PANDEMIC

RUS ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ B2B-КОМПАНИЙ В ПАНДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


Annotations

ENG The article aims to provide guidance on the pricing of B2B companies in the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. To achieve this goal, the article seeks to answer the following questions: How does the current crisis differ from previous economic crises? How will the COVID-19 pandemic affect business? Is it right for B2B companies to lower prices in times of crises? What does it mean to observe price discipline in times of a crisis? What other marketing and sales techniques can companies use to revive sales? To answer these as well as other questions, the article presents the results from empirical research conducted by reputable consulting companies for pricing of B2B companies, examples of good pricing practices of Bulgarian and foreign companies for successful recovery from previous crises and guidelines for recovery of a business after the end of the COVID-19 crisis.

BGR Целта на настоящата статия е да се дадат насоки за ценообразуване на B2B компаниите в условия на икономическата криза, предизвикана от пандемията от коронавирус (COVID-19). За постигането на тази цел в статията се търси отговор на следните въпроси: По какво настоящата криза се различава от предходни икономически кризи? Как пандемията от COVID-19 се отрази на бизнеса? Правилно ли е в условия на криза B2B компаниите да понижават цените? Какво означава да се спазва ценова дисциплина по време на криза? Какви други маркетингови и продажбени техники могат да използват компаниите за съживяване на продажбите? За да се даде отговор на тези и на други въпроси в статията се представят резултати от проведени емпирични изследвания на авторитетни консултантски компании за ценообразуване на В2В компании, примери за добри ценови практики на български и чуждестранни компании за успешно излизане от предходни кризи и насоки за възстановяване на бизнеса след края на кризата, предизвикана от COVID-19.

RUS Цель данной статьи дать рекомендации по ценообразованию для компаний B2B в контексте экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Для достижения этой цели в статье делается попытка ответить на следующие вопросы: Чем нынешний кризис отличается от предыдущих экономических кризисов? Как пандемия коронавируса повлияла на бизнес? Правильно ли B2B-компании снижать цены во время кризиса? Что значит соблюдать ценовую дисциплину во время кризиса? Какие еще методы маркетинга и продаж компании могут использовать для оживления продаж? Чтобы ответить на эти и другие вопросы в статье представлены результаты эмпирических исследований, проведенных авторитетными консалтинговыми компаниями для ценообразования компаний B2B, представлены примеры хорошей практики ценообразования болгарских и иностранных компаний для успешного преодоления предыдущих кризисов и руководства по восстановлению бизнеса после окончания кризиса, вызванного коронавирусом.


Full article text
21-Netseva.pdf