Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0002


Authors

RUS: Алексеенко-Лемовская Людмила Владиславовна-Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова,ENG: Aleksieienko-Lemovska Lyudmila Vladislavіvna-National Pedagogical Dragomanov University,UKR: Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна-Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,


Titles

ENG THE ESSENCE AND SPECIFIC ASPECTS OF PRE-SCHOOL TEACHERS METHODOLOGIKAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMPETENCE STRUCTURE

UKR СПЕЦИФІКА ТА ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

RUS СПЕЦИФИКА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ


Annotations

ENG The following approaches to the definition of a professional competence phenomenon have been analyzed: function activity related, axiological, universal, personal activity related; the structure of key competences in education has been disclosed; the main components of professional competence of pedagogues and form of methodological work have been determined, aimed at development of competence of educators of pre-school educational institutions. In modern researches, terms «methodological competency» and «methodological competence» are often used as synonymous. The structure of the competence of the specialist involves experience (knowledge, skills), orientation (needs, values, motives, ideals), quality (ability to synergetic manifestations, adaptation, scaling and interpretation, self-development, integration, transfer of knowledge from one branch to another). Content of professional competence of a pedagogue of one or another major is determined by qualification characteristics. It constitutes a normative model of a pedagogue’s competence, reflecting theoretically substantiated professional knowledge, abilities, skills. A qualification characteristics is in fact a compilation of generic requirements to a pedagogue at the level of his/her theoretical and practical experience. By conditional separation of professional competence from other personal transformations we mean that acquisition of knowledge is not a goal in itself but a very important condition for production of «knowledge in action», i.e. abilities and skills as a main criterion of a professional readiness. Understanding the essence of pedagogical abilities allows to understand their internal structure, i.e. an interdependent connection between actions (components of abilities) as relatively individual personal abilities. The structure of methodical competence as the result of the training of future educators of pre-school institutions is due to its components being the key, basic, special and partly professional competencies, each of which has a cognitive, activity and personal aspect.

UKR У статті проаналізовано підходи до визначення феномена професійно-педагогічної компетентності: функціонально-діяльнісний, аксіологічний, універсальний, особистісно-діяльнісний; розкрито структуру ключових компетенцій в освіті; визначено основні складові професійної компетентності педагогів та форми методичної роботи, спрямовані на розвиток компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. Розкрито поняття «компетентнісна модель освіти» як акцентування уваги освіти на результаті освіти. В якості результату розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в проблемних ситуаціях. Вказано, що компетентнісна модель випливає з модернізації освіти, метою якої є підготовка особистості до життя, самовизначення, а також загальна підготовка до виконання всього спектра життєвих функцій . Під професійною компетентністю розуміється комплексний ресурс особистості, який залежить від необхідного для цього набору професійних компетенцій. Включає в себе предметну (спеціальну), психолого-педагогічну, диференційовано-педагогічну, методичну, рефлексивну складові. Структура компетентності фахівця включає досвід (знання, вміння), орієнтацію (потреби, цінності, мотиви, ідеали), якість (здатність до синергетичних проявів, адаптація, масштабування та інтерпретація, саморозвиток, інтеграція, передача знань). Структура методичної компетентності як результат навчання майбутніх вихователів дошкільних закладів обумовлена тим, що її складовими є ключові, основні, спеціальні та частково професійні компетентності, кожна з яких має пізнавальний, діяльнісний та особистісний аспект. Методична компетентність розглядається як компонент професійно-педагогічної компетентності вихователів, що співвідносяться як загальне та часткове відповідно. Зазначено, що необхідність розвитку методичної компетентності вихователів дошкільних закладів у системі неперервної освіти зумовлюється тенденціями в інформаційному суспільстві, пов’язаними з накопиченням наукових знань і необхідністю пошуку ефективних механізмів їх передачі та використання.

RUS В статье проанализированы подходы к определению феномена профессионально-педагогической компетентности: функционально-деятельностный, аксиологический, универсальный, личностно-деятельностный; раскрыта структура ключевых компетенций в образовании; определены основные составляющие профессиональной компетентности педагогов и формы методической работы, направленные на развитие компетентности воспитателей учреждений дошкольного образования. Раскрыто понятие «компетентностная модель образования» как акцентирование внимания на результате образования. В качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в проблемных ситуациях. Указано, что целью компетентностной модели образования является подготовка личности к жизни, самоопределение, а также общая подготовка к выполнению всего спектра жизненных функций. Под профессиональной компетентностью понимается комплексный ресурс личности, который зависит от необходимого для этого набора профессиональных компетенций. Включает в себя предметную (специальную), психолого-педагогическую, дифференцированно-педагогическую, методическую, рефлексивную составляющие. Структура компетентности специалиста включает опыт (знания, умения), ориентацию (потребности, ценности, мотивы, идеалы), качество (способность к синергетическим проявлениям, адаптация, масштабирование и интерпретация, саморазвитие, интеграция, передача знаний). Структура методической компетентности как результат обучения будущих воспитателей дошкольных учреждений обусловлена тем, что ее составляющими являются ключевые, основные, специальные и частично профессиональные компетентности, каждая из которых имеет познавательный, деятельностный и личностный аспект. Методическая компетентность рассматривается как компонент профессионально-педагогической компетентности воспитателей, которые соотносятся как общее и частичное соответственно. Отмечено, что необходимость развития методической компетентности воспитателей дошкольных учреждений в системе непрерывного образования обусловлено тенденциями в информационном обществе, связанные с накоплением научных знаний и необходимостью поиска эффективных механизмов их передачи и использования.


Full article text
02-alekseenko.pdf