Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0304.0007


Authors

RUS: Даниленко Александр Борисович-Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия»,ENG: Danilenko Alexander Borisovich-Danube Institute of «Odessa Maritime Academy» National University,UKR: Даниленко Олександр Борисович-Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,


Titles

ENG CONCEPT OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE NAVIGATORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

UKR КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

RUS КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Annotations

ENG In the article the substantiations of the author’s concept of the formation of readiness of the future navigators to professional activity which is urged to provide the improvement of continuous professional training of specialists on navigation and handling of sea vessels are presented. The concept is based on the idea that the need to improve the quality and the efficiency of continuous professional training of future navigators in higher maritime education institutions is caused by a number of factors. These include the role of water transport in the context of globalization, the growing demands on maritime safety and the international labour market, and the requirements of international regulations on the training of seafarers. It has been found out that the readiness of future navigators for professional activity is a property of a specialist's personality, which covers professional motives, value orientations, a set of general and special knowledge, professionally important properties, understanding, abilities and skills in the sphere of navigation and management of sea vessels, which in integration provide aspiration and ability of a navigator to perform professional activity, and further professional development. The leading idea on the effective formation of readiness of the future navigators to professional activity is based on the recognized and proved positions of pedagogical and psychological science, regularities and principles of personal development of the future specialist which are interconnected and structured on methodological, theoretical and technological levels. It is found out that the formation of readiness of future navigators for professional activity is reasonable to realize step-by-step, taking into account the level and the content of education, peculiarities of individual-psychological and professional development of cadets (students), levels and peculiarities of their practical training at different courses of study, as well as peculiarities of the educational process in higher maritime educational institutions. It was found out that the formation of the readiness of future navigators for professional activity can take place within four stages: the first (initial), second (advanced training), third (integration of theoretical and practical training) and fourth (stage of professional development).

UKR У статті представлено обґрунтування авторської концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, що покликана забезпечити удосконалення неперервної професійної підготовки фахівців з навігації та управління морськими суднами. В основу концепції покладено положення про те, що необхідність поліпшення якості й ефективності неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах зумовлена низкою чинників. Серед них роль водного транспорту в умовах світової глобалізації, зростання вимог до безпеки судноплавства та міжнародного ринку праці, а також вимоги міжнародних нормативно-правових документів, що регулюють процеси професійної підготовки моряків. З’ясовано, що готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності - це властивість особистості фахівця, що охоплює професійні мотиви, ціннісні орієнтації, сукупність загальних і спеціальних знань, професійно-важливі властивості, розуміння, уміння і навички у сфері навігації і управління морськими суднами, які в інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія до виконання професійної діяльності та подальший професійний розвиток. Провідна ідея щодо ефективного формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності ґрунтується на визнаних і доведених положеннях педагогічної і психологічної науки, закономірностях і принципах розвитку особистості майбутнього фахівця, які взаємопов’язані між собою і структуруються на методологічному, теоретичному і технологічному рівнях. З’ясовано, що формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно реалізувати поетапно, з урахуванням рівня і змісту освіти, особливостей індивідуально-психологічного і професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та особливостей їхньої практичної підготовки на різних курсах навчання, а також особливостей освітнього процесу у вищих морських навчальних закладах. Визначено, що формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності може відбуватися впродовж чотирьох етапів: першого (початкового), другого (поглибленої підготовки), третього (інтеграції теоретичної і практичної підготовки) та четвертого (етапу професійного становлення).

RUS В статье представлено обоснование авторской концепции формирования готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности, которая призвана обеспечить усовершенствование процесса непрерывной профессиональной подготовки специалистов по навигации и управлению морскими судами. В основу концепции положено утверждение о том, что необходимость улучшения качества и эффективности непрерывной профессиональной подготовки будущих судоводителей в высших морских учебных заведениях обусловлена рядом факторов. Среди них роль водного транспорта в условиях мировой глобализации, рост требований к безопасности судоходства и международного рынка труда, а также требования международных нормативно-правовых документов, регулирующих процессы профессиональной подготовки моряков. Выяснено, что готовность будущих судоводителей к профессиональной деятельности - это свойство личности специалиста, охватывает профессиональные мотивы, ценностные ориентации, совокупность общих и специальных знаний, профессионально-важные качества, понимание, умения и навыки в сфере навигации и управления морскими судами, которые в интеграции обеспечивают стремление и способность судоводителя к выполнению профессиональной деятельности и дальнейшее профессиональное развитие. Основная идея по эффективному формированию готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности основывается на признанных и доказанных положениях педагогической и психологической науки, закономерностях и принципах развития личности будущего специалиста, которые взаимосвязаны между собой и структурируются на методологическом, теоретическом и технологическом уровнях. Установлено, что формирование готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности целесообразно реализовать поэтапно, с учетом уровня и содержания образования, особенностей индивидуально-психологического и профессионального развития курсантов (студентов), уровней и особенностей их практической подготовки на разных курсах обучения, а также особенностей образовательного процесса в высших морских учебных заведениях. Определено, что формирование готовности будущих судоводителей к профессиональной деятельности может происходить в течение четырех этапов: первого (начального), второго (углубленной подготовки), третьего (интеграции теоретической и практической подготовки) и четвертого (этапа профессионального становления).


Full article text
07-danilenko.pdf