Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0304.0001


Authors

RUS: Алексеенко-Лемовская Людмила Владиславовна-Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова,ENG: Aleksieienko-Lemovska Lyudmila Vladislavіvna-National Pedagogical Dragomanov University,UKR: Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна-Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,


Titles

ENG ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL ACTIVITIES AS A FACTOR OF PRESCHOOL TEACHERS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT

UKR ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

RUS ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Annotations

ENG The article considers methodical preparation of the teacher as a process and the result of mastering the system of methodical knowledge, skills and abilities and readiness for their implementation into professional activity. Organization of methodological activity is determined as an important factor of improvement the professional level of teachers of preschool educational institutions and one of the ways of reforming of education. It is noted that the main aim of methodological activity is scientific achievements and pedagogical experience as a complex system of interrelated measures, aimed at improving of qualification, professional skills and abilities of the teacher of the preschool educational institution and the entire pedagogical team. The content of methodological work in the preschool educational institutions is determined in accordance with the specific goals and objectives. Also, the results of the educational process, qualifications of teachers are taken into account. Creation of effective conditions for the professional development of teachers of the preschool education and comprehensive continuous development of children, the quality of interaction with the family, determines the main tasks of methodological work: training and development of teaching staff; management of their qualification improvement; identification, studying, generalization and dissemination of advanced pedagogic experience of teachers; preparation of methodical support for the educational process; coordination of the activities of the preschool educational institution and the family in ensuring the comprehensive continuous development of pupils; coordination of activity of the preschool educational institution with other institutions for the realization of the tasks of development of children and the institution as a whole; analysis of the quality of work in order to create conditions for ensuring positive changes in the development of the personality of pupils through increased professional competence of teachers. Implementation of methodological work allows developing the initiative and creativity of the teaching staff by involving each member in active professional activity.

UKR У статті розглядається методична підготовка педагога як процес і результат оволодіння системою методичних знань, навичок і вмінь та готовність до їх реалізації в професійній діяльності. Організація методичної діяльності визначається важливим фактором підвищення професійного рівня педагогів закладів дошкільної освіти та одним зі шляхів реформування освіти. Зауважується, що основою методичної діяльності є наукові досягнення і педагогічний досвід як комплексна система взаємопов’язаних між собою заходів, спрямована на підвищення кваліфікації, професійних умінь, навичок вихователя закладу дошкільної освіти і всього педагогічного колективу. Методична компетенція визначає здатність і готовність до цілеспрямованого, планомірного образу дій при виконанні професійних завдань, що вимагає особистісної ініціативи й творчості педагога та потребує визначення основних завдань організації даного виду діяльності. Здійснення методичної роботи дозволяє розвивати ініціативу та творчість педагогічного колективу шляхом включення кожного в активну професійну діяльність. Зміст методичної роботи в закладі дошкільної освіти визначається відповідно до конкретних цілей і завдань. Також враховуються результати роботи освітнього процесу, кваліфікація педагогів. Наголошується, що створення ефективних умов професійного розвитку педагогів закладу дошкільної освіти та всебічного безперервного розвитку дітей, якості взаємодії з сім’єю визначає основні завдання методичної роботи: навчання та розвиток педагогічних кадрів, управління підвищенням їх кваліфікації; виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду педагогів; підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу; координація діяльності закладу дошкільної освіти та сім’ї в забезпеченні всебічного безперервного розвитку вихованців; координація діяльності закладу дошкільної освіти з іншими установами для реалізації завдань розвитку дітей і закладу в цілому; аналіз якості роботи з метою створення умов для забезпечення позитивних змін у розвитку особистості вихованців через підвищення професійної компетентності педагогів.

RUS В статье рассматривается методическая подготовка педагога как процесс и результат овладения системой методических знаний, навыков и умений, готовности к их реализации в профессиональной деятельности. Организация методической деятельности является важным фактором повышения профессионального уровня педагогов учреждений дошкольного образования и одним из путей реформирования образования. Отмечается, что основой методической деятельности являются научные достижения и педагогический опыт как комплексная система взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на повышение квалификации, профессиональных умений, навыков воспитателя. Методическая компетенция определяет способность и готовность к целенаправленному, планомерному образу действий при выполнении профессиональных задач, требует личной инициативы и творчества педагога, требует определения основных задач организации данного вида деятельности. Осуществление методической работы позволяет развивать инициативу и творчество педагогического коллектива путем включения каждого в активную профессиональную деятельность. Содержание методической работы определяется в соответствии с конкретными целями и задачами, учитываются результаты работы образовательного процесса и квалификация педагогов. Отмечается, что создание эффективных условий профессионального развития педагогов учреждения дошкольного образования и всестороннего непрерывного развития детей, качества взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы: обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации; выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов; подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса; координация деятельности учреждения дошкольного образования и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников; координация деятельности учреждения дошкольного образования с другими учреждениями для реализации задач развития детей и учреждения в целом; анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений.


Full article text
01-alekseenko.pdf