Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0402.0004


Authors

RUS: Найденова Виолета Николаева-Пловдивский университет им.”Паисия Хилендарского”,ENG: Naydenova Violeta Nikolaeva-Plovdiv University "Paisii Hilendarski",BGR: Найденова Виолета Николаева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG SPECIFICITY OF PEDAGOGICAL IN NATURE MATHEMATICAL MODELING IN SCHOOL

BGR СПЕЦИФИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ПО ХАРАКТЕР МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ

RUS СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ В ШКОЛЕ


Annotations

BGR Обект на настоящата публикация е ролята и мястото на педагогическото по характер математическо моделиране. Идеята за математическото моделиране и превръщането му в конкретна методическа задача има доста дълга история. Най-популярните теории и приложни концепции теории разглеждат математическото моделиране от гледна точка на неговата инструментална природа и способността чрез него да се извършват различни научни и частно-приложни изследвания. В това отношение още по-ясно се доказва значимостта на математическите методи за обективни и систематизирани научни изследвания. В полето на училището най-често математическото моделиране е било приоритет на изучаване в границите на прогимназиалната и горна училищна степен. Решаването на разнообразните като тип и вид текстови задачи е служило като методическо основание да се изследват особеностите на този приложен метод. Обект на настоящата публикация е училищната практика при усвояването на математически алгоритми за моделиране на образователни конструкти. Предмет на настоящата публикация е особеното и специфичното в процеса на приложение на математическото моделиране като обучаващ метод в хода на изграждане на неговият пространствено-времеви модел на реализация. Специфичната изследователска задача е подчинена на логиката на емпиричен анализ и съпоставка на различните популярни теории за времево изграждане процеса на математическото моделиране.

RUS Предметом данной публикации является роль и место педагогического в характере математического моделирования. Идея математического моделирования и его превращения в конкретную методологическую задачу имеет довольно давнюю историю. Наиболее популярные теории и теории прикладных концепций рассматривают математическое моделирование с точки зрения его инструментальной природы и способности выполнять различные научные и частные прикладные исследования. В связи с этим значение математических методов объективно и систематически наглядно доказаны в рамках данного научного исследования. В школе чаще всего математическое моделирование было приоритетом в обучении в рамках младших классов средней школы и в старших классах. Решение различного типа текстовых задач послужило методологической основой для изучения особенностей этого метода. Предметом данной публикации является школьная практика по освоению математических алгоритмов моделирования образовательных конструкций. Целью данной публикации является особенность и специфика процесса применения математического моделирования в качестве метода обучения при построении и реализации его пространственно-временной модели. Конкретная исследовательская задача подчиняется логике эмпирического анализа и сравнению различных популярных теорий осуществления математического моделирования.

ENG The most popular theories and applied concepts theories consider mathematical modeling in terms of its instrumental nature and ability through it to carry out various scientific and private-applied research. In this respect, the significance of the mathematical methods of objective and systematic scientific research is proven even more clearly. In the field of the school most often mathematical modeling was a priority of studying in the boundaries of lower secondary and upper school degrees. The solution of the various type and type of textual tasks has served as a methodological basis to examine the peculiarities of this method of application. The subject of this publication is the school practice in mastering mathematical algorithms for modelling of educational constructs. The obiect of this publication is the special and specific in the process of applying mathematical modeling as a training method in the course of building its spatial-temporal model of realization. The specific research task is subordinated to the logic of empirical analysis and comparison of the various popular time-building theories of the mathematical modeling process


Full article text
04-Naydenova.pdf