Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0015


Authors

RUS: Ангелова Ани Димитрова-Пловдивский Университет им. П. Хилендарского,ENG: Angelova Ani Dimitrova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski“,BGR: Ангелова Ани Димитрова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

RUS: Панов Ивайло Георгиев-Софийский Университет им. Св. Климент Охридскии,ENG: Panov Ivailo Georgiev-Sofia University „St. Kliment Ohridski“,BGR: Панов Ивайло Георгиев-Софийский Университет им. Св. Климент Охридскии,


Titles

ENG EDUCATION 3.0 AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ITS MANIFESTATIONS AS AN ACTIVITY MOTIVATIONAL PROCESS

BGR ОБРАЗОВАНИЕ 3.0 И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ОТ ПРОЯВЛЕНИЯТА МУ КАТО ДЕЙНОСТНО-МОТИВАЦИОНЕН ПРОЦЕС

RUS ОБРАЗОВАНИЕ 3.0 И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНО - МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС


Annotations

ENG This article examines the concept for development of education in the near future, so called Education 3.0, which includes: the use of technology; interactive teaching methods; personalizing educational content; holistic education; lifelong learning. Emphasis is placed on the formation of motivation for learning in secondary school through project-based learning, as well as on the psychological aspects of this process. The argumentation is based on an actively observed and systematically tracked experience in a Bulgarian school in teaching scientific knowledge through project-based training. The key skills in designing the project-based lesson as well as the methodology used are followed. Emphasis is placed on possible tools for activating the motivational process in students such as: application of art-elements; suggestopedia techniques; alternative learning environment and self-directed learning.

BGR В тази статия е разгледана представата за развитие на образованието в близко бъдеще - образование 3.0; основни негови черти, като използване на технологии, интерактивни методи на обучение, персонализиране на образователното съдържание, холистично образование, учене през целия живот. Акцентирано е върху формирането на мотивация за учене на учебници в средното училище чрез проектно-базирано обучение. Аргументацията се основава на активно наблюдаван и систематично проследен опит в едно българско училище при преподаване на научни знания чрез проекто-базирано обучение. Проследени са ключовите умения при създаване на проекто-базирания урок, както и използваната методика. Акцентирано е върху прилагането на арт-елементи, сугестопедични похвати, алтернативна учебна среда и самонасочено учене, като възможни инструменти за активиране на мотивационния процес у учениците.

RUS В данной статье рассмотривается понятие развитие образования в ближайшее время - образование 3.0. Его основные особенности, такие как использование технологий, интерактивных методов обучения, персонализация образовательного содержания, целостное образование, обучение на протяжение всей жизни. Основное внимание в исследовании уделяется формированию мотивации обучения учеников в средней школе посредством проектного обучения. Аргументация основана на активно наблюдаемом и систематически отслеживаемом опыте в болгарской школе по обучению научным знаниям посредством проектного обучения. Было необходимо проследить основные навыки в разработке урока на основе проекта, а также результативность используемой методологии проектного обучения. Основное внимание уделялось применению элементов искусства, методики внушения, альтернативной среды обучения и самостоятельного обучения, как возможных инструментов для активизации мотивационного процесса обучения среди учеников.


Full article text
15-angelova.pdf