Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0002


Authors

RUS: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивский университет им „Паисия Хилендарского”,ENG: Garnevska Silviya Markova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG PROFESSIONAL TEACHER'S PORTFOLIO - NECESSITY, FUNCTIONS, COMPOSITION. QUESTIONNAIRE SURVEY

BGR ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО - НЕОБХОДИМОСТ, ФУНКЦИИ, СЪСТАВЯНЕ. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

RUS ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИТЕЛЬСКОЕ ПОРТФОЛИО - НЕОБХОДИМОСТЬ, ФУНКЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ. АНКЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ


Annotations

ENG In the development it is necessary to use a professional teacher's portfolio in the Bulgarian education system. In order to understand teachers' attitude to the portfolio and their willingness to present and present themselves, a survey is conducted. A total of 80 teachers from the elementary and junior high schools were interviewed. The questionnaire contains 8 recommended formulations with the proposed formulations recorded in the questionnaire. They are asked the following questions: In your opinion, is the teacher's portfolio (TP) necessary; Are you aware of the nature and structure of the TP; Note what you think the TP aims for; Where do you get the information about the TP; Do you personally prepare a TP; What kind of portfolio do you draw or commission to prepare; Do you need additional portfolio information; In your opinion, do you know how to prepare a professional TP. The answers given by the respondents were analyzed and summarized. The results are presented in tables and histograms. Conclusions are drawn from the survey to help manage and optimize the quality of education.

BGR В разработката е подчертана необходимостта от използване на професионално учителско портфолио в българската образователна система. За да се изследва отношението на учителите към портфолиото и готовността им да го изготвят и представят, е проведено анкетно проучване. Анкетирани са 80 учители от начален и прогимназиален етап на СУ. Анкетата съдържа 8 предварително формулирани въпроса с предварително формулирани отговори, вписани в анкетна карта. Зададени са следните въпроси: Според вас необходимо ли е учителското портфолио /УП/; Наясно ли сте със същността и структурата наУП; Отбележете за какво според вас служи УП; Откъде черпите информация за УП; Вие изготвяте ли лично УП; Какъв вид портфолио изготвяте или възлагате да се изготви; Нуждаете ли се от допълнителна информация за портфолиото; Според вас умеете ли да изготвяте професионално УП. Отговорите, дадени от анкетираните са анализирани и обобщени. Резултатите са представени в таблици и хистограми. Направени са изводи от анкетното проучване, които да подпомогнат управлението и оптимизирането на качеството на образованието.

RUS В данной работе показана необходимость использования профессионалного портфолио учителя в системе болгарской образовательной структуры. В рамках исследования изучалось отношение учителей к портфолио, а также их готовность проектировать и готовить его для чего было проведено анкетное исследование. В исследовании приняли участие 80 учителей первой и второй степени средней школы в Болгарии. Анкета содержит в себе 8 сформулированных вопросов и возможные ответы, которые учителя должны заполнить в анкетной карте. Вопросы следущие: Необходимо ли исползование портфолио учителя/ПУ/; Структура портфолио учителя Вам ясна; Свое портфолио вы сами изготовляете; Откуда у Вас информация по отношению подготовки портфолио учителя; Какой тип портфолио Вы сделали; Нужна ли допольнителная информация по отношению портфолио учителя. Ответы на вопросы представлены в таблицах и гистограммах. Сделаны выводы, в рамках анкетного исследования, которые помогут оптимизации качества обучения.


Full article text
02-gernevska.pdf