Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0001


Authors

RUS: Анищенко Виктория Александровна-Академия Государственной пенитенциарной службы,ENG: Anishchenko Viktoria Oleksandrivna-Academy of the State Penitentiary Service of Ukraine,UKR: Аніщенко Вікторія Олександрівна-Академія Державної пенітенціарної служби,


Titles

ENG PROFESSIONAL COMPETENCE OF PENITENTIARY OFFICERS IN UKRAINE: ESSENCE, STRUCTURE AND CONTENT

UKR ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ

RUS ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОФИЦЕРОВ-ПЕНИТЕНЦИАРИЕВ УКРАИНЫ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ


Annotations

ENG The result of professional training in a higher educational institution with specific training conditions may be a readiness indicator to professional activity of a future penitentiary officer or his / her professional competence formation. The acquisition of latest knowledge, skills and abilities by future penitentiary professionals as well as certain level of perception of future professional and quasi-professional activity conditions and features are important components and a certain guarantee of normal adaptation of young officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine. The purpose of the study is to determine more deeply the essence, structure and content of the concept of «professional competence» of future penitentiary officers of Ukraine in a higher educational institution with specific training conditions on the basis of the competent approach. Methodology. The research was based on the use of analysis and synthesis of pedagogical, psychological literature on the research problem, as well as the generalization of existing theoretical approaches to clarify universal statements about the essence and peculiarities of the concepts of «readiness for professional activity» and «professional competence» of future penitentiary officers of Ukraine. The structure of professional competence of a future penitentiary officer is presented as well as the contents of components for professional competence of future officers the State Criminal and Executive Service of Ukraine, considering the current requirements of the country’s penitentiary reform. The above mentioned considerations allowed us to present our notion of the main functions (subspecies) of the professional officers` activity of the State Criminal and Executive Service of Ukraine and the contents of professional competence components of future penitentiary officers studying on the specialty 262 «Law Enforcement» of the first (bachelor’s) and the second (master’s) degree of higher education. For both levels of higher education, the structure of professional competence of a future penitentiary professional includes five main components: cognitive, functional, motivational, valuable and personal. Regarding to activities of the penitentiary service, the research activities is also added to the second (master's) degree, as a penitentiary professional, who has a master’s degree, must have good analytical skills and abilities to apply the research results in practice of planning, organizing, administering, controlling personal professional activity and improving the functioning of the penitentiary institution in which he is serving.

UKR Результатом професійної підготовки у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання може бути показник готовності до професійної діяльності майбутнього офіцера-пенітенціарія або сформованості у нього професійної компетентності. Набуття майбутніми фахівцями-пенітенціаріями сучасних знань, вмінь та навичок, а також певного рівня сприйняття умов та особливостей майбутньої службової квазіпрофесійної діяльності є важливими компонентами й певною гарантією нормальної адаптації молодих офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Метою дослідження є визначення більш глибоко на основі компетентнісного підходу сутності, структури та змісту поняття «професійна компетентність» майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Дослідження базувалися на використанні аналізу і синтезу педагогічної, психологічної літератури з проблеми дослідження, а також на узагальненні наявних теоретичних підходів для з’ясування універсальних тверджень про сутність та особливості понять «готовність до професійної діяльності» та «професійна компетентність» майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Представлено структуру професійної компетентності майбутнього фахівця-пенітенціарія та зміст компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України з врахуванням сучасних вимог пенітенціарної реформи країни. Наведені міркування дозволили нам представити своє уявлення про основні функції (підвиди) професійної діяльності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України та зміст компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, що навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Для обох рівнів вищої освіти до структури професійної компетентності майбутнього фахівця-пенітенціарія входять п’ять основних компонентів: когнітивний, функціональний, мотиваційний, ціннісний та особистісний. Що стосується видів діяльності, характерних для пенітенціарної служби, то до другого (магістерського) рівня додається ще й дослідницька діяльність, оскільки фахівець-пенітенціарій, який має ступінь магістра, повинен гарно володіти навичками та вміннями аналітичної роботи і застосування результатів науково-дослідницького характеру у практику планування, організації, адміністрування, контролю особистої службово-професійної діяльності та вдосконалення функціонування установи виконання покарань, в якій він несе службу.

RUS Результатом профессиональной подготовки в учреждении высшего образования со специфическими условиями обучения может быть показатель готовности к профессиональной деятельности будущего офицера-пенитенциария или сформированности у него профессиональной компетентности. Приобретение будущими специалистами-пенитенциариями современных знаний, умений и навыков, а также определенного уровня восприятия условий и особенностей будущей служебной квазипрофессиональной деятельности являются важными компонентами и определенной гарантией нормальной адаптации молодых офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Целью исследования является определение более глубокого понимания на основе компетентностного подхода сущности, структуры и содержания понятия «профессиональная компетентность» будущих офицеров-пенитенциариев Украины в учреждении высшего образования со специфическими условиями обучения. Исследования основывались на использовании анализа и синтеза педагогической, психологической литературы по проблеме исследования, а также на обобщении имеющихся теоретических подходов для выяснения универсальных утверждений о сущности и особенностях понятий «готовность к профессиональной дельности» и «профессиональная компетентность» будущих офицеров-пенитенциариев Украины. Представлена структура профессиональной компетентности будущего специалиста-пенитенциария и содержание компонентов профессиональной компетентности будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы с учетом современных требований пенитенциарной реформы страны. Приведенные размышления позволили нам представить свое видение об основных функциях (подвидах) профессиональной деятельности офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и дать содержание компонентов профессиональной компетентности будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, которые обучаются по специальности 262 «Правоохранная деятельность» первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней высшего образования. Для обоих уровней высшего образования в структуру профессиональной компетентности будущего специалиста-пенитенциария входит пять основных компонентов: когнитивный, функциональный, мотивационный, ценностный и личностный. Что касается видов деятельности характерных для пенитенциарной службы, то ко второму (магистерскому) уровню добавляется еще и исследовательская деятельность, поскольку специалист-пенитенциарий, который имеет степень магистра, обязан хорошо владеть навыкам и умениями аналитической работы, применения результатов научно-исследовательского характера на практике при планировании, организации, администрировании, контроле личностной служебно-профессиональной деятельности и усовершенствовании функционирования учреждения исполнения наказаний, в котором он несет службу.


Full article text
01-anishcenko.pdf