Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0303.0015


Authors

RUS: Славчева-Андонова Гергана Василева-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Slavcheva-Andonova Gergana Vasileva-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Славчева-Андонова Гергана Василева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG INFLUENCE OF VIRTUAL AND SCHOOL ENVIRONMENT ON SELF-EVALUATION AND ON SELF-RESPECT IN YOUTH

BGR ВЛИЯНИЯ НА ВИРТУАЛНАТА И УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ВЪРХУ САМООЦЕНКАТА И ПPОЯВИТЕ НА САМОУВАЖЕНИЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

RUS ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ НА САМООЦЕНКУ И НА САМОУВАЖЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ


Annotations

BGR Статията представя данни за влиянията на училищната и виртуалната среда върху самооценката и проявите на самоуважение в периода на юношеството. Изследването е проведено с 312 юноши на възраст между 14 и 17 години, които са ученици в осми и девети клас, и се обучават в четири общообразователни, и четири професионални училища. По пол изследваните лица се разпределят както следва: 199 момичета и 113 момчета. Приложените изследователски методики: Скала за изследване на глобалната самооценка [6] и авторски модифициран за виртуална среда вариант, дават възможност да се анализират характеристиките на самооценката и самоуважението, проявени както в реална, така и във виртуална среда. Получените емпирични данни илюстрират, че вероятността училищната среда да влияе върху развитието на самоуважение при изследваните юноши е по-изявена при момчетата. Момичетата както от образователните, така и от професионалните училища са по-склонни да се самооценяват негативно по отношение на личностните качества, които притежават и формираните компетентности, в сравнение с момчетата. При изследваната група юноши глобалната самооценка се проявява с различни нива в реална и във виртуална среда.

RUS В статье представлены данные о влиянии школьной и виртуальной среды на самооценку и самоуважение в подростковом возрасте. Исследование было проведено с 312 подростками в возрасте от 14 до 17 лет, которые являются учениками восьмого и девятого классов и учатся в четырех общеобразовательных и четырех профессиональных школах. Пол испытуемых выглядит следующим образом: 199 девочек и 113 мальчиков. Прикладные исследовательские методологии: шкала для изучения глобальной самооценки [6] и модифицированная авторская версия виртуальной среды, позволяют анализировать характеристики самооценки и самоуважения, проявляющиеся как в реальной, так и в виртуальной среде. Полученные эмпирические данные показывают, что вероятность школьной среды, влияющей на развитие самооценки у изучаемых подростков, более выражена у мальчиков. Девочки из учебных заведений и профессионально-технических училищ чаще, чем мальчики, негативно оценивают себя с точки зрения личностных качеств и компетенций. В исследовательской группе подростков глобальная самооценка проявляется на разных уровнях в реальных и виртуальных средах.

ENG The article presents empirical data on the impact of school and virtual environment on self-esteem and self-assessment during adolescence. The study is conducted with 312 adolescents between the ages of 14 and 17 who study in eighth and ninth grade and are educating in four general and four vocational schools. Throughout the study, the following individuals were separated by gender: 199 girls and 113 boys. The applied research methods: A Global Self-Esteem Scale [6] and author modified for a virtual environment option which give the opportunity to analyze the characteristics of self-esteem and self-assessment exhibited in real and virtual environments. The empirical evidence obtained shows that the probability of a school environment influencing the development of self-esteem in the adolescents studied is more pronounced in boys. Girls from both education and vocational schools are more likely to negatively evaluate themselves in terms of personality traits and competencies than boys. In the study group of adolescents, global self-assessment manifests itself at different levels in real and virtual environments.


Full article text
15-slavcheva-andonova.pdf