Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0303.0004


Authors

RUS: Гарневска Силвия Маркова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Garnevska Silviya Markova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

RUS: Чавдарова Милена Светославова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Chavdarova Milena Svetoslavova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Чавдарова Милена Светославова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG INTERACTIVITY IN ECONOMIC TRAINING ON TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP - FORMING RESEARCH

BGR ИНТЕРАКТИВНОСТТА В ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ФОРМИРАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ

RUS ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ - ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


Annotations

BGR Знанията по икономика трудно се усвояват от учениците, именно за това в настоящата статия предлагаме интерактивни способи, за по ефективното осъществяване на икономическа подготовка в часовете по технологии и предприемачество в шести клас. Обобщава се същността на интерактивността и найната връзка с училищното обучението. Подчертава се ролята на интерактивността за изграждане на една нова образователна действителност, основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и намиране на решения. Очертават се характеристиките на икономическото обучение на шестокласниците, разглеждат се темите, които учениците трябва да усвоят. Представен е образователен модел за икономическо обучение, базиран на интерактивни техники. Осъществен е формиращ етап от педагогическо изследване, в който са разработени четири урочни еденици с интегрирани интерактивни способи - презентация, видеоклип и икономически канали. Описани са четири теми: „Предприемачество”; „Специализация и разпределение на труда”; „Себестойност на продуктите”; „Семеен бюджет”. За всяка тема са проследени основните педагогически процеси, анализирано е участието на учениците в интерактивните дейности, оценено е нивото на формирана икономическа подготовка по критериите ускоени знания, формирани умения, отношения, изградени качества. Направено е обобщение, че интерактивните способи имат място и роля в предметното поле на „Технологии и предприемачество“ и услесняват усвояването на икономически знания от учениците.

RUS Знания в области экономики трудно усвоить учащимся, поэтому в этой статье мы предлагаем интерактивные способы эффективного осуществления экономического обучения на уроках технологии и предпринимательства в шестом классе. Интерактивные способы суммируют характер интерактивности и обеспечивают актуальную связь с обучением. Подчеркивается роль интерактивности в построении новой образовательной реальности, основанной на совместном поиске, диалоге, обсуждении и решении. Изложены характеристики экономического образования шестиклассников, обсуждены темы, которые необходимо освоить учащимся. Представлена образовательная модель экономического обучения, основанная на интерактивных методах. Был проведен формирующий этап педагогического исследования, в ходе которого были разработаны четыре учебных блока с интегрированными интерактивными методами - презентация, видео и экономические каналы. Описаны четыре темы: «Предпринимательство»; «Специализация и разделение труда»; «Стоимость продукции»; «Семейный бюджет». По каждой теме отслеживались основные педагогические процессы, анализировалось участие студентов в интерактивных мероприятиях, оценивался уровень сформированной экономической подготовки по критериям продвинутых знаний, сформированных навыков, установок, качеств. Подытожено, что интерактивные способы имеют место и роль в предметной области технологии и предпринимательства и способствуют усвоению экономических знаний студентами.

ENG Knowledge of economics is difficult to be acquired by students, for that reason, in this article we offer interactive ways for the effective implementation of economic training in technology and entrepreneurship classes in sixth grade. It summarizes the nature of interactivity and its relation to schooling. The role of interactivity in building a new educational reality, based on shared search, dialogue, discussion and finding solution, is emphasized. The features of the economic education of the sixth graders are outlined, the topics that students need to master are discussed. An educational model for economic training based on interactive techniques is presented. A formative stage of pedagogical research has been carried out, in which four lesson units were developed with integrated interactive methods - presentation, video and economic ditches. Four topics are described: Entrepreneurship; "Specialization and division of labor"; Cost of Products; "Family budget". The main pedagogical processes are followed for each topic, the students' participation in the interactive activities has been analyzed, the level of achieved economic preparation was assessed according to the criteria of acquired knowledge, skills, attitudes, qualities. It is summarized that interactive ways have a place and role in the subject area of Technology and Entrepreneurship and facilitate acquiring economic knowledge by students.


Full article text
04-garnevska.pdf