Description of the article

Date of publication

30.11.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(10) 30.11.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0404.0009


Authors

RUS: Марциновская Ирина Петровна-Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка,ENG: Martsinovskaya Irina Petrovna-Kamenets-Podolsky National Ivan Ogienko University,UKR: Марціновська Ірина Петрівна-Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,


Titles

RUS КОРРЕКЦИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАСТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

UKR КОРЕКЦІЯ ПОСТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

ENG CORRECTION OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN ADOLESCENTS WITH PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENTAL DISORDERS


Annotations

RUS Определенны теоретические подходы и описано экспериментальное исследование проблемы расстройств, обусловленных посттравматическим стрессом у подростков с нарушениями психофизического развития на отдаленном этапе травматизации. Обосновано и представлено психолого-педагогическое обеспечение коррекционной работы с подростками. Описано комплексную программу психолого-педагогической коррекции расстройств, вызванных ПТСР. Определено, что для подростков, переживших травматический стресс, есть характерные проблемы психологического характера, что проявляются на когнитивном, эмоционально-волевом и поведенческом уровнях. Установлено, что наличие психофизического нарушения в развитии ребенка, чаще чем у детей с типичным развитием, может привести при определенных травматических обстоятельствах к развитию ПТСР. Описаны два подхода к коррекции ПТСР: травмафокусированный подход и подход резилиенс; определено, что копинг, как инструмент, с помощью которого личность осуществляет контроль над стрессовыми ситуациями, возможно формировать и расширять. Изучено копинг-поведение травмированных подростков с нарушениями психофизического развития, которое характеризуется использованием не адаптивного и относительно адаптивного копинга. Не сформированный адаптивный копинг становится причиной развития посттравматического стресса в ситуации травмы. Этот факт подтверждает необходимость развития копинг-ресурса подростков. Доказана необходимость комплексного подхода в преодолении ПТСР у подростков, что предусматривает активное включение в процесс коррекции детей, родителей и педагогов. Экспериментально доказано, что положительные изменения на эмоционально-волевом, поведенческом и когнитивном уровнях, обусловливают общее повышение школьной успеваемости подростков, положительное изменение социального статуса в коллективе; увеличение социальных контактов и изменение их качества; снижение деструктивных агрессивных тенденций в поведении; отсутствие депрессии, улучшение самочувствия, активности, настроения подростков. Сформированный у большинства школьников адаптивный и относительно адаптивный копинг, позволяет конструктивно реагировать на жизненные трудности и обусловливает положительное развитие личности подростка.

UKR Визначено теоретичні підходи та описано експериментальне дослідження проблеми розладів, обумовлених посттравматичним стресом у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку на віддаленому етапі травматизації. Обґрунтовано та представлено психолого-педагогічне забезпечення корекційної роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, що мають посттравматичний стресовий розлад, обумовлений перебуванням у зоні військового конфлікту та внутрішнім переселенням. Описано психолого-педагогічне забезпечення подолання розладів, викликаних ПТСР. Визначено, що для підлітків, які пережили травматичний стрес, характерні проблеми психологічного характеру, що проявляються на когнітивному, емоційно-вольовому та поведінковому рівнях. З’ясовано, що наявність порушення у розвитку дитини, частіше ніж у дітей з типовим розвитком, може призвести при певних травматичних життєвих подіях до розвитку ПТСР. Описано два підходи до корекції ПТСР: травмофокусований підхід та підхід резилієнсу; визначено, що копінг, як інструмент, за допомогою якого особистість здійснює контроль над стресовими ситуаціями, можливо розширяти та формувати. Доведено необхідність комплексного підходу у подоланні ПТСР у підлітків, що передбачає активне включення у процес корекції дітей, батьків та педагогів. Досліджено копінг-поведінку, що характеризується не сформованістю у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку адаптивного копінгу та вказує на використання ними лише неадаптивних та відносно адаптивних ресурсів подолання стресових факторів. Не сформований копінг-ресурс особистості корелює з розвитком симптомів ПТСР, що підтверджує необхідність формування у підлітків адаптивної копінг-поведінки. Експериментальне впровадження психолого-педагогічного забезпечення подолання розладів, обумовлених ПТСР у підлітків забезпечило позитивну динаміку подолання наслідків посттравми. Позитивні зміни емоційно-вольового, поведінкового та когнітивного функціонування, обумовлюють загальне підвищення шкільної успішності підлітків, зміну соціального статусу у колективі; збільшення соціальних контактів та зміна їх якості; зниження деструктивних агресивних тенденцій у поведінці; відсутність депресії, покращення самопочуття, активності, настрою підлітків. Сформований у значної частини школярів адаптивний та відносно адаптивний копінг дозволяє конструктивно реагувати на життєві труднощі та обумовлює позитивний розвиток особистості підлітка.

ENG Identifies theoretical approaches and conducts an experimental study of the problem of disorders caused by post - traumatic stress in adolescents with mental and physical disabilities at a remote stage of trauma. Psychological and pedagogical support of correctional work with children with psychophysical disorders who have post-traumatic stress disorder due to being in a zone of military conflict and internal resettlement is substantiated and presented. A comprehensive program of psychological and pedagogical correction of disorders caused by PTSD is described. It is determined that adolescents who have experienced traumatic stress are characterized by psychological problems that manifest themselves on the cognitive, emotional, volitional and behavioural levels. It has been found that the presence of developmental disorders in a child, more often than in children with typical development, can lead to the development of PTSD in certain traumatic life events. Two approaches to PTSD correction are described: a trauma-focused approach and a resilience approach based on the coping resource of the individual; it is determined that coping, as a tool by which a person controls stressful situations, can be expanded and shaped. The need for a comprehensive approach to overcoming PTSD in adolescents, which involves active involvement in the process of correction of children, parents and teachers. The coping behaviour, which is characterized by the lack of formation in adolescents with disorders of psychophysical development of adaptive coping and indicates that they use only non-adaptive and relatively adaptive resources to overcome stressors. The formed coping resource of the personality correlates with the development of PTSD symptoms, which confirms the need to form adaptive coping behaviour in adolescents. Experimental implementation of psychological and pedagogical support for overcoming the disorders caused by PTSD in adolescents has provided a positive dynamic of overcoming the effects of post-trauma. Positive changes in emotional, volitional, behavioural and cognitive functioning, cause a general increase in school performance of adolescents, a change in social status in the team; increase of social contacts and change of their quality; reduction of destructive aggressive tendencies in behaviour; absence of depression, improvement of state of health, activity, mood of teenagers.


Full article text
10-Martsinovskaya.pdf