Description of the article

Date of publication

30.11.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(10) 30.11.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0404.0007


Authors

RUS: Герева Магдалена Милкова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Gereva Magdalena Milkova-Paisii Hilendarski University of Plovdiv,BGR: Герева Магдалена Милкова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

RUS ТВОРЧЕСТВО И ПРОЦВЕТАНИЕ: ЛИЧНОСТНАЯ ДИНАМИКА У ВЗРОСЛЫХ

BGR КРЕАТИВНОСТ И ПРОЦЪФТЯВАНЕ: ЛИЧНОСТНА ДИНАМИКА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

ENG CREATIVITY AND FLOURISHING: PERSONAL DYNAMICS IN ADULTHOOD


Annotations

RUS В статье анализируются показатели креативности психологического типа и их взаимосвязь со степенью творческой мотивации и благополучия. Творческая мотивация рассматривается в контексте структуры личности и благополучия как фактор позитивного развития у взрослых. Многолетние исследования в этой области показывают, что творческое поведение является результатом сочетания врожденных качеств и способностей, психических структур и внутренних процессов, а также является следствием динамики личностной мотивации: шкала потребностей, мотивации к достижению, индивидуальных и коллективных установок и системы ценностей. Целью предстоящего исследования является изучение взаимосвязи между творчеством и творческой мотивацией как фактором достижения психического благополучия и процветания, а также их уровень при разных психологических типах. Несмотря на то, что они заложены в индивидуальном развитии с раннего возраста, исследование сосредоточено на динамике и понимании этих явлений в зрелом возрасте, когда человек решает более сложные задачи - преодоление внутренных кризисов, развитие творческого потенциала или отключение процессов глубокой трансформации.

BGR В статията се анализират индикатори за креативност в психологичния тип и тяхната връзка със степента на творческа мотивация и процъфтяване. Творческата мотивация се разглежда в контекста на структурата на личността и благополучието като показател за позитивно развитие в зрелостта. Многогодишни изследвания в това направление свидетелстват, че творческото поведение е резултат от комбинацията на присъщи качества и способности, психични структури и вътрешни процеси, и е следствие от динамично развиващия се мотивационен профил на личността: скала на потребностите, мотивацията за постижения, индивидуални и колективни нагласи и ценностна система. Целта на предстоящото изследване е да се проучат взаимовръзките на креативността и творческата мотивация като фактор за постигане на психично благополучие и процъфтяване, както и тяхната сила при различни психологични типове. Независимо от това, че са заложени в индивидуалното развитие от най-ранна възраст, изследването се фокусира върху динамиката и осмислянето на тези явления през зрелостта, когато личността решава комплексни задачи - преодоляване на личностни кризи, разгръщане на творческия потенциал или отключване на процеси на дълбинна трансформация.

ENG The article analyzes indicators of creativity in the psychological type and their relationship with the degree of creative motivation and flourishing. Creative motivation is seen in the context of personality structure and well-being as an indicator of positive development in adulthood. Many years of research in this area show that creative behavior results in a combination of inherent qualities and abilities, mental structures and internal processes, and is a consequence of the individual motivation dynamics: scale of needs, motivation for achievement, individual and collective attitudes, and value system. The aim of the forthcoming research is to explore the interrelationships between creativity and creative motivation as a factor for achieving mental well-being and flourishing, as well as their level within different psychological types. Despite the fact that they are embedded in the individual development from an early age, the study focuses on the dynamics and understanding of these phenomena in adulthood, when the person solves complex tasks - overcoming personal crises, developing creative potential or unlocking deep inner transformation.


Full article text
07-Gereva.pdf