Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0303.0012


Authors

RUS: Василев Илко Цанев-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский“,ENG: Vasilev Ilko Tsanev-University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”,BGR: Василев Илко Цанев-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG DURATION OF INTRODUCTION IN MODERN BULGARIAN POP AND ROCK SONGS

BGR ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНТРОДУКЦИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОП И РОК ПЕСНИ

RUS ОСОБЕННОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКИХ ПОП И РОК ПЕСЕН


Annotations

BGR Статията изследва продължителността на интродукцията в съвременните български поп и рок песни, създадени между 90-те години на ХХ век и 20-те години на ХХI век. Изследвани са общо 44 хита от този период и от предходния. Песните са оглавявали музикални класации на специализирани български медии. Изследваната хипотеза е, че е налице тенденция за кратка продължителност и дори за липса на интродукция в творбите. За доказването или отхвърлянето на това предположение са използвани сравнителен метод и анализ. Те потвърждават хипотезата за развиващ се процес на отслабване на функцията на интродукцията в съвременните български поп и рок песни. При изследването е установена нова закономерност - минимизираната форма на инструменталните въведения е довела до промяна и в тяхното съдържание, налагайки им да бъдат изключително ярки и въздействащи в силно ограничен времеви отрязък. Кратката и липсващата инструментална интродукция в съвременните български поп и рок песни се оказва нов структурен похват и композиционно средство за естетическо внушение. Резултатът от него се проявява в харесването на тези песни още от първо слушане и превръщането им в хитове.

RUS В статье рассматривается продолжительность современных болгарских эстрадных и рок песен, созданных между 90-ми годами XX века и 20-ми годами XXI века. В общей сложности были исследованы 44 хита за этот период. Песни возглавили музыкальные чарты специализированных болгарских СМИ. Исследовательская гипотеза состоит в том, что существует тенденция к короткой продолжительности и даже отсутствию введения в музыкальных работах. Чтобы доказать или отклонить это предположение использовался сравнительный метод и анализ. Результаты подтверждают гипотезу о развивающемся процессе ослабления функции интродукции в современной болгарской поп и рок-песнях. Исследование нашло новый паттерн - минимизированная форма инструментальных представлений привела к изменениям в их содержании, требуя, чтобы они были чрезвычайно яркими и эффективными в течение очень ограниченного периода времени. Краткое и недостающее инструментальное введение в современных болгарских эстрадных и рок-песнях является новой структурной техникой и составным инструментом для эстетического восприятия. Результат этого проявляется в симпатии этих песен с первого прослушивания и превращения их в хиты.

ENG The article examines the duration of introductions in contemporary Bulgarian pop and rock songs, created between the 90s of the XX century and the 20s of the XXI century. A total of 44 hits from this period and from the previous one were explored. The songs have occupied the first places in the music charts of specialized Bulgarian media. The hypothesis investigated is that there is a tendency for short duration and even lack of introduction in the works. A comparative method and analysis were used to prove or reject this assumption. They confirm the hypothesis of an evolving process of weakening the function of introduction in contemporary Bulgarian pop and rock songs. The study found a new pattern - the minimized form of instrumental introductions led to changes in their content, requiring them to be extremely bright and impactful in a very limited time span. The short and missing instrumental introduction in contemporary Bulgarian pop and rock songs proves to be a new structural technique and a composite tool for aesthetic suggestion. The result of this is manifested in the liking of these songs from the first listen and turning them into hits.


Full article text
12-vasilev.pdf