Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.SVB.2019.0303.0002


Authors

RUS: Гарневска Силвия Маркова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Garnevska Silviya Markova, PhD-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

RUS: Чавдарова Милена Светославова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Chavdarova Milena Svetoslavova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Чавдарова Милена Светославова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG PEDAGOGICAL STUDY ON THE ECONOMIC COMPETENCE OF SIXTH CLASS PUPILS

BGR ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ШЕСТИ КЛАС

RUS ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШЕСТОГО КЛАССА


Annotations

BGR Симптомите на съвременния свят са свързани с пазарната икономика и ориентация, със стоки, услуги и цени, финансови ресурси, производство, печалба, производители и потребители, такси и данъци. Като се има предвид значимостта на икономическото познание отчитаме, че ученикът трябва да има компетентности в посочените области, да е икономически подготвен. Важно е икономическата компетентност да бъде адекватно диагностицирана, измерена. Затова провеждаме педагогическо изследване на икономическата компетентност на учениците от шести клас, придобита в обучението по предмета Технологии и предприемачество, раздел „Икономика”. В изследването са анализирани същността и параметрите на икономическата компетентност. Тя е декомпозирана на съставни елементи - икономически знания, умения, качества, отношения, които са подробно дефинирани и описани. На тази база е разработен критериален модел за изследване на икономическата компетентност и дидактически материали под формата на тестове, които са приложени в педагогическото изследване. Критериалният модел е основа за разработване на подходящи дидактически тестове и прецизно измерване на достиженията на учениците. Той оптимизира процеса на изпитване и оценяване. Описани са резултатите от осъщественото изследване. Направени са изводи за индивидуално усвоените икономически познания както и критериален анализ. Предложената тестова методика дава добра възможност да се установи нивото на икономическа компетентност на учениците

RUS Симптомы современного мира связаны с рыночной экономикой и ориентацией, с товарами, услугами и ценами, финансовыми ресурсами, производством, прибылью, производителями и потребителями, сборами и налогами. Учитывая важность экономических знаний, мы признаем, что учащийся должен иметь компетенции в этих областях, быть экономически подготовленным. Важно, чтобы экономическая компетентность адекватно диагностировалась и измерялась. Именно поэтому мы проводим педагогическое исследование экономической компетентности учащихся шестого класса, приобретенных по курсу «Технологии и предпринимательство», раздел «Экономика». В исследовании анализируются сущность и параметры экономической компетентности. Он разбит на составляющие - экономические знания, навыки, качества, отношения, которые определены и подробно описаны. На этой основе была разработана критериальная модель для изучения экономической компетентности и дидактических материалов в виде тестов, которые были применены в педагогических исследованиях. Критериальная модель является основой для разработки соответствующих дидактических тестов и точного измерения успеваемости учащихся, что позволяет оптимизировать процесс тестирования и оценки. Результаты исследования описаны в тексте статьи. Сделаны выводы об индивидуально приобретенных экономических знаниях и критериальном анализе. Предлагаемая методика тестирования дает хорошую возможность определить уровень экономической компетентности учащихся

ENG Symptoms of the modern world are related to the market economy and orientation, to goods, services and prices, financial resources, production, profits, producers and consumers, fees and taxes. Considering the importance of economic knowledge, we recognize that the student must have competencies in the above areas, be economically prepared. It is important that economic competence is adequately diagnosed and measured. That is why we are conducting a pedagogical study of the economic competence of the sixth grade students, acquired in the course on Technology and Entrepreneurship, section "Economics". The study analyzes the nature and parameters of economic competence. It is decomposed into constituent elements - economic knowledge, skills, qualities, relationships that are defined in detail and described. On this basis, a criterion model for the study of economic competence and didactic materials was developed in the form of tests that were applied in pedagogical research. The criterion model is the basis for the development of appropriate didactic tests and precise measurement of students' achievement. It optimizes the testing and evaluation process. The results of the study are described. Conclusions have been drawn on individually acquired economic knowledge and criterion analysis. The proposed test methodology provides a good opportunity to determine the level of economic competence of students


Full article text
02-garnevskka.pdf