Description of the article

Date of publication

30.11.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 4(10) 30.11.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0404.0007


Authors

RUS: Эйнуллаева Сабрина Эльдар-Бакинский государственный университет,ENG: Einullaeva Sabrina Eldar-Baku State University,AZE: Eynullayeva Sabrina Eldar-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

AZE ALSHEYMER XƏSTƏLIYI: SƏBƏBLƏR, DIAQNOSTIKA VƏ SOSİAL YARDIM İMKANLARI

RUS БОЛЕЗНЬ АЛЬШЕЙМЕРА: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ENG ALSCHEIMER'S DISEASE: CAUSES, DIAGNOSTICS AND POSSIBILITIES OF SOCIAL CARE


Annotations

AZE Alsheymer xəstəliyi demensiya növlərindən ən geniş yayılmış və müalicəsi mümkün olmayan neyrodegenerativ xəstəlikdir. Yaşla əlaqədar beyin hüceyrələrinin neyrodegenerasiyası nəticəsində yaddaşın tədricən itməsilə müşayiət olunur. Bu xəstəlik son illər barəsində ən çox danışılan patologiyalardandır. Məqalədə Alsheymer xəstəliyini yaradan səbəblər, xəstəliyin diaqnostikasından və klinikasından bəhs olunur. Alsheymer irəliləyən yaşda xatırlamada çətinlik, idrak qabiliyyəti və yaddaş ilə bəzi vizual məkan bacarıqlarının azalması ilə xarakterizə oluna bilər. Normal şərtlər altında irəliləyən yaşla birlikdə özünü göstərən bu cür zehni dəyişikliklər yadda saxlamağı asanlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunan bir sıra yollar və vasitələrlə kompensasiya edilə bilər. Bu vəziyyətdə, əgər yaşlı insanın zehni funksiyaları sınaqdan keçirilsə, normal həddə, lakin daha yavaş olacağı müşahidə ediləcək. Bununla birlikdə, yaşla birlikdə zehni və gündəlik həyat fəaliyyətində pisləşməyə səbəb olan bir xəstəliyin ortaya çıxması, əsasən unutqanlıq şikayətləri ilə özünü göstərən bir nevroloji xəstəliyin xəbərçisi ola bilər.

RUS Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенное и неизлечимое нейродегенеративное заболевание деменции. Она сопровождается постепенной потерей памяти в результате нейродегенерации клеток мозга с возрастом. Это заболевание - одна из самых обсуждаемых патологий последних лет. В статье рассматриваются причины возникновения болезни Альцгеймера, диагностика и клиника заболевания. Болезнь Альцгеймера в пожилом возрасте может характеризоваться трудностями с запоминанием, ослаблением когнитивных способностей и некоторыми визуально-пространственными навыками с памятью. В нормальных обстоятельствах такие психические изменения, которые проявляются в пожилом возрасте, можно компенсировать рядом способов и средств, используемых для облегчения запоминания. В этом случае, если проверить психические функции пожилого человека, будет замечено, что это будет происходить в норме, то есть медленнее. Однако начало заболевания, которое с возрастом ухудшает умственную и повседневную жизнь, может быть предвестником неврологического заболевания, которое проявляется в основном жалобами на забывчивость.

ENG Alzheimer's disease is the most common and incurable neurodegenerative disease of dementia. It is accompanied by a gradual loss of memory as a result of neurodegeneration of brain cells with age. This disease is one of the most discussed pathologies in recent years. The article discusses the causes of Alzheimer's disease, diagnosis and disease clinic. Alzheimer's disease in old age can be characterized by difficulties with memory, weakening of cognitive abilities and some visual-spatial skills with memory. Under normal circumstances, such mental changes, which are manifested in old age, can compensate for a number of means and means used to facilitate memory. In this case, if you check the mental functions of the elderly person, it will be noted that it will occur normally, that is slower. However, the onset of the disease, which with age worsens mental and everyday life, may be a harbinger of neurological disease, which manifests itself in the main complaints of forgetfulness.


Full article text
07-Einullaeva.pdf