Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0014


Authors

RUS: Димитрова Гергана Димитрова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Dimitrova Gergana Dimitrova-Plovdiv University “Paisii Hilendarski”,BGR: Димитрова Гергана Димитрова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

BGR КЛЪСТЕРНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КОНКУРЕНТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВИНОПРОИЗВОДСТВО

ENG CLUSTERS PERSPECTIVES FOR COMPETITIVE POSITION OF THE BULGARIAN WINE SECTOR

RUS КЛАСТЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ БОЛГАРСКОГО ВИНОДЕЛИЯ


Annotations

BGR В резултат на засилена конкуренция, динамика в потребителските предпочитания и промени в климата се отчита цялостна структурна трансформация на винения сектор и пренареждане на пластовете на световния пазар на вино. Това неизменно оказва влияние върху националното винопроизводство. В търсенето на своето място в тази “палитра” от нарастващ брой винопроизводители и огромно разнообразие от видове вина и търговски марки, водещ момент за българското винопроизводство е да се диференцира стратегически и да се позиционира конкурентно на световните пазари. Възможно направление за конкурентно позициониране на преобладаващо функциониращите в българската винарска индустрия микро-, малки и средни предприятия, са процесите на клъстеризация и обвързването им с винени клъстери, като се използва клъстерният подход (с акцент върху винените клъстери), като начин за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Основният акцент е към изграждане на идентичността на регионите и налагането им като локални винени дестинации.

ENG As a result of increased competition, dynamics in consumer preference and climate change, a complete structural transformation of the wine sector is observed, in addition to a reorganization of the layers of the global wine market. This invariably has an effect on the national winemaking. In its search for its place in this „palette“ of a growing number of wine-makers and an incredible variety in the types of wines and trademarks, a key moment for Bulgarian wine-making is to strategically differentiate and competitively position itself on the global markets. Possible direction for competitive positioning on the prevalent functioning SMEs in the Bulgarian wine industry is the processes of clustering and tying them in to wine clusters, by using the cluster approach (with the focus on wine clusters), as a way to increase their competitiveness. The main focus is to the build the identity of the regions and its imposition them as a local wine destinations

RUS В результате усиления конкуренции, динамики потребительских предпочтений и изменения климата наблюдается полная структурная трансформация винодельческого сектора в дополнение к реорганизации структуры мирового винного рынка. Это неизменно влияет на национальное виноделие. В поисках своего места в этой «палитре» растущего числа виноделов и невероятного разнообразия типов вин и торговых марок, ключевым моментом для болгарского виноделия является стратегическая дифференциация и конкурентоспособность на мировом рынке. Возможное направление для конкурентного позиционирования в винодельческой промышленности Болгарии - это процессы кластеризации и привязки их к винным кластерам, используя кластерный подход (с акцентом на винные кластеры), как способ повысить их конкурентоспособность. Основное внимание уделяется формированию идентичности регионов и их привязку к местным винодельческим направлениям


Full article text
20-Dimitrova.pdf