Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0013


Authors

RUS: Василев Боян Веселинов-Пловдивский университет им.„Паисия Хилендарского“,ENG: Vasilev Boyan Veselinov-University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”,BGR: Василев Боян Веселинов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

BGR СТЕПЕНИТЕ НА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО МУ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

ENG LEVELS OF SELF-AFFIRMATION AND A TEST FOR IT’S RESEARCH IN ADOLESCENCE

RUS САМОУТВЕРЖДЕНИЕ И ТЕСТ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮНОШЕСТКОМ ВОЗРАСТЕ


Annotations

ENG The article contains a theoretical analysis of the phenomenon and the construct of self-affirmation, on the basis of which a new questionaire has been created to study the striving for self-affirmation. The analysis presents the main directions in the study of the phenomenon, we’ve also traced the qualitative changes of self-affirmation in successive ages, based on which the author's concept is created that in self-affirmation we can distinguish two degrees (or levels) that track the movement of this phenomenon and mark the dynamics of the personal and social maturity of the subject. The lower level which is self-affirmation - through acceptance and approval by others, is observed in earlier, adolescence, and the higher (and qualitative level) is self-affirmation through achievement, success and personal growth, which is inherent in adult adolescents. The article presents the empirical results of a study that seeks the relationship between the age of the studied young people and the degrees (levels) of their self-affirmation.

BGR Статията съдържа теоретичен анализ на феномена и конструкта себеутвърждаване, въз основа на който е създаден нов инструмент-тест за изследване на стремежа към самоутвърждаване. В анализа са представени основните направления в изследването на феномена, проследени са качествените изменения на себеутвърждаването в последователните възрасти, въз основа на които е изградена авторовата концепцията , че в самоутвърждаването могат да се разграничат две степени (или нива), които проследяват движението на този феномен и бележат динамиката на личностната и социална зрялост на субекта. По-ниската степен на себеутвърждаването - чрез приемане и одобрение от другите, се наблюдава в по-ранната, тийнейджърска възраст, а по-високата (и качествена степен) е себеутвърждаването чрез постижения, успехи и личностен растеж, която е присъща на порастналите юноши. В статията са представени емпиричните резултати от изследване, в което се търси връзката между възрастта на изследваните млади хора и степените (нивата) на тяхното себеутвърждаване.

RUS Статья содержит теоретический анализ феномена и конструкта самоутверждения, на основе которого был создан новый исследовательский инструмент-тест для изучения стремления к самоутверждению. В анализе представлены основные направления в изучении данного феномена, выявлены качественные изменения самоутверждения в следующих друг за другом возрастах, на основании которых построена концепция автора о том, что в самоутверждении можно выделить две степени (два уровня), прослеживающие движение данного феномена и отмечающие динамику личностной и социальной зрелости субъекта. Более низкая степень самоутверждения - через принятие и одобрение окружающими наблюдается в более раннем, в подростковом возрасте, а более высокая (и более качественная степень) является самоутверждение через достижения, успехи и личностный рост, присущее юношескому возрасту. В статье представлены эмпирические результаты исследования, в котором прослеживается взаимосвязь между возрастом исследуемых молодых людей и степенями (уровнями) их самоутверждения.


Full article text
17-Vasilev.pdf