Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0008


Authors

RUS: Деревянко Светлана Петровна-Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко,ENG: Derevyanko Svetlana Petrovna-T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»,UKR: Дерев’янко Світлана Петрівна-Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,

RUS: Панченко Тамара Степановна-Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко,ENG: Panchenko Tamara Stepanovna-T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»,UKR: Панченко Тамара Степанівна-Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,

RUS: Кондратенко Елена Евгеньевна-Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко,ENG: Kondratenko Elena Evgenievna-T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»,UKR: Кондратенко Олена Євгенівна-Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,


Titles

UKR ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМОЦІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПРОФЕСІЙ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ENG CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL CREATIVITY OF DIFFERENT PROFESSIONS REPRESENTATIVES IN CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL SECURITY

RUS ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОФЕССИЙ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Annotations

UKR Феномен емоційної креативності являє собою продукування людиною нових емоційних переживань засобом інтеграції звичайних емоцій відповідно до впливу різних ситуацій (повсякденних або стресових). Актуальність дослідження проблематики емоційної креативності обумовлена необхідністю конкретизувати уявлення сучасних вчених про роль та значення емоційної креативності у житті людини. Особливо важливим, в умовах все більшого підвищення небезпеки для існування людства, є вивчення проблеми емоційної креативності у контексті психологічної безпеки. За результатами емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення емоційної креативності представників різних типів професій, не було встановлено статистично значущих відмінностей щодо вираженості показників емоційної креативності залежно від професійної приналежності. Поряд із тим відзначено, що для представників артистичного типу професій здатність до накопичення емоційного досвіду, його рефлексії та ефективного вираження нових емоційних переживань виявилися більш значущими, ніж для представників інших типів професійної спрямованості. Показано, що для трудової мотивації представників різних типів професій більш значущою є усвідомлена емоційна креативність, особливо наявність усвідомленого емоційного досвіду та переживання нових емоцій. Емпірично доведено, що запобіганню емоційного вигорання в сім’ї представникам різних типів професій сприяє розвинута здатність до розуміння та адекватного вираження нових емоційних переживань (усвідомлена емоційна креативність). Здатність до набуття нових емоційних вражень та використання їх як емоційного ресурсу у життєвих прагненнях (неусвідомлена емоційна креативність) є важливою для благополучного емоційного фону в сім’ї представників соціального типу. Також встановлено істотний зв’язок між складовими емоційної креативності та невираженим емоційним вигоранням у представників артистичного та підприємницького типів професій. Для артистичного типу найбільш значущою є здатність до вмілого, адекватного вираження нових емоційних переживань, для підприємницького типу - здатність набувати нові емоційні переживання і здатність виражати їх зовні. Зроблено умовивід, що емоційна креативність є значущою для відчуття психологічної безпеки, як стану захищеності від зовнішніх загроз на роботі та у сім’ї, для представників соціального, артистичного та підприємницького типів професій.

ENG The phenomenon of emotional creativity is the production of new emotional experiences by means of ordinary emotions integration in accordance with the influence of different situations (everyday or stressful). The relevance of the study of emotional creativity is caused by the need to specify the ideas of modern scientists about the role and importance of emotional creativity in human life. In the conditions of the growing danger to human existence, to study the problem of emotional creativity in the context of psychological security is epecially important. According to the results of the empirical study aimed at studying emotional creativity of the representatives of different profession types, no statistically significant differences as for expression of emotional creativity indicators, depending on professional affiliation, were found. At the same time, it was noted that for the representatives of the artistic type of professions the ability to accumulate emotional experience, its reflection and effective expression of new emotional experiences turned out to be more significant than for the representatives of other types of professional orientation. It is shown that for emotional motivation of the representatives of different profession types conscious emotional creativity is more important, especially the presence of conscious emotional experience and new emotions experience. It is empirically proven that the prevention of emotional burnout in a family of representatives of different profession types is facilitated by a developed ability to understand and adequately express new emotional experiences (conscious emotional creativity). The ability to acquire new emotional experiences and use them as an emotional resource in life aspirations (unconscious emotional creativity) is important for a successful emotional background in a family of social type. There is also a significant connection between the components of emotional creativity and unexpressed emotional burnout in the artistic and entrepreneurial types of professions. For the artistic type the most significant is the ability to skillfully, adequately express new emotional experiences, for the entrepreneurial type it is the ability to acquire new emotional experiences, as well as the ability to express them externally. It is concluded that emotional creativity is important for the feeling of psychological security, as a state of protection from external threats at work and in the family for the representatives of social, artistic and entrepreneurial types of professions.

RUS Феномен эмоциональной креативности представляет собой выработку человеком новых эмоциональных переживаний средством интеграции обычных эмоций согласно влияния различных ситуаций (повседневных или стрессовых). Актуальность исследования проблематики эмоциональной креативности обусловлена необходимостью конкретизировать представления современных ученых о роли и значении эмоциональной креативности в жизни человека. Особенно важным в условиях все большего повышения опасности для существования человечества, является изучение проблемы эмоциональной креативности в контексте психологической безопасности. По результатам эмпирического исследования, направленного на изучение эмоциональной креативности представителей различных типов профессий, не было установлено статистически значимых различий по выраженности показателей эмоциональной креативности в зависимости от профессиональной принадлежности. Наряду с этим отмечено, что для представителей артистического типа профессий способность к накоплению эмоционального опыта, его рефлексии и эффективного выражения новых эмоциональных переживаний оказались более значимыми, чем для представителей других типов профессиональной направленности. Показано, что для трудовой мотивации представителей различных типов профессий более значимой является осознанная эмоциональная креативность, особенно наличие осознанного эмоционального опыта и переживания новых эмоций. Эмпирически доказано, что предотвращению эмоционального выгорания в семье представителям различных типов профессий способствует развитая способность к пониманию и адекватного выражения новых эмоциональных переживаний (осознанная эмоциональная креативность). Способность к приобретению новых эмоциональных впечатлений и использования их в качестве эмоционального ресурса в жизненных стремлениях (неосознанная эмоциональная креативность) является важной для благополучного эмоционального фона в семье представителей социального типа. Также установлена существенная связь между составляющими эмоциональной креативности и невыраженным эмоциональным выгоранием у представителей артистического и предпринимательского типов профессий. Для артистического типа наиболее значимой является способность к умелому, адекватного выражения новых эмоциональных переживаний, для предпринимательского типа - способность приобретать новые эмоциональные переживания и способность выражать их. Сделано заключение, что эмоциональная креативность является значимой для ощущения психологической безопасности, как состояния защищенности от внешних угроз на работе и в семье для представителей социального, артистического и предпринимательского типов профессий.


Full article text
14-Derevyanko.pdf