Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0010


Authors

RUS: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивский университет им. П. Хилендарского,ENG: Kirilov Kiril Naidenov-Plovdiv University "Paisii Hilendarski",BGR: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

BGR ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА АНАЛОГИИТЕ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КАУЗОМЕТРИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ENG THE PSYCHOTHERAPEUTIC IMPORTANCE OF ANALOGIES IN THE INTERPRETATION OF CAUSOMETRIC RESULTS

RUS ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНАЛОГИЙ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАУЗОМЕТРИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ


Annotations

BGR Настоящата работа разглежда различни възможности за интерпретация на каузометрични резултати с помощта на аналогии. Цел на нашата разработка е разкриване на предпоставките и възможностите да се използват в психотерапевтичната практика различни видове аналогии, при представяне пред пациентите на техните резултати от каузометричното изследване. Тази цел предопредели и основните задачи, които си поставихме: 1. Да се представят основни теоретични предпоставки, свързани с каузометрията, и ролята им при изграждане на разбираеми за конкретния пациент аналогии. 2. Да се представят идеи за различни аналогии при интерпретация на каузометричните резултати, в зависимост от определени основни сфери на познанието и практиката. При изпълнението на поставената цел и задачи се основавахме както на теоретичните си познания по проблема, така и на получените чрез каузометричен анализ данни, при изследването и провеждането на психотерапевтични разговори с 58 пациента на възраст между 24 и 72 години ( Ẋ = 44.4, σ = 14.7). Предложени са редица понятия и аналогии, които произтичат от практиката, но и същевременно я обогатяват. Обобщеният анализ ни дава основание да направим извода, че каузометрията и възможните различни интерпретации на резултатите от нея, са перспективна област както за теоретични проучвания, така и за обогатяване и осъвременяване на психотерапевтичната практика.

ENG The present work examines various possibilities for interpretation of causometric results using analogies. The goal of our research is to reveal the prerequisites and possibilities to use in psychotherapeutic practice different types of analogies, when we present to patients their results from the causometric examination. This goal predetermines the main tasks we set ourselves: 1. To present the basic theoretical prerequisites related to causometry and their role in building understandable for the particular patient analogies. 2. To present ideas for different analogies in the interpretation of causometric results, depending on certain main areas of knowledge and practice. In performing the set goal and tasks we relied both on our theoretical knowledge of the problem and on the data obtained through causometric analysis, in the study and conduct of psychotherapeutic conversations with 58 patients aged between 24 and 72 years ( Ẋ = 44.4, σ = 14.7). A number of concepts and analogies are proposed, which derive from the practice, but at the same time enrich it. The generalized analysis gives us reason to conclude that causometry and possible different interpretations of its results are a promising area for both theoretical research and for enrichment and modernization of psychotherapeutic practice.

RUS В настоящей работе рассматриваются различные возможности интерпретации каузометрических результатов с использованием аналогий. Целью нашего исследования является выявление предпосылок и возможностей использования в психотерапевтической практике различных видов аналогий, когда мы представляем пациентам их результаты от проведенного каузометрического исследования. Эта цель предопределяет основные задачи, которые мы перед собой ставим: 1. Представить основные теоретические предпосылки, связанные с каузометрией, и их роль в построении понятных для конкретного пациента аналогий. 2. Представить идеи для различных аналогий, при интерпретации результатов каузометрии, в зависимости от определенных основных областей знаний и практики. При выполнении поставленных цели и задач мы опирались как на наши теоретические знания о проблеме, так и на данные, полученные с помощью каузометрического анализа, при изучении и проведении психотерапевтических бесед с 58 пациентами в возрасте от 24 до 72 лет ( Ẋ = 44.4, σ = 14.7). Предлагается ряд идей и аналогий, которые вытекают из практики, но в то же время обогащают ее. Обобщенный анализ дает нам основание сделать вывод, что каузометрия и возможные различные интерпретации ее результатов являются перспективным направлением, как для теоретических исследований, так и для обогащения и модернизации психотерапевтической практики.


Full article text
11-Kirilov.pdf