Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0009


Authors

RUS: Илиязова Айля Реджеб-Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского,ENG: Iliyazova Aylya Redzheb-University of Shumen “Bishop Konstantin Preslavski”,BGR: Илиязова Айля Реджеб-Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,


Titles

BGR КРЕАТИВНА МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ ИЛИ КАК ДА МИСЛИМ КРЕАТИВНО

ENG CREATIVE MENTAL ENERGY OR HOW TO THINK CREATIVELY

RUS КРЕАТИВНАЯ МЕНТАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЛИ КАК ДУМАТЬ ТВОРЧЕСКИ


Annotations

BGR Настоящата работа представлява опит да се противопоставят два модела, разкриващи взаимоизключващи се механизми, които влияят на процеса на раждане на нови идеи. Първият от тези модели разкрива основни елементи от механизма на реакция на хората, които са в основата на това, креативният им потенциал да бъде разгърнат и използван, независимо от това, на каква възраст са те, докато вторият модел насочва към определени реакции на хората, които не им позволяват да използват голяма част от креативните си заложби и по този начин те остават скрити както за околните, така и за самите тях. Моментите на изненада, които могат да предизвикат нова идея, приемането на конкуренцията като предпоставка за нови импулси, конфронтирането с проблемите, а не игнорирането им - тези и други базисни елементи представят начини за формиране и развитие на един от основните аспекти на интелигентността: творческите способности. Креативността в това изложение се приема и анализира като процес, който предполага, но и води до мислене на по-високо ниво, както и като способност да се създаде, изобрети, открие и представи нов и същевременно полезен продукт или идея.

ENG The present work is an attempt to oppose two models, revealing mutually exclusive mechanisms that influence the process of new idea creation. The first of these models reveals the basic elements of people’s reaction mechanism, which are the basis for their creative potential to be developed and used, regardless of their age, while the second model directs to certain reactions of people, which do not allow them to use much of their creative talents and thus they remain hidden both from others and for themselves. Moments of surprise that can provoke a new idea, accepting competition as a prerequisite for new impulses, confronting problems, not ignoring them - these and other basic elements are ways to form and develop one of the main aspects of intelligence: creative abilities. Creativity in this exposition is accepted and analyzed as a process that presupposes, but also leads to thinking at a higher level, as well as the ability to create, invent, discover and present a new and at the same time useful product or idea.

RUS Настоящая работа представляет собой попытку противопоставить две модели, раскрывающие взаимоисключающие механизмы, которые влияют на процесс рождения новых идей. Первая из этих моделей раскрывает основные элементы механизма реакции людей, которые являются основой для развития и использования их творческого потенциала, независимо от их возраста, тогда как вторая модель направлена на определенные реакции людей, которые не позволяют им использовать большую часть своих творческих талантов и таким образом они остаются скрытыми как от окружающих, так и от них самих. Моменты неожиданности, которые могут спровоцировать новую идею, принятие конкуренции как предпосылку для новых импульсов, столкновение с проблемами, не игнорируя их - эти и другие базовые элементы являются способами формирования и развития одного из основных аспектов интеллекта: творческие способности. Творчество принимается и анализируется в настоящей работе как процесс, который предполагает, но также ведет к мышлению на более высоком уровне, а также способность создавать, изобретать, открывать и представлять новый и в то же время полезный продукт или идею.


Full article text
10-Iliyazova.pdf