Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0021


Authors

RUS: Гусейнли Чинара Айдын-Бакинский государственный университет,ENG: Huseynli Chinara Aydin-Baku State University,AZE: Hüseynli Çinarə Aydın-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG PROFESSIONAL ORIENTATION AND DIRECTIONS OF ITS RESEARCH

RUS ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

AZE PEŞƏYÖNÜMÜ VƏ ONUN TƏDQIQI ISTIQAMƏTLƏRI


Annotations

ENG The article analyzes and systematizes the approaches associated with vocational guidance. At the same time, the factors influencing professional orientation were studied, and the role of educational institutions in this process was clarified. The preparation of the younger generation for choosing a career depends on the prevalence of ideas about the profession in society and must be adapted to the requirements of the labor market. It is necessary not to explain the situation in society in relation to the labor market in the modern era, but to help them choose a profession in accordance with their individual and psychological characteristics, interests and trends in the profession. At the same time, the content and organization of career guidance activities vary depending on the age of the students. In order to direct a career on the right track, it is necessary to activate the initiative of students, taking into account the individual psychological characteristics of the individual and the needs of the labor market. At the same time, the content and organization of career guidance activities vary depending on the age characteristics of students.

RUS В статье анализируются и систематизируются подходы, связанные с профессиональной ориентацией. При этом были изучены факторы, влияющие на профессиональную ориентацию, и выяснена роль образовательных учреждений в этом процессе. Подготовка молодого поколения к выбору карьеры зависит от распространенности представлений о профессии в обществе и должна быть адаптирована к требованиям рынка труда. Необходимо не объяснять ситуацию в обществе по отношению к рынку труда в современную эпоху, а помочь им выбрать профессию в соответствии с их индивидуальными и психологическими особенностями, интересами и тенденциями в профессии. При этом содержание и организация профориентационной деятельности варьируются в зависимости от возраста учащихся. Чтобы направить карьеру в правильное русло, необходимо активизировать инициативу учащихся с учетом индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей рынка труда. При этом содержание и организация профориентационной деятельности варьируются в зависимости от возрастных особенностей учащихся.

AZE Məqalədə peşəyönümü ilə bağlı olan yanaşmalar təhlil edilərək sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda peşəyönümünə təsir göstərən amillər öyrənilmiş, təhsil müəsissələrinin bu prosesdə oynadığı rola aydınlıq gətirilmişdir. Gənc nəslin peşə seçiminə hazırlanması cəmiyyətdə peşə haqqında təsəvvürlərin yayılmasından asılıdır və əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Müasir dövrdə cəmiyyətdə əmək bazarına münasibətdə yaranan vəziyyəti izah etmək deyil, onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini peşəylə bağlı onlarda mövcud olan maraq və meyllərinə uyğun peşəni seçməyə kömək etmək lazımdır. Eyni zamanda peşəyönümü tədbirlərinin məzmunu və onların təşkili şagirdlərin yaşından asılı olaraq dəyişir. Peşəyönümünün düzgün istiqamətə yönləndirilməsi üçün şəxsiyyətin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini və əmək bazarının tələbatlarını nəzərə almaqla yanaşı, məktəblilərin təşəbbüsünü fəallaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda peşəyönümü tədbirlərinin məzmunu və onların təşkili şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir.


Full article text
09-Huseynli.pdf