Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0007


Authors

RUS: Атмаджов Лазар Стефанов-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский“,ENG: Atmadzhov Lazar Stefanov-„Paisii Hilendarski” University of Plovdiv,BGR: Атмаджов Лазар Стефанов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

BGR НЕКА ТОВА ДА СИ ОСТАНЕ МЕЖДУ НАС

ENG SO, THAT IS TO BE KEPT BETWEEN US

RUS ПУСТЬ ЭТО ОСТАНЕТСЯ МЕЖДУ НАМИ


Annotations

BGR Отдавна човешкия вид познава стойността и цената на артикулите, които пупува и с които търгува. Някои цени остават трайно ниски, цената на детския смисъл, потребност и завършен живот. Стойността на детството е в контрала и желанието на друг - родител, възрастен, близък, роднина. Децата нямат контрол над своя избор и живот, но те се доверяват и отдават. Цената на детското доверие е неизмерима, цената на но насилвано дете е много ниска, ръката на един човек, готов за посегне - е много тежка, силата на една дума - съкрушителна. Признавам, че насилието над деца може да се случи навсякъде, може да предизвика песимизъм за перспективите около окончателното му премахване. Независимо от това, могат да бъдат взети мерки за предотвратяване на насилието върху тях и следователно, то никога не трябва да бъде виждано като неизбежност. Ефективното предотвратяване зависи от цялостен анализ на първопричините за този проблем. Ето защо, е задължително да бъдат положени редица усилия, за да се установи защо и как се случва насилието върху деца. Само тогава правителствени и неправителствени органи, вложени в закрилата на деца, могат да разпределят своите ресурси, уверени в това, че покриват нуждите на най-уязвимите групи от деца. Както чл. 19 от КПД (Конвенцията на ООН за правата на детето ) постановява, всяко дете има правото да бъде свободно от всякакви форми на насилие. Тъй като това основно право е залегнало в международното право, междуправителствени организации е добре да се стремят към улесняване за изживяването на детства свободни от насилие дотогава, когато това право стане универсална норма.

ENG The human species has long known the value and price of the items it buds and trades. Some prices remain permanently low, the price of children's meaning, need and finished life. The value of childhood is in the control and desire of another - parent, adult, relative, relative. Children have no control over their choices and lives, but they trust and give. The price of a child's trust is immeasurable, the price of a violent child is very low, the hand of a person ready to reach is very heavy, the power of a word is devastating. I admit that violence against children can happen anywhere, it can cause pessimism about the prospects for its final elimination. Nevertheless, measures can be taken to prevent violence against them and, therefore, it should never be seen as inevitable. Effective prevention depends on a thorough analysis of the root causes of this problem. Therefore, it is imperative to make a number of efforts to establish why and how violence against children occurs. Only then can governmental and non-governmental bodies involved in child protection allocate their resources, confident that they meet the needs of the most vulnerable groups of children. As Art. 19 of the CRC (UN Convention on the Rights of the Child) stipulates that every child has the right to be free from all forms of violence. As this fundamental right is enshrined in international law, it is good for intergovernmental organizations to seek to facilitate the experience of child-free violence until this right becomes the universal norm

RUS Человечество давно знает ценность и цену предметов, которые он выпускает и торгует. Ценность детства заключается в контроле и желании другого - родителя, взрослого, родственника, родственника. Дети не контролируют свой выбор и жизнь, но доверяют свой выбор им. Стоимость доверия ребенка неизмерима, стоимость ребенка, подвергающегося жестокому обращению, очень мала, рука человека, готового к прикосновению, очень тяжелая, сила слова разрушительна. Мы признаем, что насилие в отношении детей может произойти где угодно, оно может вызвать пессимизм в отношении перспектив окончательной его ликвидации. Тем не менее, могут быть приняты меры по предотвращению насилия в отношении детей, и поэтому его никогда не следует рассматривать как неизбежное. Эффективная профилактика насилия зависит от тщательного анализа первопричин этой проблемы. Поэтому необходимо приложить много усилий, чтобы выяснить, почему и как происходит насилие в отношении детей. Только тогда правительственные и неправительственные органы, занимающиеся защитой детей, могут распределять свои ресурсы, будучи уверенными в том, что они удовлетворяют потребности наиболее уязвимых групп детей. Так ст. 19 КПР (Конвенция ООН о правах ребенка) гласит, что каждый ребенок имеет право быть свободным от всех форм насилия. Поскольку это основополагающее право закреплено в международном праве, для межправительственных организаций целесообразно стремиться содействовать этому, пока это право не станет универсальной нормой


Full article text
07-Atmadzhov.pdf