Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.HBR.2019.0303.0019


Authors

RUS: Колева Ралица Живкова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский“,ENG: Koleva Ralitsa Jivkova-Paisii Hilendarski University of Plovdiv,BGR: Колева Ралица Живкова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG ARTISTIC APPROACHES IN BULGARIAN TRAINING AND LITERATURE OF PUPILS FROM VULNERABLE GROUPS

BGR АРТИСТИЧНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГЪРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

RUS ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ УЯЗВИМОЙ ГРУППЫ


Annotations

BGR Обект на настоящата публикация е литературното обучение на ученици от етническите малцинства, които не владеят добре официалния език, застрашени са от отпадане, имат агресивно поведение и нямат интерес към учебния процес. Целта е да се покаже благотворното влияние на изкуството и да се наблегне на използването му в часовете по български език и литература. Представени са методи за привличане на вниманието на учениците, овладяване на темперамента и поставянето им в активна позиция в урока, с цел пораждане на интерес и любов към литературата. Идеята е да се разкрие творческият потенциал на децата от уязвими групи, като се създадат подходящи условия за възпитаване на емоционална отзивчивост, нагласа за речево общуване и самоизява. Активното възприемане на литературното произведение чрез театрални дейности, музика и изобразително изкуство са стъпка към развитие на въображението и изразяванене на емоционално - ценностно отношение. Когато ученикът съумее да интерпретира литературния текст по своя уникален начин, то може да се каже, че той вече е усвоил смисъла на прочетеното и е разбрал посланието на творбата. Този начин на организация на педагогическия процес създава допълнителна мотивация за разбиране на художествената литература. Досегът с изкуството допринася изключително ползотворно за изграждане на индивидуалността, насърчава придобиването на ключови умения и компетентности. Предложеният подход е лесен за реализация и в същото време е привлекателен и атрактивен за учениците, създава добър психоклимат, който е благоприятно поле за себереализация и предпоставка за успешна и качествена работа.

RUS Целью данной публикации является литературное образование учащихся из числа этнических меньшинств, которые плохо говорят на официальном языке, рискуют бросить учебу, ведут себя агрессивно и не заинтересованы в процессе обучения. Цель состоит в том, чтобы показать благотворное влияние искусства и подчеркнуть его использование на уроках болгарского языка и литературы. Представлены методы привлечения внимания учащихся, овладения их темпераментом и их активной позиции на уроке, чтобы вызвать интерес и любовь к литературе. Идея состоит в том, чтобы раскрыть творческий потенциал детей из уязвимых групп путем создания соответствующих условий для развития эмоциональной отзывчивости, чувства общения и самовыражения. Активное восприятие литературного произведения посредством театральной деятельности, музыки и изобразительного искусства является шагом к развитию воображения и выражению эмоционально-ценностного отношения. Когда ученик может интерпретировать литературный текст по-своему уникальным образом, можно сказать, что он уже понял смысл чтения и понял смысл работы. Такой способ организации педагогического процесса создает дополнительную мотивацию для понимания художественной литературы. Контакт с искусством чрезвычайно плодотворно способствует формированию индивидуальности, способствует приобретению ключевых навыков и компетенций. Предлагаемый подход прост в реализации и в то же время привлекателен и привлекателен для студентов, создает хороший психоклимат, который является благоприятным полем для самореализации и предпосылкой успешной и качественной работы.

ENG The object of this publication is the literary education of ethnic minority students who do not speak official language well, are at risk of dropping out, have aggressive behavior and have no interest in the learning process. The aim is to show the beneficial influence of art and to emphasize its use in classes in Bulgarian language and literature. Methods for attracting students' attention, mastering their temperament, and putting them in an active position in the lesson are presented in order to generate interest and love for literature. The idea is to unleash the creative potential of children from vulnerable groups by creating appropriate conditions for fostering emotional responsiveness, a sense of communication and self expression. The active perception of the literary work through theatrical activities, music and fine arts are a step towards the development of the imagination and the expression of attitude of emotional values. When the student is able to interpret the literary text in their own unique way, it can be said that he has already understood the meaning of the reading and understood the message of the work. This way of organizing the pedagogical process creates additional motivation for understanding fiction. Contact with the arts contributes extremely fruitfully to the building of individuality, encourages the acquisition of key skills and competences. The proposed approach is easy to implement and at the same time attractive and appealing to students, creates a good psychoclimate, which is a favorable field for self-realization and a prerequisite for successful and quality work.


Full article text
17-koleva.pdf