Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.HBR.2019.0303.0009


Authors

RUS: Клинков Георги Тодоров-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Klinkov Georgi Todorov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Клинков Георги Тодоров-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

RUS: Найденова Виолета Николаева-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Naydenova Violeta Nikolaeva-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Найденова Виолета Николаева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG CONTEMPORARY MATHEMATICS EDUCATION AND ITS RELATION TO ECONOMIC THEORY AND PRACTICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CASE

BGR СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ВРЪЗКАТА МУ С ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА-МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КЕЙСА

RUS СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ДЕЛОВЫМИ АСПЕКТАМИ


Annotations

ENG The mathematical training of the contemporary stage of the educational paradigm in Bulgaria significantly changed both its applied and especially methodical function. The necessity of examining the issue related to the mathematical text problems determined the boundaries of our research volume. The subject is oriented towards verifying the possible boundaries in which a constructive learning task with a text element can be solved on the basis of unification and algorithmization of a single methodic approach or mechanism. The proximity of text tasks to native language learning greatly facilitates the teacher's work as the child forms semantic and lexical models that then help him to recognize the different text in which the new moment is the description of the quantitative aspects of phenomena.At the beginning of the course in mathematics, which actually proceeds without the existence of verbal specimens, gradually progressing to the objectification of models, which in a small part the student knows from the social system in which he lives and is able to typify them it kind present in the mathematical condition of tesks tasks.

BGR Математическото обучение на съвременният етап, на който се намира образователната парадигма в България значително промени както своята приложна и особено методическа функция. Необходимостта от разглеждане на въпроса, свързан с текстовите задачи по математика определи границите на нашия изследователски обем. Предметът се ориентира към верифициране на възможните граници, в който конструкта учебна задача с текстови елемент може да се реши на базата на унифициране и алгоритмизиране на единен методически прийом или механизъм. Близостта на текстовите задачи до обучението по Роден език значително улеснява работата на учителя, тъй като детето формира семантични и лексикални модели, които след това му помагат да разпознава различния текст, в който новият момент е описанието на количествените страни на явленията. В началото на курса по математика, който реално протича без наличието на словесни образци, като постепенно се преминава към обективизиране на образци, които в една не малка част ученикът познава от социума, в който живее и е в състояние да ги типологизира като вид, който присъства в математическото условие на текстовата задача. Изследователските методи са подчинени на извеждане на класифициращи еталони, които в хода на емпиричния анализ на литературните източници, да подпомогнат процеса на адаптация, систематизиране и обобщение.

RUS Математическое образование на современном этапе образовательной парадигмы в Болгарии существенно изменило как свою прикладную, так и особенно методологическую функцию. Необходимость решения проблемы текстовой математики определила границы нашего объема исследований. Предмет ориентирован на проверку возможных пределов, в которых конструкция текстовой учебной задачи может быть решена на основе унификации и алгоритмизации одного методического метода или механизма. Близость текстовых заданий к изучению родного языка значительно облегчает работу учителя, так как ребенок формирует семантические и лексические модели, которые затем помогают ему распознавать другой текст, в котором новым моментом является описание количественных сторон явлений. В начале курса по математике, который на самом деле происходит без присутствия словесных паттернов, постепенно переходя к объективизации паттернов, которые в небольшой части студент знает из общества, в котором он живет и способен типизировать их как вид, который присутствует в математическом состоянии текстового задания. Методы исследования подчиняются разработке стандартов классификации, которые в ходе эмпирического анализа литературных источников поддерживают процесс адаптации, систематизации и обобщения.


Full article text
09-klinkov.pdf