Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.HBR.2019.0303.0005


Authors

RUS: Ключковская Ирина Михайловна-Национальный университет «Львовская политехника»,ENG: Klyuchkovskaya Irina Mikhailovna-National University «Lviv Polytechnic»,UKR: Ключковська Ірина Михайлівна-Національний університет «Львівська політехніка»,

RUS: Тютюн Любовь Андреевна-Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского,ENG: Tyutyun Lyubov Andriivna-Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University,UKR: Тютюн Любов Андріївна-Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

RUS: Хабюк Андрей Ярославович-Национальный университет «Львовская политехника»,ENG: Khabyuk Andrii Iaroslavovich-National University «Lviv Polytechnic»,UKR: Хабюк Андрій Ярославович-Національний університет «Львівська політехніка»,


Titles

ENG INTEGRATIVE APPROACH TO THE USE OF INFORMATION, COMMUNICATIVE AND TRADITIONAL TECHNOLOGY OF LERNING IN THE CONTEXT OF CONTINUING EDUCATION

UKR ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

RUS ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Annotations

ENG The article examines the possibilities of using the integrative approach to informational, communicative and traditional technologies in continuing education. The appropriateness of integrating education methods for preparation of experts is suggested and key issues that should be achieved during the selection of training technologies are established. However, it is substantiated that integration approach to the use of information, communicative and traditional technologies of learning not only strengthens the motivation for studying but also provides the opportunity to: realize the visualization, individualization and differentiation of education process; further graphic culture building for students; involve students for research activities and self-education; students to do their preparation for lectures,practical and laboratory sessions by their own; carry out self-monitoring and self-correcting of acquired knowledge and skills;do train and tests during the process of learning and self-education etc. Moreover,it has been proved that in the system of continuing education specificities of integration technology of learning posed by the need to an individual’s for professional development, integration of learning goals, continuity in the ways of training activity etc. This article highlights the main steps of technology choices for their integration and defines requirements for the integration of information, communicative and traditional technology during the preparation of experts.

UKR У статті досліджено можливості використання інтегративного підходу до інформаційно-комунікативних та традиційних технологій у неперервній освіті. Вказано на доцільність інтеграції технологій навчання у професійній підготовці фахівців та визначено основні завдання, які необхідно вирішити під час вибору технологій навчання. Обґрунтовано, що інтегративний підхід до використання інформаційно-комунікативних та традиційних технологій навчання не лише підсилює мотивацію вивчення дисциплін, а й дає можливість: реалізовувати візуалізацію, індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання; продовжити формувати у студентів графічну культуру; залучати студентів до дослідницької діяльності та самоосвіти; самостійно виконувати студенту підготовку до лекційних, практичних і лабораторних занять; здійснювати самоконтроль та самокорекцію набутих знань, умінь і навичок; здійснювати тренування і тестування в процесі засвоєння того чи іншого матеріалу та самопідготовки тощо. Досліджено, що у контексті інтегративного підходу до технологій навчання найбільш важливою є концепція методу згорнутих інформаційних структур, яка базується на принципі рефлексії: навчальне завдання вимагає від студента самостійного завершення роботи з формування системи знань, осмислення тих алгоритмів, згідно з якими він діє. Технологічну основу методу складають процедури згортання знань і формування раціональних пізнавальних дій. Доведено, що у системі неперервної освіти особливості інтеграції технологій навчання зумовлені необхідністю професійного розвитку особистості, інтеграцією цілей навчання, наступністю способів навчальної діяльності тощо. У процесі інтегративного підходу до навчання можна застосовувати всі існуючі технології навчання, але їх можливості значно зростають внаслідок розширення поняттєвого та операційного апарату та збільшення кількості елементів рiзнопредметних знань. Інтеграція технологій передбачає органічне, динамічне поєднання методів, форм та прийомів навчання на рівні узагальненої класифікації зі збереженням специфіки кожного з них. Виокремлено основні етапи вибору технологій для їх інтеграції та визначено вимоги до інтеграції інформаційно-комунікативних та традиційних технологій у професійній підготовці фахівців.

RUS В статье исследованы возможности использования интегративного подхода к информационно-коммуникативных и традиционных технологий в непрерывном образовании. Указано на целесообразность интеграции технологий обучения в профессиональной подготовке специалистов и определены основные задачи, которые необходимо решить при выборе технологий обучения. Обосновано, что интегративный подход к использованию информационно-коммуникативных и традиционных технологий обучения не только усиливает мотивацию изучения дисциплин, но и дает возможность: реализовывать визуализацию, индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения; продолжить формировать у студентов графическую культуру; привлекать студентов к исследовательской деятельности и самообразованию; самостоятельно выполнять студенту подготовку к лекционным, практическим и лабораторным занятиям; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию приобретенных знаний, умений и навыков; осуществлять тренировки и тестирования в процессе усвоения того или иного материала и самоподготовке. Доказано, что в системе непрерывного образования особенности интеграции технологий обучения обусловлены необходимостью профессионального развития личности, интеграцией целей обучения, преемственностью способов учебной деятельности и тому подобное. В процессе интегративного подхода к обучению можно применять все существующие технологии обучения, но их возможности значительно возрастают в результате расширения понятийного и операционного аппарата, а также увеличения количества элементов разнопредметных знаний. Интеграция технологий предполагает органическое, динамическое сочетание методов, форм и приемов обучения на уровне обобщенной классификации с сохранением специфики каждого из них. Выделены основные этапы выбора технологий для их интеграции и определены требования к интеграции информационно-коммуникативных и традиционных технологий в профессиональной подготовке специалистов


Full article text
05-klychkovska.pdf