Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0015


Authors

RUS: Мустафаев Заур Телман оглу-Бакинский государственный университет,ENG: Mustafayev Zaur Telman-Baku State University,AZE: Mustafayev Zaur Telman oğlu-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG ARABIC MIGRATION LITERATURE: JUBRAN KHALIL JUBRAN AND MICHAEL NUAYMA IN THE CONTEXT OF CREATIVITY

RUS АРАБСКАЯ МИГРАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН И МИХАИЛ НУАЙМА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА

AZE ƏRƏB MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATI: CÜBRAN XƏLİL CÜBRAN VƏ MİXAİL NÜAYMƏ YARADICILIĞI KONTEKSTİNDƏ


Annotations

ENG One of the main features of the poetic work of Jubran Khalil Jubran was a description of human feelings. He tried to express the spiritual, philosophical, socio-political and moral nuances of love in all its subtleties. He emphasized that love, which is not updated daily, dies every day. Tolerance is arrogant love. Love each other, but do not turn love into chains. It is better to have a wide sea of love between the shores of your souls. Sing, dance and rejoice together, but each of you should be alone, like the strings of a lute, although they only make music. Love gives nothing but itself and takes nothing but itself. Therefore, love has nothing, but it cannot be obsessed because love is only love. Love, which seeks nothing but the desire to reveal its secrets, is not love, but a network that can only claim to be useless. Daily undivided love becomes a habit, which, in turn, turns into slavery. Love and doubt never meet.

RUS Одной из главных особенностей поэтического творчества Джубран Халил Джубрана было описание человеческих чувств. Он пытался выразить духовные, философские, социально-политические и нравственные оттенки любви во всех ее тонкостях. Он подчеркивал, что любовь, которая не обновляется ежедневно, умирает каждый день. Терпимость - это надменная любовь. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи. Лучше иметь широкое море любви между берегами ваших душ. Пойте, танцуйте и радуйтесь вместе, но каждый из вас должен быть один, как струны лютни, хотя они только делают музыку. Любовь не дает ничего, кроме себя и не берет ничего, кроме себя. Следовательно, любовь не имеет ничего, но она не может быть одержима, потому что любовь - это только любовь. Любовь, которая не ищет ничего, кроме как желания раскрыть свои секреты, - это не любовь, а сеть, которая может лишь утверждать, что она бесполезна. Ежедневная неразделенная любовь становится привычкой, которая, в свою очередь, превращается в рабство. Любовь и сомнения никогда не встречаются.

AZE Cübran Xəlil Cübranın yaradıcılığında diqqəti cəlb edən başlıca xüsusiyyətlərindən biri insan hisslərinin vəsfi idi. O, sevgi hissinin mənəvi, fəlsəfi, sosial-siyasi və əxlaqi çalarlarını bütün incəlikləri ilə açıqlamağa çalışıb. O, deyirdi ki, gündəlik yeniləməyən sevgi hər gün ölür. Dözümlülük təkəbbürlü sevgidir. Bir-birinizi sevin, amma sevgini zəncirə çevirməyin. Yaxşı olar ki, sevgi ruhlarınızın sahilləri arasında maraqlı bir dəniz olsun. Birlikdə oxuyun, rəqs edin və sevin, amma hər biriniz tək başına lütnya simləri kimi tək olun, baxmayaraq ki, onlardan yalnız musiqi səsi gəlir. Sevgi özündən başqa heç nə vermir və özündən başqa heç nə götürmür. Buna görə məhəbbət heç bir şeyə sahib deyil, lakin ona sahib olmaq olmur, çünki sevgi yalnız sevgidir. Öz sirlərini açmaqdan başqa bir şey axtaran sevgi sevgi deyil, yalnız faydasız olduğunu tuta bilən bir tordur. Gündəlik yenilənməyən sevgi bir vərdişə çevrilir və bu da öz növbəsində köləliyə çevrilir. Sevgi və şübhə heç vaxt bir-birinə qovuşmur.


Full article text
16-Mustafayev.pdf