Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0009


Authors

RUS: Гарашева Егяна Муса-Бакинский государственный университет,ENG: Garasheva Egana Musa-Baku State University,AZE: Qaraşova Yeganə Musa-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG SOCIO-POLITICAL PROBLEMS IN THE WORKS OF BERNARD SHOW

RUS СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕРНАРДА ШОУ

AZE BERNARD ŞOUNUN YARADICILIĞINDA SOSİAL-SİYASİ PROBLEMLƏR


Annotations

ENG The voluminous and multifaceted works of Bernard Shaw are considered one of the most perfect works of world literature. The diverse work of Bernard Shaw invites people to think about the spiritual, political and economic problems in their life. Social problems and social contradictions play an important role in the work of the famous playwright. The topics raised by Bernard Shaw, who was extremely popular between 1880 and 1950, have not lost their relevance in our time. Since these topics are of universal significance, they attract researchers today. Seventy years after the death of George Bernard Shaw, interest in his rich creative activity has not diminished, and his works have not lost their relevance in our time. The features of Shaw's work are still being discussed today, and researchers are commenting on various aspects of his work. Describing the "political chaos" in his political plays, the Show shows the futility of the meaning of the life of all participants living here. The main focus of the show was not on character clashes, but philosophical, political, moral, and family issues. His most reliable weapon is the brilliant paradoxes that expose the inner deceit of prevailing doctrines and generally accepted truths.

RUS Объемные и многогранные произведения Бернарда Шоу считаются одними из самых совершенных произведений мировой литературы. Разнообразное творчество Бернарда Шоу приглашает людей задуматься о духовных, политических и экономических проблемах в их жизни. Социальные проблемы и социальные противоречия играют важную роль в творчестве знаменитого драматурга. Темы, затронутые Бернардом Шоу, который был чрезвычайно популярным между 1880 и 1950 годами, не утратили своей актуальности и в наше время. Поскольку эти темы имеют общечеловеческое значение, они привлекают исследователей и сегодня. Спустя семьдесят лет после смерти Джорджа Бернарда Шоу, интерес к его богатой творческой деятельности не уменьшился, и его труды не потеряли своей актуальности в наше время. Особенности работ Шоу до сих пор обсуждаются сегодня, а исследователи комментируют различные аспекты его работы. Описывая «политический хаос» в своих политических пьесах, Шоу показывает бесполезность смысла жизни всех участников, живущих здесь. Основное внимание в шоу уделялось не столкновениям персонажей, а философским, политическим, моральным и семейным проблемам. Его самое надежное оружие - это блестящие парадоксы, которые разоблачают внутреннюю лживость господствующих доктрин и общепринятых истин.

AZE Bernard Şounun həcmli və çoxşaxəli əsərləri dünya ədəbiyyatının ən mükəmməl əsərlərindən hesab olunur. Bernard Şounun zəngin yaradıcılığı insanları mənəvi, siyasi və iqtisadi problemlər barədə düşünməyə dəvət edir. Onun yaradıcılığında sosial problemlər və ictimai məsələlər mühüm yer tutur. 1880-1950-ci illər arasında gərgin şəkildə yaradıcılıqla məşğul olan Bernard Şounun toxunduğu mövzular müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir. Bu mövzular bəşəri əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün müasir dövrdə də tədqiqatçıları özünə cəlb edir. Corc Bernard Şounun ölümündən yetmiş il keçsədə onun zəngin yaradıcılığına olan maraq azalmır, onun yaradıcılığı müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməmişdir. Şounu əsərlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri bu gün də müzakirə olunur, tədqiqatçılar tərəfindən onun yaradıcılığının müxtəlif məqamları şərh olunur. Siyasi pyeslərində “siyasi qarmaqarışıqlığı” təsvir edən Şou burada bütün iştirakçıların yaşamağının mənasızlığına gözünü açır. Şounun əsas diqqəti personajların toqquşması deyil, fəlsəfi, siyasi, əxlaqi və ailə problemləri ilə bağlı xarakterli mübahisələr idi. Onun etibarlı silahı parlaq paradokslarıdır, bunun köməyi ilə üstünlük təşkil edən ehkamların və ümumilikdə qəbul edilən həqiqətlərin daxili saxtalığını ifşa edir.


Full article text
11-Garasheva.pdf