Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0403.0008


Authors

RUS: Алиева Кенуль-Национальной Академии наук Азербайджана,ENG: Aliyeva Kenul-National Academy of Sciences of Azerbaijan,AZE: Əliyeva Könül-AMEA, Əlyazmalar İnstitutu,


Titles

ENG ON THE LITERARY HERITAGE OF MIRZA MUHAMMAD KATIB

RUS О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ МИРЗА МУХАММЕДА КАТИБА

AZE MİRZƏ MƏHƏMMƏD KATİBİN ƏDƏBİ İRSİ BARƏDƏ


Annotations

ENG Mirza Muhammad Katib is one of the poets who lived and worked in Shusha in the 19th century, who played a role in the development of literary life in Karabakh. Mir Mohsin Navvab (1833-1919), who personally knew the poet in his tazkire "Tazkir-iNavvab" reports that he was from the Chukhur Mahalle place of the city of Shushi, wrote verses in various genres, is the author of verses in the amount of almost 2000beits. Muhammad aga Mujtahidzade (1875-1956) in his tazkire "Riyazul-ashigin" gives a brief message about the poet.From the literary heritage of Mirza Muhammad Kyatib, only a few verses survived that were rewritten by literary scholars Salman Mumtaz and Aliabbas Muznib. The late employee of the Institute of Manuscripts Nasreddin Garayev in his anthology "Poetic Madjlises" and the monograph "Azerbaijan Literary Madjlises of the XIX century" speaks about the life and work of the poet using written sources. In 2004, the researcher Samira Ganjeli published poems of the poet that have reached us at the Shusha publishing house. Researchers speak of Mirza Mohammed Katibi as an ideological friend of the founder of the Azerbaijani national drama MirzaFataliAkhundzade, a progressively minded poet. The poet wrote his poems in classical genres, including the author of several goshmas.

RUS Мирза Мухаммед Кятиб является одним из поэтов, живших и творивших в XIX веке в Шуше, сыгравших определенную роль в развитии литературной жизни в Карабахе. Мир Мохсун Навваб (1833-1919), который лично знал поэта в своем тазкире «Тазкире-и Навваб» сообщает, что он был из квартала Чухур Махалле города Шуши, писал стихи в разных жанрах, является автором стихов в объеме почти 2000 бейтов. Мухаммед ага Муджтахидзаде (1875-1956) в своем тазкире «Риязуль-ашигин» дает краткое сообщение о поэте. Из литературного наследия Мирза Мухаммеда Кятиба до нас дошли лишь немногочисленные стихи, которые были переписаны литературоведами Салман Мумтазом и Алиаббас Музнибом. Сотрудник Института Рукописей Насреддин Гараев в составленном им антологии «Поэтические меджлисы» и монографии «Азербайджанские литературные меджлисы XIX века» с помощью письменных источников высказывается о жизни и творчестве поэта. В 2004 году исследовательница Самира Гянджели издала в издательстве «Шуша» дошедшие до нас стихи поэта. Исследователи говорят о Мирза Мухаммед Кятибе, как об идейном друге основоположника азербайджанской национальной драматургии Мирза Фатали Ахундзаде, прогрессивно настроенном поэте. Поэт писал свои стихи в классических жанрах, в том числе является автором ряда гошмы.

AZE XIX əsrdə Şuşada yaşayıb-yaratmış, Qarabağ ədəbi mühitinin inkişafında müəyyən rol oynamış şairlərdən biri də Mirzə Məhəmməd Katibdir. Şairi şəxsən tanıyan Mir Möhsün Nəvvab (1833-1919) özünün “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində məlumat verir ki, o, Şuşanın Çuxur məhəlləsindən olmuş, müxtəlif janrlarda əsərlər yazmış, təxminən iki min beyt həcmində ədəbi irsi olmuşdur. Məhəmməd ağa Müctəhidzadə (1875-1956) də özünün “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində şair barədə qısa məlumat vermişdir. Mirzə Məhəmməd Katibin ədəbi irsindən əlimizə yalnız Salman Mümtaz və Əliabbas Müznib tərəfindən köçürülmüş az sayda şeirlər qalmışdır. Əlyazmalar İnstitutunun mərhum əməkdaşı Nəsrəddin Qarayev tərtib etdiyi “Poetik məclislər” kitabında və “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclislər”i monoqrafiyasında müxtəlif yazılı mənbələrin köməyi ilə şairin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləmişdir. 2004-cü ildə tədqiqatçı Samirə Gəncəli M.M.Katibin əldə olan şeirlərini “Şuşa” nəsriyyatında nəşr etdirmişdir. Tədqiqatçılar Mirzə Məhəmməd Katibin milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin ideya dostu, tərəqqipərvər ziyalı kimi dəyərləndirirlər. Şair klassik nəzm şəkillərinə müraciət etməklə bərabər qoşmaları ilə də tanınmışdır.


Full article text
09-Aliyeva.pdf