Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0023


Authors

RUS: Минкова Ганета Минкова-Болгарская академия наук,ENG: Minkova Ganeta Minkova-Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of State and Law,BGR: Минкова Ганета Минкова-Българската академия на науките (БАН), Институт за държавата и правото,


Titles

BGR ВРЕМЕННО НАМАЛЕНИЕ НА СТАВКАТА ЗА ДДС

ENG TEMPORARY REDUCTION OF VAT RATES

RUS ВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НДС


Annotations

BGR Статията има за цел да изследва систематично и подробно извънредната ситуация поради пандемията от вируса corona и нейното въздействие върху бизнеса, заетостта и потреблението. Данъчното облагане може да бъде инструмент за упражняване на влияние върху икономическия растеж, който в резултат на кризата намалява. Но поради разнообразието на данъците - преки или косвени, пропорционални или прогресивни и др., съществуват различни начини за използване на данъчното облагане при решаването на икономически проблеми. Държавните органи трябва да направят избор, за да приложат най-добрите модели на временни законодателни промени при подпомагането на бизнеса и клиентите за справяне с кризата. Акцентът в статията е върху намалената ставка на ДДС. Според чл. 98 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС), държавите членки могат да прилагат една или две намалени ставки само за доставки на стоки или услуги в категориите, посочени в приложение III. В България се прие ново законодателство, което предвижда временно намалени ставки за някои доставки. От една страна, въпросът е дали измененията са в съответствие с европейското право. От друга страна, трябва да проверим дали целите за подпомагане на бизнеса и потребителите могат да бъдат постигнати чрез намаляване на ставките на ДДС. В тази връзка изследването е насочено към сходни решения, взети от други държави членки, но в същото време показва различните подходи, предприети от тях. Сравнени са двете възможности - за намаляване на ставката за облагане на всички доставки на стоки и услуги за срок от 6 или 18 месеца или за намаляване на ставката за отделни сектори, които са приоритетни за съответната държава.

ENG The aim of the article is providing systematic and comprehensive study of the emergency state provoked by coronavirus pandemic and its impact on business, employment and consumption. Taxation could be used as an important tool to influence economic growth that has been declining due to the crisis. However, there are different ways of using taxation in order to resolve economic issues referring to the variety of taxes - direct or indirect, proportionate or progressive and etc. State authorities have to make choices so as to apply the best models of temporary legislative changes in order to help businesses and costumers to face the crisis. In the article, emphasis is put on reduced VAT rate. According to Article 98 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of Value Added Tax (VAT), member states may apply either one or two reduced rates only to supplies of goods or services in the categories listed in Annex III. In Bulgaria, new laws have been passed to provide temporarily reduced rates for several supplies. On the one hand, the issue in question is whether the amendments are in compliance with European laws. On the other hand, we have to examine whether the goals of helping businesses and costumers may be achieved by reducing VAT rates. In this connection, the research is focused on similar decisions made by the other member states but at the same time, it shows different approaches taken by them. Two opportunities are put together: first, rate reduction for taxing all the supplies of goods and services for a period of 6 or 18 months and, second, VAT rate reduction for taxing supplies in some branches that are considered to be most important for a particular country.

RUS Статья направлена на систематическое и тщательное исследование чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса и ее влияния на бизнес, занятость и потребление. Налогообложение может быть инструментом влияния на экономический рост, который снижается в результате кризиса. Но, из-за разнообразия налогов, прямых или косвенных, соразмерных или прогрессивных и т.д., существуют различные способы использования налогообложения в решении экономических проблем. Государственные органы должны сделать выбор в отношении внедрения наилучших моделей временных законодательных изменений, помогая предприятиям и клиентам справиться с кризисом. Акцент в статье ставится на снижение ставки НДС. Согласно ст. 98 Директивы Совета 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость/НДС/ (4), государства-члены могут применять один или два сниженных тарифа только к поставкам товаров или услуг в категориях, перечисленных в приложении III. В Болгарии было принято новое законодательство, предусматривающее временное снижение ставок на некоторые поставки. С одной стороны, вопрос заключается в том, соответствуют ли изменения европейскому законодательству. С другой стороны, мы должны проверить, могут ли цели оказания помощи предприятиям и потребителям быть достигнуты за счет снижения ставок НДС. В связи с этим, основное внимание в исследовании уделяется аналогичным решениям, принятым другими государствами-членами, но, в то же самое время показаны различные подходы, используемые ими. Были сопоставлены два варианта: снижение ставки налога на все поставки товаров и услуг в течение 6 или 18 месяцев и снижение ставки в отдельных секторьх, которые являются приоритетными для соответствующей страны.


Full article text
23-Minkova.pdf