Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0022


Authors

RUS: Клинкова Теодора Георгиева-Софийский Университет им. Св. Климента Охридского,ENG: Klinkova Teodora Georgieva-Sofia University „St. Kliment Ohridski”,BGR: Клинкова Теодора Георгиева-Софийски университет „Св. Климент Охридски”,


Titles

BGR СТЕПЕН НА КРИМИНАЛИЗИРАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ЧОВЕКА СРЕЩУ ПРИРОДАТА

ENG DEGREE OF CRIMINALISATION OF HUMAN ACTIONS AGAINST NATURE

RUS СТЕПЕНЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ПРИРОДЫ


Annotations

BGR В условията на съвременното общество престъпленията срещу околната среда, която много правни доктрини в света определят като екологични по своя характер престъпления се разрастват, променят своя качествен състав и ориентират престъпните посегателства срещу националната и световна екологична безопасност. Престъпленията срещу околната среда и нейните функционални елементи се класифицират от НК като особено обществено опасни деяния (действие или бездействие). Предмет на екологичните престъпления е природната среда в цяло и конкретните нейни компоненти, сегменти, ресурси, които се намират в техните естествени състояния: вода и водни източници; земята; горите; животинския свят. Обективната правна страна на екологичните престъпления обикновено включва несъблюдаване или нарушаване на специалните правила , установени в нормативен порядък по отношение на екологичната безопасност, екологичната превенция, екологичния одит. От субективна гледна точна екологическите престъпления се извършват умишлено или по непредпазливост. Най-често от правна гледна точка нарушенията, свързани с екологичната среда се изразяват в : нарушаване правилата на охрана на околната среда при извършване на проекционни действия, по време на процеса на строителство на сгради с различно предназначение и сфера на употреба, въвеждане в експлоатация на промишлени, селско стопански, научно-приложни и други проекти с промяна на урбанизационният статут на прилежащите поземлени участъци.

ENG In modern society, environmental crimes, which many legal doctrines in the world define as environmental crimes, are growing, changing their quality composition and orienting criminal attacks against national and global environmental safety. Crimes against the environment and its functional elements are classified by the SP as particularly publicly dangerous acts (act or omission). The subject of environmental crimes is the natural environment in general and its specific components, segments, resources, which are found in their natural states: water and water sources; the land; forests; animal world. The objective legal side of environmental crimes usually involves non-compliance or violation of the specific rules established in a regulatory order as regards environmental safety, environmental prevention, environmental audit. From a subjective point of view, environmental crimes are committed intentionally or recklessly. Most often from a legal point of view, violations related to the ecological environment consist in :violation of the rules of environmental protection in the implementation of projection actions, during the process of construction of buildings with different purposes and sphere of use, commissioning of industrial, agriculture business, scientific and applied and other projects with a change in the urbanization status of adjacent plots

RUS В современном обществе растет число экологических преступлений, которые многие правовые доктрины в мире квалифицируют как экологические преступления, меняя их качественный состав и ориентируясь на национальные и глобальные экологические безопасности. Преступления против окружающей среды и ее функциональные элементы классифицируются как особо публично опасные действия (акт или бездействие). Предметом экологических преступлений является природная среда в целом и ее специфические компоненты, сегменты, ресурсы, которые находятся в их естественных состояниях: водные и водные источники; земли; леса; животный мир. Объективная правовая сторона экологических преступлений обычно связана с несоблюдением или нарушением конкретных норм, установленных в нормативном порядке в отношении экологической безопасности, предупреждения окружающей среды, экологического аудита. С субъективной точки зрения экологические преступления совершаются умышленно или безрассудно. Чаще всего с юридической точки зрения нарушения, связанные с экологической средой, заключаются в:нарушении правил охраны окружающей среды при осуществлении проекционных действий, в процессе строительства зданий различного назначения и сферы использования, ввод в эксплуатацию промышленных, сельскохозяйственных предприятий, научных и прикладных и иных проектов с изменением статуса урбанизации прилегающих участков


Full article text
22-Klinkova.pdf