Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0015


Authors

RUS: Шафиев Узеир Атамали-Бакинский государственный университет,ENG: Shafiev Uzeir Atamali-Baku State University,AZE: Şəfiyev Üzeyir Atamalı oğlu-Bakı Dövlət Universteti,


Titles

ENG INCLUSIVE EDUCATION IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF A SOCIAL STATE

AZE SOSIAL DÖVLƏT QURUCULUĞU PROSESINDƏ INKLUSIV TƏHSIL

RUS ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА


Annotations

ENG The article analyzes an inclusive society in the context of building a welfare state, discusses the current state of inclusive education in Azerbaijan, current problems in this area, and also describes the problems it faces. and the legal issues of inclusive education are also one of the issues discussed in this article. The task is solved based on the analysis of world experience by the comparative method. Despite the fact that Azerbaijan has a number of important problems in the field of inclusive education, our country has taken the necessary steps in this direction: it is well known that inclusiveness covers not only the education sector, but also the entire life of society and the state. Research is under way to analyze the relationship between economic performance and the level of inclusive development in the world. In some cases, the concepts of inclusion and integration are mistakenly used as equivalents in the field of education. Of course, this is not a professional approach: integration is the process of adaptation of students to the characteristics of the school, while in the process of inclusion, the school creates a curriculum to support students in accordance with their educational needs.

RUS В статье анализируется инклюзивное общество в контексте построения социального государства, обсуждается текущее состояние инклюзивного образования в Азербайджане, текущие проблемы в этой области, а также описываются стоящие перед ним проблемы. и правовые вопросы инклюзивного образования также являются одной из проблем, обсуждаемых в этой статье. Поставленная задача решается на основе анализа мирового опыта сравнительным методом. Несмотря на то, что в Азербайджане есть ряд важных проблем в области инклюзивного образования, наша страна сделала необходимые шаги в этом направлении: общеизвестно, что инклюзивность охватывает не только сектор образования, но и всю жизнь общества и государства. В настоящее время проводятся исследования для анализа взаимосвязи между экономическими показателями и уровнем инклюзивного развития в мире. В некоторых случаях понятия включения и интеграции ошибочно используются как эквиваленты в области образования. Конечно, это не профессиональный подход: интеграция - это процесс адаптации учащихся к особенностям школы, в то время как в процессе включения школа создает учебную программу для поддержки учащихся в соответствии с их образовательными потребностями.

AZE Məqalədə inklusiv cəmiyyət sosial dövlət quruculuğu fonunda təhlil edilmiş, azərbaycanda inklusiv təhsilin bugünkü vəziyyəti ,bu sahədə mövcud problemlər araşdırılır, qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilir.Burada həmçinin bildirilir ki, inklusiv cəmiyyət təkcə təhsil sektorunu deyil,sosial həyatın bütün sahələrini əhatə edir.Azərbaycanda inklusiv cəmiyyət və inklusiv təhsilin hüquqi təminat məsələləri də məqalədə araşdırılan problematkalardandır.Burada qoyulan problem müqyisə metodu vasitəsilə dünya təcrübəsinin təhlili əsasında arşdırılır. Azərbaycanda inkluziv təhsil təhsil sahəsində həllini gözləyən bir sıra vacib məsələlər olmasına rəğmən, ölkəmiz bu istiqamətdə diqqətçəkən addımlar da atmışdır Məlum həqiqətdir ki, inklizivlik təkcə təhsil sektorununu deyil, bütün cəmiyyət və dövlət həyatını əhatə edir. Hazırda dünyada iqtisadi göstəricilərin inklüziv inkişaf səviyyəsi ilə bağlılığının təhlilinə yönəlik araşdırmalar həyata keçirilir. Bir sıra hallarda təhsil sferasında da inkluziya və inteqrasiya anlayışlarını səhvən ekvalent anlayış kimi işlədilir. Əlbəttə, bu peşəkar yanaşma deyildir.İnteqrasiya şagirdlərin məktəbin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması prosesidirsə, inkluziya prosesində isə isə məktəb şagirdlərə, onların təhsil ehtiyaclarına uyğun şəkildə dəstək vermək üçün tədris istiqamətini qurur.


Full article text
16-Shafiev.pdf