Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0013


Authors

RUS: Искендерова Айсель Ибрагим-Бакинский государственный университет,ENG: Iskenderova Aysel Ibrahim-Baku State University,AZE: İsgəndərova Aysel İbrahim-Bakı Dövlət Universitetinin,


Titles

ENG SOCIAL JUSTICE AND ITS ROLE IN MODERN SOCIAL WORK

RUS СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

AZE SOSİAL ƏDALƏT VƏ MÜASİR SOSİAL İŞDƏ ONUN YERİ


Annotations

ENG For the first time, the article considers the problem of justice in the context of social work. The role of social work in the implementation of justice in modern society and the social work system is shown. The requirements and conditions for the implementation of social justice in Azerbaijan are justified. The author concludes that social work is an important element in the implementation of the social idea of the state, because the phenomenon of social work as a type of professional activity means the establishment of social justice and the restoration of personal opportunities in difficult life. Professional social work is primarily aimed at protecting the most vulnerable groups and strata of the population, creating conditions for each individual to use their creative potential, access to benefits, duties and situations, the implementation of the principles of social justice. Therefore, the role of social justice in professional social work is irreplaceable. Thus, the main purpose of social work is to prevent social injustice, which undermines the foundations of a social state.

RUS В статье рассматривается проблема справедливости в контексте социальной работы. Раскрыта роль социальной работы в реализации социальной справедливости в современном обществе и системе социальной работы. Обоснованы требования и условия реализации социальной справедливости в современном Азербайджане, одним из которых является эффективная социальная работа. На основе анализа автор делают вывод о том, что социальная работа является важным элементом реализации идеи социальной справедливости, так как сама социальной работы как профессионального вида деятельности установление социальной справедливости и реанимация личностной состоятельности человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Социальная справедливость является одним из главных принципов современной профессиональной социальной работы. Профессиональная социальная работа направлена на реализацию принципов социальной справедливости в первую очередь в отношении наименее защищенных групп и слоев населения, повышая их возможности в реализации их прав и делая доступными блага, должности и статусы, создавая условия для реализации каждым индивидом его творческого потенциала. Вследствие этого социальная справедливость является одним из значимых результатов профессиональной социальной работы. Таким образом, социальная работа призвана не допустить социальную несправедливость, подрывающую также и основы существования социального государства.

AZE Məqalədə ədalət problemi sosial iş kontekstində nəzərdən keçirilir. Həmçinin müasir cəmiyyətdə sosial ədalətin həyata keçirilməsində və sosial iş sistemində sosial işin rolu açıqlanır. Müasir Azərbaycanda sosial ədalətin həyata keçirilməsi üçün tələblər və şərtlər əsaslandırılır, bunlardan biri də səmərəli sosial işdir. Təhlil əsasında müəllif sosial işin sosial ədalət ideyasının həyata keçirilməsində vacib bir element olduğu qənaətinə gəlir. Çünki sosial işin özü peşəkar fəaliyyət növü kimi sosial ədalətin bərqərar olması və çətin bir vəziyyətdə insanın ödəmə qabiliyyətinin bərpa olunmasıdır. Sosial ədalət müasir peşəkar sosial işin əsas prinsiplərindən biridir. Peşəkar sosial iş sosial ədalət prinsiplərini, xüsusən də əhalinin ən az qorunan qruplarına və təbəqələrinə münasibətdə tətbiq etmək, hüquqlarından istifadə etmək imkanlarını artırmaq və mövcud üstünlüklərdən, mövqelərdən və statuslardan istifadə etmək, hər bir insanın yaradıcılıq potensialını reallaşdırması üçün şərait yaratmaq məqsədi daşıyır. Nəticədə sosial ədalət peşəkar sosial işin mühüm nəticələrindən biridir. Beləliklə, sosial iş sosial ədalətsizliyin qarşısını almaq üçün hazırlanmışdır ki, bu da sosial dövlətin varlığının təməllərini sarsıdır.


Full article text
13-Iskenderova.pdf