Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0010


Authors

RUS: Тюльпа Татьяна Николаевна-Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко,ENG: Tyulpa Tetiana Mykolaivna-Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University,UKR: Тюльпа Тетяна Миколаївна-Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,


Titles

UKR ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ENG CHARACTERISTICS OF THE FORMATION'S PEDAGOGICAL SYSTEM TO THE FUTURE SPECIALIST'S SOCIAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL SOCIONOMIC SPECIALTIE'S TRAINING

RUS ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ


Annotations

UKR У статті зазначено, що соціальна компетентність - це соціально-педагогічна категорія, яка позначає поліфонічне особистісне утворення, що дозволяє індивіду активно взаємодіяти із соціумом, установлювати контакти з різними групами й індивідами, а також брати участь у соціально значущих проєктах і продуктивно виконувати різні соціальні ролі, яку необхідно формувати системно. Система як структурно-функціональне співвідношення частин цілого, його елементів, що базується на складній взаємодії внутрішньо- й міжсистемних відносин, дозволяє розглянути процес формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, визначити структуру, взаємозв'язки між елементами всередині системи й зовнішнім середовищем; визначити принципи функціонування системи формування зазначеної якості в педагогічній діяльності в умовах соціокультурного середовища ЗВО, забезпечується відповідним (у тому числі й ціннісно-смисловим) змістом освіти, характером взаємодії суб’єктів освітнього простору закладу вищої освіти, адекватністю педагогічних, методичних і дидактичних засобів. Доведено, що соціальна компетентність - елемент метасистеми професійної компетентності; її формування - частина процесу професійної підготовки фахівців; вища професійна освіта як середовище, в якому відбувається процес формування соціальної компетентності, є підсистемою вищої професійної освіти, яка своєю чергою є складником системи освіти взагалі. Виокремлено властивості системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей: структурованість, інтегративність, відкритість, неоднорідність, ієрархічність. Спрогнозовано основні ознаки педагогічної системи: динамічність унікальність і, водночас, наявність граничних можливостей; гнучкість, стійкість варіативність, цілеспрямованість. Визначено специфічні функції системи: трансляції соціального досвіду, регулятивна, гносеологічна, соціовиховна, світоглядна, адаптаційна, аксіологічна. Представлено структуру системи, яка містить мету, завдання, змістово-процесуальний, організаційно-методичний аспекти, прогнозований результат.

ENG The article specify that social competence is a socio-pedagogical category that denotes a polyphonic personal education that allows an individual to active interact with society, establish contacts with various groups and individuals, as well as participate in socially significant projects and productively perform various social roles, which must be formed systematically. The system as a structural and functional relationship of parts of the whole, its elements, based on the complex interaction of internal and intersystem relations, allows to consider the process of formation of social competence of future specialists in socionomic specialties, to determine the structure, relationships between elements within the system and environment; to determine the principles of functioning of the system of formation of the specified quality in pedagogical activity in the conditions of sociocultural environment of institutions of higher education, is provided with the corresponding maintenance, character of interaction of subjects of educational space, adequacy of pedagogical, methodical and didactic means. It is proved that social competence is an element of the metasystem of professional competence; its formation is a part of the professional specialists training process; higher professional education as an environment in which the process of formation of social competence takes place is a subsystem of higher professional education, which in turn is a component of education in general. The properties of the system of future specialists social competence formation of socionomic specialties are distinguished: structure, integrativeness, openness, heterogeneity, hierarchy. The main features of the pedagogical system are predicted: dynamism, uniqueness and, at the same time, the presence of extreme opportunities; flexibility, stability, variability, purposefulness. The specific functions of the system are determined: translations of social experience, regulatory, epistemological, socio-educational, ideological, adaptive, axiological. The structure of the pedagogical system formation of social competence for intended socionomic specialists is presented, which contains the purpose, tasks, content-procedural, organizational-methodical aspects, the prospective outcomes.

RUS В статье указано, что социальная компетентность - это социально-педагогическая категория, которая обозначает полифоническое личностное образование, позволяющее индивиду активно взаимодействовать с социумом, устанавливать контакты с различными группами и индивидами, а также участвовать в социально значимых проектах и продуктивно выполнять различные социальные роли, которую необходимо формировать системно. Система как структурно-функциональное соотношение частей целого, его элементов, основанный на сложном взаимодействии внутри- и межсистемных отношений, позволяет рассмотреть процесс формирования социальной компетентности будущих специалистов социономических специальностей, определить структуру, взаимосвязи между элементами внутри системы и внешней средой; определить принципы функционирования системы формирования указанного качества в педагогической деятельности в условиях социокультурной среды высшего ученого заведения, обеспечивается соответствующим (в том числе и ценностно-смысловым) содержанием образования, характером взаимодействия субъектов образовательного пространства учреждения высшего образования, адекватностью педагогических, методических и дидактических средств. Доказано, что социальная компетентность - элемент метасистемы профессиональной компетентности; ее формирования - часть процесса профессиональной подготовки специалистов; высшее профессиональное образование как среда, в которой происходит процесс формирования социальной компетентности, является подсистемой высшего профессионального образования, в свою очередь является частью образования вообще. Выделены свойства системы формирования социальной компетентности будущих специалистов социономических специальностям: структурированность, интегративность, открытость, неоднородность, иерархичность. Спрогнозировано основные признаки педагогической системы: динамичность, уникальность и одновременно наличие предельных возможностей; гибкость, устойчивость, вариативность, целеустремленность. Определены специфические функции системы: трансляции социального опыта, регулятивная, гносеологическая, социального воспитания, мировоззренческая, адаптационная, аксиологическая. Представлена структура системы, содержащая цели, задачи, содержательно-процессуальный, организационно-методический аспекты, прогнозируемый результат.


Full article text
10-Tyulpa.pdf