Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0004


Authors

RUS: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивский университет им.Паисия Хилендарского,ENG: Garnevska Silviya Markova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Гърневска Силвия Маркова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

BGR ПРОЕКТИРАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

ENG DESIGN OF DIDACTIC SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF TECHNICAL COMPETENCE OF 6-7 YEAR-OLD CHILDREN

RUS ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ 6 И 7 ЛЕТ


Annotations

BGR Настоящата статия е посветена на въвеждането на техниката като обект за изучаване от децата в предучилищна възраст. Изследват се възможностите за развитие на техническа компетентност у децата в подготвителна група. Разработена е дидактическа система, целяща развитие на техническата компетентност. Съдържанието включва следните теми: Тема 1: Инструменти - децата различават инструменти, които се използват в различни дейности от хора с различни професии, като реализират ролеви игри. Тема 2: Домакински електроуреди - децата придобиват знания за домакинските електроуреди и безопасното им използване, като ги моделират с отпадъчни материали. Тема 3: Космическа разходка - моделиране с разгъвки от картон за получаване на макет на технически обект (превозно средство по въздух). Тема 4: Кръстовище - усвояване на правила и норми за безопасно придвижване по пътя чрез моделиране на кръстовище. Тема 5: Лаптоп - запознаване със съвременните комуникационни технологии и средства, моделиране на лаптоп, наблюдения в реална трудова среда с използване на компютър и лаптоп. Тема 6: Роботите - познание за техническия напредък и роботите като модерно техническо средство чрез моделиране. Тема 7: Трансформърс - формиране на интерес към техниката чрез консруиране на играчки, носители на съвременни технологии. Тема 8: Часовник - изработване на модел на часовник от метален конструктор като използват реални технически инструменти (отвертка,ключ). Коментирана е организацията на дейността. Формулирани са изводи за значението и ефективността на създадената дидактическа система.

ENG This article is dedicated to the introduction of technical equipment as an object of study by preschool children. The possibilities for development of technical competence in children in a preparatory group are studied. A didactic system aimed at developing technical competence has been developed. The content includes the following topics: Topic 1: Tools - children distinguish tools that are used in different activities by people with different professions, realizing role-playing games. Topic 2: Household appliances - children acquire knowledge about household appliances and their safe use by modeling them with waste materials. Topic 3: Space walk - modeling with folds of cardboard to obtain a model of a technical object (air vehicle). Topic 4: Crossroads - mastering the rules and regulations for safe movement on the road by modeling a crossroads. Topic 5: Laptop - introduction to modern communication technologies and tools, laptop modeling, observations in a real work environment using a computer and laptop. Topic 6: Robots - кnowledge of technical progress and robots as a modern technical tool by modeling. Topic 7: Transformers - the formation of interest in technology through the design of toys, carriers of modern technology. Topic 8: Clock - making a model of a clock from a metal constructor using real technical tools (screwdriver, wrench). The organization of the activity is commented. Conclusions are formulated about the importance and efficiency of the created didactic system.

RUS Настоящяя статья посвящена внедрению техники в качестве объекта для изучения по отношению дошкольников. Изучаются возможности развития технической компетентности детей в подготовительной группе. Разработана дидактическая система, направленная на развитие технической компетенций. Содержание включает в себя следующие темы: Тема 1: Инструменты - Дети различают инструменты, которые используются в различных видах деятельности людьми разных профессий, реализуя ролевые игры. Тема 2: Бытовая техника - дети приобретают знания о бытовой технике и их безопасном использовании, моделируя их с помощью бытовых отходов. Тема 3: Косомическая прогулка - моделирование с разворачивание картона для получения макета технического объекта (транспортного средства для воздуха). Тема 4: Перекресток - освоение правил и норм безопасного движения по дороге путем моделирования перекрестка. Тема 5: Ноутбук - знакомство с современными коммуникационными технологиями и средствами, моделирование ноутбука, наблюдения в реальной рабочей среде с помощью компьютера и ноутбука. Тема 6: Роботы - знание технического прогресса и роботов как современного технического инструмента при помощи моделирование. Тема 7: Трансформеры - формирование интереса к технике путем сопряжения игрушки, несущие современные технологии. Тема 8: Часы -создание модели часы при помощи металлического конструктора с использованием реальных технических инструментов (отвертка, ключ). Организация мероприятия была прокомментирован. Были сделаны выводы о важности и эффективности созданной дидактической системы.


Full article text
04-Garnevska.pdf