Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0003


Authors

RUS: Дутковская Роксолана Викторовна-Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко,ENG: Dutkovska Roksolana Viktorivna-Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University,UKR: Дутковська Роксолана Вікторівна-Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,


Titles

UKR ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ENG RESEARCH IMPLEMENTATION OF CORRECTIONAL COMPONENT FOR INDIVIDUAL LEARNING OF CHILDREN WITH COGNITIVE IMPAIRMENT

RUS ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Annotations

UKR Вивчення особливостей індивідуального навчання дітей з порушеннями пізнавальної діяльності є актуальним напрямком дослідження, оскільки у вітчизняній спеціальній педагогіці ця проблема ще недостатньо вивчена. Такий напрямок дослідження є базою для створення новітнього алгоритму корекційно-педагогічного супроводу дітей з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання. Визначення особливостей корекційної складової організації сучасної системи індивідуального навчання здійснювалося шляхом дослідження результатів навчальної діяльності учнів та роботи вчителів в умовах індивідуального навчання. Основним методом були контрольні зрізи навчальної діяльності, які розроблялись згідно з можливостями кожного респондента та з урахуванням навчальної програми з основних предметів за трьома напрямами - репродуктивним, пізнавально-пошуковим, творчим (для дітей з порушеннями інтелекту творчий напрям не застосовувався). На основі отриманих результатів проведення контрольних зрізів були виокремлені чотири рівні: низький, середній, достатній та високий. Кожен з рівнів відображає якісну оцінку засвоєння матеріалу навчальної програми. Результати проведення контрольних зрізів з учнями з порушеннями пізнавальної діяльності в умовах індивідуального навчання показали, що досить мала кількість дітей з порушеннями пізнавальної діяльності (6 %) повністю засвоїли програмний матеріал, натомість 94 % учнів не засвоїли програму або засвоїли її на низькому рівні. Головними причинами цього є: недотримання принципів корекційної дидактики під час навчального процесу; неврахування корекційної складової у вчителями у календарно-тематичному плануванні та проведенні уроків; відсутність спеціальної освіти у більшості вчителів індивідуального навчання; несформованість у дітей елементів навчальної діяльності; неправильний розподіл годин для вивчення навчального матеріалу. Якість роботи вчителів в умовах індивідуального навчання досліджували такими методами: анкетування, вивчення документації, спостереження. На основі отриманих результатів проведення контрольних зрізів були виокремлені три рівні, які відображали реалізацію вчителями корекційних цілей: високий (5 %), середній (23 %) та низький (72 %). Аналіз результатів дослідження реалізації корекційних цілей в системі індивідуального навчання свідчить про потребу у виробленні алгоритму цього процесу та покращенні його ефективності.

ENG The study of the peculiarities of individual education of children with cognitive impairment is an important area of research, because in the domestic special pedagogy this problem is still understudied. This area of research is the basis for creating the latest algorithm for correctional and pedagogical support of children with cognitive impairment in terms of individual learning. Determining the features of the correctional component for the organization of the modern system of individual learning was carried out by studying the results of students’ learning activities and the work of teachers in the context of individual learning. The main method was control assessments of educational activities, which were developed according to the capabilities of each respondent and taking into account the curriculum in the main subjects at three directions - reproductive, cognitive-exploratory, creative (for children with intellectual disabilities creative direction was not used). Based on the obtained results of control assessments, four levels were distinguished: low, medium, sufficient and high. Each of the levels reflects a qualitative assessment of mastering the material of the curriculum. The results of control assessments with students with cognitive impairment in individual learning showed that a relatively small number of children with cognitive impairment (6 %) fully mastered the program material, while 94 % of children did not master the program or mastered it at a low level. The main reasons for this are: non-compliance with the principles of correctional didactics during the educational process; failure to take into account the correction component in teachers in the calendar-thematic planning and conducting lessons; failure of most teachers of individual education to take into account the special education; unformed elements of educational activities in children; incorrect distribution of hours for studying educational material. The quality of teachers’ work in the conditions of individual learning was studied by the following methods: questionnaires, study of documentation, observation. Based on the obtained results of the control assessments, three levels were identified, which reflected the implementation of correctional goals by teachers: high (5 %), medium (23 %) and low (72 %). Analysis of the results of the study of the implementation of correctional goals in the system of individual learning indicates the need to develop an algorithm for this process and improve its efficiency.

RUS Изучение особенностей индивидуального обучения детей с нарушениями познавательной деятельности является актуальным направлением исследования, поскольку в отечественной специальной педагогике эта проблема еще недостаточно изучена. Такое направление исследования является базой для создания нового алгоритма коррекционно-педагогического сопровождения детей с нарушениями познавательной деятельности в условиях индивидуального обучения. Определение особенностей коррекционной составляющей организации современной системы индивидуального обучения осуществлялось путем исследования результатов учебной деятельности учащихся и работы учителей в условиях индивидуального обучения. Основным методом были контрольные срезы учебной деятельности, которые разрабатывались согласно возможностям каждого респондента и с учетом учебной программы по основным предметам по трем направлениям - репродуктивному, познавательно-поисковому, творческому (для детей с нарушениями интеллекта творческое направление не применялось). На основе полученных результатов проведения контрольных срезов были выделены четыре уровня: низкий, средний, достаточный и высокий. Каждый из уровней отражает качественную оценку усвоения материала учебной программы. Результаты проведения контрольных срезов с учащимися с нарушениями познавательной деятельности в условиях индивидуального обучения показали, что достаточно малое количество детей с нарушениями познавательной деятельности (6 %) полностью усвоили программный материал, зато 94 % учеников не усвоили программу или усвоили ее на низком уровне. Главными причинами этого являются: несоблюдение принципов коррекционной дидактики во время учебного процесса; игнорирование коррекционной составляющей учителями в календарно-тематическом планировании и проведении уроков; отсутствие специального образования у большинства учителей индивидуального обучения; несформированность у детей элементов учебной деятельности; неправильное распределение часов для изучения учебного материала. Качество работы учителей в условиях индивидуального обучения исследовали следующими методами: анкетирование, изучение документации, наблюдение. На основе полученных результатов проведения контрольных срезов были выделены три уровня, которые отражали реализацию учителями коррекционных целей: высокий (5 %), средний (23 %) и низкий (72 %). Анализ результатов исследования реализации коррекционных целей в системе индивидуального обучения свидетельствует о необходимости в выработке алгоритма этого процесса и улучшении его эффективности.


Full article text
03-Dutkovska.pdf