Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0002


Authors

RUS: Борейчук Денис Геннадьевич-Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого,ENG: Boreichuk Denys Hennadiiovych-Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine,UKR: Борейчук Денис Геннадійович-Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,


Titles

UKR ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

ENG FORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE BORDER GUARD OFFICER: RESULTS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT

RUS ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА


Annotations

UKR У статті висвітлено результати педагогічного експерименту щодо формування організаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої професійної підготовки. Організаційну культуру майбутніх офіцерів-прикордонників потрактовано як професійно важливу властивість, що охоплює знання про місію та цінності прикордонного відомства, здатність підтримувати та сприяти згуртованості прикордонного колективу і виявляється у дотриманні професійних норм під час міжособистісної взаємодії й виконанні завдань з охорони кордону, власній організованості та зібраності. Про організаційну культуру офіцера-прикордонника як керівника свідчить сукупність досягнень прикордонного підрозділу, результативність нововведень, раціональна організація праці, психологічний клімат, зовнішні та внутрішні комунікації. Висвітлено особливості педагогічного експерименту щодо формування організаційної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої професійної підготовки, охарактеризовано основні педагогічні умови формування організаційної культури. Для активізації ціннісно-мотиваційного ставлення курсантів до вивчення актуальних проблем організаційної культури офіцера-прикордонника запропоновано спеціальний курс «Організаційна культура офіцерів-прикордонників». Він необхідний для надання курсантам теоретичних і практичних знань про організаційну культуру офіцера-прикордонника, її основні вимоги, теорію та практику формування системи організаційної культури, використання принципів, типів, інструментів лідерства та створення сильної команди. Важливого значення під час експериментальної роботи надано розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників навичок командної роботи засобами соціально-психологічного тренінгу, відпрацьовуванню навичок конструктивної міжособистісної взаємодії в команді, ефективних способів вирішення проблем у команді, різних варіантів розв’язання конфліктів, використанню окремих моделей ситуаційного аналізу міжособистісних проблем. Розкрито важливість використання сучасних діалогічних форм, методів, інтерактивних технологій навчання, моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільного розв’язання проблем для розвитку в курсантів навичок професійної комунікативної взаємодії. Значну увагу зосереджено на розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників організаційних умінь і навичок прийняття управлінського рішення та лідерства шляхом поетапного впровадження в освітній процес ситуативних завдань професійного спрямування з ускладненням їхнього змісту на кожному курсі навчання.

ENG The article highlights the results of a pedagogical experiment on the formation of organizational culture to future border guard officers in the process of their professional training. The organizational culture of future border officers is treated as a professionally important property, which includes knowledge about the mission and values of the border agency, the ability to maintain and promote the cohesion of the border team and manifests itself in the observance of professional standards in interpersonal interaction and in the performance of tasks of border protection, self-organization and self-discipline. The organizational culture of the border guard officer as a leader is evidenced by a set of achievements of the border unit, the effectiveness of innovations, reasonable organization of work, psychological climate, external and internal communications. The peculiarities of pedagogical experiment on formation of organizational culture to future border guard officers in the process of their professional training are highlighted; the main pedagogical conditions of the formation of organizational culture are described. For strengthening the value-motivating attitude of cadets to the study of topical problems of organizational culture of the border guard officer, a special course «The organizational culture of border guard officers» is offered. The course is necessary to provide cadets with theoretical and practical knowledge about the organizational culture of the border guard officer, its basic requirements, the theory and practice of forming a system of organizational culture, the use of principles, types, leadership tools and creating a strong team. During the experimental work the importance is given to the development of the future border officers' skills of teamwork by means of social and psychological training, development of skills of constructive interpersonal interaction in a team, effective ways of solving problems in a team, various options for conflict resolution, the use of individual models of situational analysis of interpersonal problems. The importance of using modern dialogue forms, methods, interactive learning technologies, modelling of life situations, the use of role-playing games, joint problem-solving for the development of cadets' skills in professional communicative interaction is revealed. Considerable attention is paid to the development of organizational skills and managerial decision-making and leadership skills to future border guard officers by gradually introducing into the educational process situational tasks of professional direction with complication of their content in each course of training.

RUS В статье отражены результаты педагогического эксперимента по формированию организационной культуры у будущих офицеров-пограничников в процессе их профессиональной подготовки. Организационную культуру будущих офицеров-пограничников понимают как профессионально важное свойство, которое охватывает знания о миссии и ценности пограничного ведомства, способность поддерживать и способствовать сплоченности пограничного коллектива и проявляется в соблюдении профессиональных норм при межличностном взаимодействии и выполнении задач по охране границы, собственной организованности и собранности. Об организационной культуре офицера-пограничника, как руководителя, свидетельствует совокупность достижений пограничного подразделения, результативность нововведений, рациональная организация труда, психологический климат, внешние и внутренние коммуникации. Освещены особенности педагогического эксперимента по формированию организационной культуры у будущих офицеров-пограничников в процессе их профессиональной подготовки, охарактеризованы основные педагогические условия формирования организационной культуры. Для активизации ценностно-мотивационного отношения курсантов к изучению актуальных проблем организационной культуры офицера-пограничника предложен специальный курс «Организационная культура офицеров-пограничников». Он необходим для предоставления курсантам теоретических и практических знаний об организационной культуре офицера-пограничника, ее основные требования, теорию и практику формирования системы организационной культуры, использование принципов, типов, инструментов лидерства и создания сильной команды. Важное значение при экспериментальной работы уделено развитию у будущих офицеров-пограничников навыков командной работы средствами социально-психологического тренинга, отработке навыков конструктивного межличностного взаимодействия в команде, эффективных способов решения проблем в команде, различных вариантов решения конфликтов, использованию отдельных моделей ситуационного анализа межличностных проблем. Раскрыто важность использования современных диалогических форм, методов, интерактивных технологий обучения, моделирования жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместного решения проблем для развития у курсантов навыков профессиональной коммуникативного взаимодействия. Значительное внимание уделяется развитию у будущих офицеров-пограничников организационных умений и навыков принятия управленческих решений и лидерства путем поэтапного внедрения в образовательный процесс ситуативных задач профессионального направления с осложнением их содержания на каждом курсе обучения.


Full article text
02-Boreichuk.pdf