Description of the article

Date of publication

29.08.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 3(9) 29.08.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0403.0001


Authors

RUS: Алиева Севиндж Сардар-Бакинский государственный университет,ENG: Aliyeva Sevinj Sardar-Baku State University,AZE: Əliyeva Sevinc Sərdar qızı-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG ESSENCE OF SCIENTIFIC PARADIGM AND CRITERIA OF ITS USE

RUS СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AZE ELMİ PARADİQMA ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİ VƏ İSTİFADƏ OLUNMASI MEYARLARI


Annotations

ENG This article analyzes the concepts of interdisciplinary and interdisciplinary in education at the level of the scientific and pedagogical paradigm. It is shown that in the twentieth century, Thomas Kun (1922-1996) introduced the concept of paradigm into a scientific revolution. His theoretical views are contradictory: at the very beginning of his work, he denied the existence of a scientific paradigm in the social sciences, but he recognized this in his recent works. However, this evolution is ignored in the post-Soviet educational and pedagogical space, and, therefore, the existence of a paradigm in the natural and social sciences is denied, or its specific differences and attributes are ignored. This situation is also the subject of a study of modern Western and American researchers. Special attention is paid to the interpretation of the methodological aspects of the paradigm, the analysis of the value of interdisciplinary. The article widely explains the essence and typology of higher education, pedagogical and didactic paradigms of interdisciplinary education, in particular higher education.

RUS В данной статье анализируются концепции междисциплинарности и интердисциплинарности в образования на уровне научно-педагогической парадигмы. Показано, что в ХХ веке Томас Кун (1922-1996) ввел понятие парадигмы в научный оборот. Его теоретические взгляды противоречивы: в самом начале творчества он отрицал существование научной парадигмы в социальных науках, но в своих последних работах он признал это. Однако эта эволюция игнорируется в постсоветском образовательном и педагогическом пространстве, и, следовательно, отрицается существование парадигмы в естественных и социальных науках, или игнорируются ее специфические различия и признаки. Такая ситуация также является предметом исследования современных западных и американских исследователей. Особое внимание уделяется интерпретации методологических аспектов парадигмы, анализу значения междисциплинарности. В статье широко разъясняется сущность и типология высшего образования, педагогические и дидактические парадигмы междисциплинарного образования, в частности высшего образования.

AZE Bu məqalədə interdisiplinarlıq və interdisiplinar təhsil anlayışları ümümi elmi və pedaqoji paradiqma səviyyəsində təhlil edilir. Göstərilir ki, XX əsrdə paradiqma anlayışını elmi dövriyyəyə daxil etmiş görkəmli Amerika fiziki, elm metodoloqu və fəlsəfəçisi Tomas Kun (1922-1996) olmuşdur. Bu məsələdə onun nəzəri görüşlərinin ziddiyyətli olduğu iddia edilir: yaradıcılığın əvvəlində sosial elmlərdə elmi paradiqmanı movcudluğunu inkar etsə də son əsərlərində Kun social elmlərdə paradiqmanın mövcudluğunu qəbul etmişdir. Lakin postsovet təhsil və pedaqoji məkanında bu təkamül nəzərdən qaçırılır, nəticədə, təbii və sosial elmlərdə paradiqmanın movcudluğu inkar edilir yaxud onun spesifik fərqləri və əlamətləri nəzərə alınmır. Bu cür vəziyyət həmçinin müasir Qərb və Amerika tədqiqatçılarından da yan keçməmişdir. Həmçinin paradiqmanın metodoloji aspektlərinin şərhinə, interdisiplinarlığın nüvəsini təşkil edən mənaların təhlilinə xüsusi diqqət verilir. İnterdisiplinar təhsilin, xüsusən ali təhsilin pedaqoji və didaktik paradiqmaları geniş izah edilir, mahiyyəti və tipologiyası açaqlanır.


Full article text
01-Aliyeva.pdf