Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0014


Authors

RUS: Славчева-Андонова Гергана Василева-Пловдивский университет им.„Паисий Хилендарски”,ENG: Slavcheva-Andonova Gergana Vasileva-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Славчева-Андонова Гергана Василева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG RESEARCH ON THE CONNECTION BETWEEN TIME SPENT ON THE INTERNET AND THE SELF-ESTEEM EXPRESSED DURING ADOLESCENCE

BGR ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВРЕМЕТО НА ПРЕБИВАВАНЕ В ИНТЕРНЕТ И САМООЦЕНКАТА, ИЗЯВЕНА В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО

RUS ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ ПРЕБЫВАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И САМООЦЕНКОЙ В ПЕРИОД ЮНОШЕСТВА


Annotations

ENG A number of recent studies have proven that self-esteem is an important personality trait that affects satisfaction with one’s life and mental health. This influence is very pronounced in adolescence. This article analyses the connection between time spent in the virtual internet environment and self-esteem expressed during adolescence. The study was conducted among 312 adolescents between the age of 14 and 17, from different cities in the country. The applied research methodology: A Scale for the study of general self-esteem [8] provides an opportunity to analyse the characteristics of general self-esteem and the manifestations of self-esteem and self-underestimation in adolescence. The connection between time spent on the Internet and the levels of general self-esteem, self-respect and self-underestimation were also examined. According to the findings, individuals who exhibit high levels of general self-esteem spend the longest time on the Internet - five or more hours per day. The persons who demonstrate high levels of self-underestimation are those who spend the shortest time on the Internet. This time is episodic or once or twice a week. The empirical evidence obtained is informative of the fact that prolonged time spent on the Internet, found in adolescents with high levels of self-esteem, carry the risks of forming Internet-dependent behaviour.

BGR Редица съвременни изследвания доказват, че самооценката е важна личностна характеристика, която влияе върху удовлетвореността от живота и върху психичното здраве. Това влияние е силно изявено в юношеска възраст. В настоящата статия се анализират връзките между времето на пребиваване във виртуалната среда на интернет и самооценката, изявена в периода на юношеството. Изследването е проведено с 312 юноши на възраст между 14 и 17 години от различни градове на страната. Приложената изследователска методика: Скала за изследване на глобалната самооценка [8] дава възможност да се анализират характеристиките на общата самооценка и проявите на самоуважение и самоподценяване в периода на юношеството. Изследвани са и връзките между времето на пребиваване в интернет и проявените нива на обща самооценка, самоуважение и самоподценяване. Според констатираните данни лицата, които демонстрират високи нива на обща самооценка пребивават в интернет най-продължително време - пет или повече часа на ден. Най-кратко пребивават в интернет лицата, които демонстрират високи нива на самоподценяване. Това пребиваване е епизодично или един-два пъти седмично. Получените емпирични данни са информативни за факта, че продължителният престой в интернет, констатиран при юношите с високи нива на самооценка, крие рискове от формиране на интернет зависимо поведение.

RUS Ряд современных исследований доказывают, что самооценка является важной личностной характеристикой, которая влияет на удовлетворенность жизни, а так же на психическое здоровье. Это влияние сильно проявляется в периоде юношества. В этой статье анализируются отношения между временем пребывания в виртуальной среде интернета и самооценкой, которая проявляется в период юношества. Исследование проведено с 312 юношами в возрасте с 14 по 17 лет с разных городов страны. Шкала исследования глобальной самооценки [8] дает возможности анализировать характеристики общей самооценки и проявление самоуважения и самоутверждения в период юношества. Так же проведено исследование отношений между временем пребывания в интернете и проявлением общей самооценки, самоуважения и самоутверждения. На основе полученных результатов лица, которые показывают высокий уровень общей самооценки, пребывают в интернете в порядке 5-и или более часов. Самое короткое по времени пребывание в интернете демонстрируют лица, у которых высокий уровень самоутверждения. У них пребывание эпизодическое или проявляются раз-два в выходные дни. Полученные эмпирические результаты являются только информативными по отношению того факта, что продолжительное пребывание в интернете проявляется у юношей с высоким уровнем самооценки скрывают формирование у них интернет зависимого поведения.


Full article text
14-slavcheva-andonova.pdf