Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0010


Authors

RUS: Герева Магдалена Милкова-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Gereva Magdalena Milkova-Paisii Hilendarski University of Plovdiv,BGR: Герева Магдалена Милкова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG ROOTS AND DYNAMICS OF THE CREATIVE IMPULSE IN PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH OF OTTO RANK

BGR КОРЕНИ И ДИНАМИКА НА КРЕАТИВНИЯ ИМПУЛС В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОДХОД НА ОТО РАНК

RUS КОРНИ И ДИНАМИКА ТВОРЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ ОТТО РАНКА


Annotations

RUS Эта статья является частью теоретического исследования творчества и психического благополучия в зрелом возрасте, с акцентом на развитие ключевых тематических линий в наследии австрийского психотерапевта Отто Ранка. При анализе особое место отводится конструктам воли и творчества, которые лежат в основе Ранкианского понимания индивидуального развития и достижения зрелости. В тексте анализированны характеристики и дефиниция воли, а также их отдаленность от фрейдовских интерпретаций. Творческая дилемма в подходе Отто Ранка рассматривается в контексте философского и эстетического наследия Фридриха Шиллера и ее современного прочтения в гуманистической парадигме. Переплетение эстетического понимания Шиллером психологической гармонии и красоты вместе с философскими основаниями и развитием терапевтического метода Ранка также были интерпретированы. Линии подхода в психотерапевтических методах Отто Ранка и иранского невролога и психиатра доктора Носрата Песешкяна необходимы при параллельном отслеживании 5-ступенчатой модели в позитивной психотерапии, которые рассматриваются как пример для экстраполяции Ранкианских идей в современной психотерапевтической теории и практике.

ENG The article is part of a theoretical study on creativity and psychological well-being in adulthood, with a focus on the development of key topics found in the legacy of the Austrian psychotherapist Otto Rank. In the analysis, a special place is given to the constructs of will and creativity that underpin the Rankian understanding of individual development and personal growth. The characteristics and definition of will are outlined and defined far from the context of their usual connotation in the Freudian paradigm. The creative dilemma in Otto Rank's approach is outlined in comparison with the findings of Friedrich Schiller together with the contemporary reading in that of the Humanistic approach. The intertwining of Schiller's interpretation of psychological harmony and beauty within the philosophical grounds and the development of Rank's therapeutic method has also been interpreted. The psychotherapeutic approaches of Otto Rank and Iranian neurologist and psychiatrist Dr. Nosrat Peseshkian are paralleled in the review of the 5-step model in positive psychotherapy as an example of contemporary extrapolation of Rank's ideas in the recent theory and practice.

BGR Докладът е част от теоретично изследване върху креативността и психичното благополучие в зряла възраст, като акцент в разработката са основни тематични линии в наследството на австрийския психотерапевт Ото Ранк. В анализа е отредено специално място на конструктите воля и креативност, които застават в основата на Ранкианското разбиране за индивидуалното развитие и постигането на зрялост и психично благополучие. Отличени са характеристиките и определението за воля, както и неговата дистанция от фройдистки интерпретации на сродни понятия. Креативната дилема в подхода на Ото Ранк е разгледана в контекста на философско-естетическото наследство на Фридрих Шилер, а съвременния му прочит - в този на хуманистичната парадигма. Интерпретирано е и преплитането на Шилеровата трактовка за психологическата хармония и красотата във философските основания и развитието на терапевтичния метод на Ранк. Линиите на приближаване в психотерапевтичните подходи на Ото Ранк и иранския невролог и психиатър д-р Носрат Песешкиан се налагат при паралелното проследяване на 5-степенния модел в позитивната психотерапия като пример за съвременна екстраполация на идеите на Ранк в психотерапевтичната теория и практика.


Full article text
10-gereva.pdf