Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0009


Authors

RUS: Шумовецкая Светлана Павловна-Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого,ENG: Shumovetska Svitlana Pavlivna-National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky,UKR: Шумовецька Світлана Павлівна-Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,


Titles

ENG FORMATION OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF THE BORDER GUARD OFFICER: ATTACHMENT TO THE EUROPEAN BORDER SERVICE VALUES

UKR ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА: ПРИЛУЧЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

RUS ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА: ПРИОБЩЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ


Annotations

ENG The article proves the necessity to acquaint future border guards with the European values in the field of state border protection, first of all, regarding the professional ethics and recognition of the absolute value of each person. The importance of the humanities disciplines, in particular, such as «Philosophy», «Sociology. Ethics. Aesthetics. Religious Studies», which allow you to learn the way of life, the system of cultural meanings, spiritual values, sociocultural models of people's life, their ideals, goals, worldviews, which specify the cultural values of peoples and eras. The peculiarities of learning the European cultural heritage by the future border guards are highlighted. It has been found out that the knowledge acquired by the cadets during the study of the disciplines «Philosophy», «Sociology. Ethics. Aesthetics. Religious Studies», the adoption of the prominent cultural models, will be the basis for forming the professional culture of future border guards, their goals and priorities of the professional activity will be determined. In order to familiarize the future border guards with the European values of the border guard service, it is suggested to use the potential of debates and discussions, which is one of the most optimal ways of acquiring new knowledge and forming an erudite, intellectual personality. The importance of discussions for the knowledge of the future border guards of socio-cultural models of human activity of different cultures and epochs, the attachment to the European values of the border guard service, joint search for values and norms and their study in specific types of the professional activity in the field of the border protection are highlighted. In this case, it is taken into account that knowledge of the European cultural values, experience of people’s life of different historical and cultural epochs, reflected in philosophy, ethics, religion, will help the cadets to understand better the meaning of their life, their professional activity, values and ideals of the border guard service, learn socio-cultural models necessary for their personal and professional development. In general, the necessity in context of forming the professional culture of future border guards during the teaching of «Philosophy» and «Sociology. Ethics. Aesthetics. Religious Studies» courses great attention to highlighting the importance of the European cultural heritage, attracting cadets to high European traditions, including the border service has been proved. It has been envisaged that learning the outstanding cultural samples should be the standard that will contribute to the formation of the professional culture of cadets, determine the priority of their goals and the orientation of their professional activity. It should be based on the recognition of the unconditional value of each person, the postulate of justice, respect for human dignity.

UKR У статті доведено необхідність ознайомлення майбутніх офіцерів-прикордонників із європейськими цінностями у сфері охорони державного кордону, насамперед щодо професійної етики та визнання безумовної цінності кожної людини. Розкрито значення гуманітарних дисципліни, зокрема таких, як «Філософія», «Соціологія. Етика. Естетика. Релігієзнавство», які дозволяють пізнати спосіб життя, систему культурних смислів, духовні цінності, соціокультурні моделі життєдіяльності людей, їх ідеали, цілі, світоглядні установки, в яких конкретизуються культурні цінності народів та епох. Висвітлено особливості вивчення майбутніми офіцерами-прикордонниками європейської культурної спадщини. З’ясовано, що знання, здобуті курсантами під час вивчення навчальних дисциплін «Філософія», «Соціологія. Етика. Естетика. Релігієзнавство», прийняття визначних культурних зразків, будуть основою, на якій формуватиметься професійна культура майбутніх захисників кордону, визначатимуться їх цілі та пріоритети професійної діяльності. Для ознайомлення майбутніх офіцерів-прикордонників з європейськими цінностями прикордонної служби запропоновано використовувати потенціал диспутів і дискусій, які є одним з найоптимальніших шляхів як добування нового знання, так і формування ерудованої, інтелектуальної особистості. Висвітлено значення дискусій для пізнання майбутніми офіцерами-прикордонниками соціокультурних моделей життєдіяльності людини різних культур та епох, прилучення до європейських цінностей прикордонної служби, спільного пошуку цінностей і норм та їх дослідження в специфічних видах професійної діяльності у сфері захисту кордону. У цьому випадку враховано, що знання цінностей європейської культури, досвіду життєдіяльності людей різних історичних та культурних епох, відображених у філософії, етиці, релігії, допоможе курсантам краще пізнати сенс свого життя, своєї професійної діяльності, цінності й ідеали прикордонної служби, засвоїти соціокультурні моделі, необхідні для особистісного та професійного становлення. Загалом доведено необхідність у контексті формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників під час викладання навчальних дисциплін «Філософія» та «Соціологія. Етика. Естетика. Релігієзнавство» посиленої уваги до висвітлення значення європейської культурної спадщини, прилучення курсантів до високих європейських традицій, у тому числі й прикордонної служби. Передбачено, що вивчення визначних культурних зразків має бути тим еталоном, що сприятиме формуванню професійної культури курсантів, визначатиме пріоритетність цілей та спрямованість їх професійної діяльності. Ії основою мають бути визнання безумовної цінності кожної особистості, постулати справедливості, поваги до людської гідності.

RUS В статье доказана необходимость ознакомления будущих офицеров-пограничников с европейскими ценностями в сфере охраны государственной границы, прежде всего по профессиональной этике и признание безусловной ценности каждого человека. Раскрыто значение гуманитарных дисциплины, в частности таких, как «Философия», «Социология. Этика. Эстетика. Религиоведение», которые позволяют познать образ жизни, систему культурных смыслов, духовные ценности, социокультурные модели жизнедеятельности людей, их идеалы, цели, мировоззренческие установки, в которых конкретизируются культурные ценности народов и эпох. Освещены особенности изучения будущими офицерами-пограничниками европейского культурного наследия. Выяснено, что знания, полученные курсантами при изучении учебных дисциплин «Философия», «Социология. Этика. Эстетика. Религиоведение», принятие выдающихся культурных образцов, будут основой, на которой будет формироваться профессиональная культура будущих защитников границы, будут определяться их цели и приоритеты профессиональной деятельности. Для ознакомления будущих офицеров-пограничников с европейскими ценностями пограничной службы предложено использовать потенциал диспутов и дискуссий, которые являются одним из оптимальных путей как получения нового знания, так и формирования эрудированной, интеллектуальной личности. Освещено значение дискуссий для познания будущими офицерами-пограничниками социокультурных моделей жизнедеятельности человека различных культур и эпох, приобщение к европейским ценностям пограничной службы, совместного поиска ценностей и норм и их исследования в специфических видах профессиональной деятельности в сфере защиты границы. В этом случае учтено, что знания ценностей европейской культуры, опыта жизнедеятельности людей разных исторических и культурных эпох, отраженных в философии, этике, религии, поможет курсантам лучше узнать смысл своей жизни, своей профессиональной деятельности, ценности и идеалы пограничной службы, усвоить социокультурные модели, необходимые для личностного и профессионального становления. В общем доказана необходимость в контексте формирования профессиональной культуры будущих офицеров-пограничников во время преподавания учебных дисциплин «Философия» и «Социология. Этика. Эстетика. Религиоведение» усиленного внимания к освещению значение европейского культурного наследия, приобщение курсантов к высоким европейским традициям, в том числе и пограничной службы. Предполагается, что изучение выдающихся культурных образцов должно быть тем эталоном, который будет способствовать формированию профессиональной культуры курсантов, определять приоритетность целей и направленность их профессиональной деятельности. Ее основой должны быть признание безусловной ценности каждой личности, постулаты справедливости, уважения к человеческому достоинству.


Full article text
09-shumovezka.pdf