Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0304.0004


Authors

RUS: Анищенко Виктория Александровна-Академия Государственной пенитенциарной службы,ENG: Anishchenko Viktoria Oleksandrivna-Academy of the State Penitentiary Service of Ukraine,UKR: Аніщенко Вікторія Олександрівна-Академія Державної пенітенціарної служби,


Titles

ENG PROCEDURAL AND LOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF FUTURE OFFICERS OF THE STATE CRIMINAL AND EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE

UKR ПРОЦЕСУАЛЬНО-ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

RUS ПРОЦЕССУАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ


Annotations

ENG The reform of the penitentiary system of Ukraine, the creation of new structural units of the Ministry of Justice of Ukraine, including the State Criminal and Executive Service (hereinafter - SCES) of Ukraine, and the need to ensure the education quality to international requirements lead to the development and implementation of new models of professional training for penitentiary staff. The new vector of professional development of future SCES officers is based on the intellectual development of the individual, ensuring the close interconnection of science and practice, training of penitentiary officers who will have advanced theoretical knowledge and practical skills formed during the training period. The full realization of the tasks of qualitative professional education of future specialists of the penitentiary system is possible in a term of determination the ways of modern professional competencies formation. The issue of improving professional education based on a competent approach, taking into account the tendencies of management updating of the educational process organization, the logic of choice of teaching and learning methods, informatization of education is in the attention of both domestic and foreign scientists and practitioners of law, pedagogy and psychology. The purpose of the study is the determination, based on the procedural and logical approach, of improving the education system and formation of professional competencies of future penitentiary officers of Ukraine in higher educational institutions with specific training conditions. Methodology. During the research such general theoretical methods were used: analysis and synthesis of pedagogical, philosophical, psychological literature on the problem of the research, as well as generalization of the existing theoretical approaches to form universal statements about the essence and peculiarities of education of future SCES officers of Ukraine. Scientific novelty. The model of intellectualization of the system of professional education of future SCES officers of Ukraine is offered; the main ways of its introduction into the organization of the educational process in the higher educational institutions with specific training conditions are revealed. Conclusions. The study does not include all the issues of professional and logical aspects of professional competencies formation and general degree professional education of future SCES officers of Ukraine. The results of the research indicate the need for timely improvement of approaches to the organization of the educational process, the creation of specific features of the educational environment, updating the methodology of practice-oriented training, forms and methods of development of the intellectual level and critical thinking of future SCES officers, their acquisition of modern professional competencies. Having considered the scientific and practical bases of personal development processes (optation, adaptations, internalization and actualization of personality), and also having highlightd the main procedural and logical aspects of personal formation and taking into account the requirements for building a modern information and intellectual environment of education in a higher educational institution with specific training conditions, the conceptual model of intellectualization of professional education system of the future SCES officer of Ukraine is offered with the optimal ways for creation the conditions of model functioning during training and also formation of modern professional competencies of the penitentiary specialists.

UKR Реформування пенітенціарної системи України, створення нових структурних підрозділів Міністерства юстиції України, в тому числі Державної кримінально-виконавчої служби України, та потреби забезпечення якості освіти з врахуванням міжнародних вимог зумовлюють розроблення й реалізацію нових моделей професійної підготовки пенітенціарних кадрів. Новий вектор розвитку професійної освіти майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України базується на інтелектуальному розвитку особистості, забезпеченні тісного взаємозв’язку науки і практики, підготовці пенітенціаріїв із поглибленими теоретичними знаннями та практичними навичками. Повноцінна реалізація завдань якісної професійної освіти майбутніх фахівців пенітенціарної системи можлива за умови визначення шляхів формування сучасних професійних компетентностей. Питання вдосконалення професійної освіти на основі компетентнісного підходу з урахуванням тенденцій оновлення менеджменту організації освітнього процесу, логіки вибору методів викладання та навчання, інформатизації освіти знаходиться в колі уваги як вітчизняних, так і закордонних науковців та практиків галузі права, педагогіки та психології. Метою дослідження є визначення на основі процесуально-логічного підходу шляхів вдосконалення системи освіти та формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Методологія. Під час проведення дослідження були використані загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез педагогічної, філософської, психологічної літератури з проблеми дослідження, а також узагальнення наявних теоретичних підходів для формування універсальних тверджень про суть та особливості освіти майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Наукова новизна. Запропонована модель інтелектуалізації системи професійної освіти майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України та розкриті основні шляхи її запровадження в організацію освітнього процесу в заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Висновки. Проведене дослідження не вичерпує всіх питань професійно-логічних аспектів формування професійних компетентностей та загальної ступеневої професійної освіти майбутніх офіцерів ДКВС України. Результати даного дослідження свідчать про необхідність своєчасного вдосконалення підходів до організації освітнього процесу, створення специфічних особливостей освітнього середовища, оновлення методології практико-орієнтовного навчання, форм та методів розвитку інтелектуального рівня й критичного мислення майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України, набуття ними сучасних професійних компетентностей. Розглянувши науково-практичні основи процесів розвитку особистості (оптації, адаптації, інтерналізації та актуалізації особистості), виділивши основні процесуально-логічні аспекти формування особистості та врахувавши вимоги до побудови сучасного інформаційно-інтелектуального середовища освіти у закладі вищої світи зі специфічними умовами навчання, запропонована концептуальна модель інтелектуалізації системи професійної освіти майбутнього офіцера Державної кримінально-виконавчої служби України, а також оптимальні шляхи для створення умов функціонування цієї моделі під час навчання та формування сучасних професійних компетентностей фахівців пенітенціарної сфери.

RUS Реформирование пенитенциарной системы Украины, создание новых структурных подразделений Министерства юстиции Украины, в том числе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, и потребности обеспечения качества образования с учетом международных требований обуславливают разработку и реализацию новых моделей профессиональной подготовки пенитенциарных кадров. Новый вектор развития профессионального образования будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины основывается на интеллектуальном развитии личности, обеспечении тесной взаимосвязи науки и практики, подготовки пенитенциариев с углубленными теоретическими знаниями и практическими навыками. Полноценная реализация задач качественного профессионального образования будущих специалистов пенитенциарной системы возможна при условии определения путей формирования современных профессиональных компетентностей. Вопросы усовершенствования профессионального образования на основе компетентностного подхода с учетом тенденций обновления менеджмента организации образовательного процесса, логики выбора методов преподавания и обучения, информатизации образования находятся во внимании как отечественных, так и зарубежных ученых и практиков в области права, педагогики и психологии. Целью исследования является определение на основе процессуально-логического подхода путей усовершенствования системы образования и формирования профессиональных компетентностей будущих офицеров-пенитенциариев Украины в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения. Методология. В процессе проведения исследования были использованы общетеоретические методы: анализ и синтез педагогической, философской, психологической литературы по проблемам исследования, а также обобщение имеющихся теоретических подходов для формирования универсальных утверждений о сущности и особенностях образования будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Научная новизна. Предложена модель интеллектуализации системы профессионального образования будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и раскрыты основные пути ее внедрения в организацию образовательного процесса в учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения. Выводы. Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов профессионально-логических аспектов формирования профессиональных компетентностей и общего ступенчатого профессионального образования будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Результаты данного исследования свидетельствуют о необходимости своевременного усовершенствования подходов к организации образовательного процесса, создании специфических особенностей образовательной среды, обновления методологии практико-ориентированного обучения, форм и методов развития интеллектуального уровня и критического мышления будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, приобретения ними современных профессиональных компетентностей. Рассмотрев научно-практические основы процессов развития личности (оптации, адаптации, интернализации и актуализации личности), выделив основные процессуально-логические аспекты формирования личности и использовав требования к построению информационно-интеллектуальной среды образования в учреждении высшего образования со специфическими условиями обучения, предложена концептуальная модель интеллектуализации системы профессионального образования будущего офицера Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а также оптимальные пути для создания условий функционирования данной модели в период обучения и формирования современных профессиональных компетентностей специалистов пенитенциарной сферы.


Full article text
04-anishcenko.pdf