Description of the article

Date of publication

30.11.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 4(6) 30.11.2019


DOI

10.34671/SCH.HBR.2019.0304.0005


Authors

RUS: Василев Илко Цанев-Пловдивский университет им. „Паисия Хилендарского“,ENG: Vasilev Ilko Tsanev-University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”,BGR: Василев Илко Цанев-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG PEDAGOGICALLY JUSTIFIED CONDITIONS FOR ANALYSIS OF THE PRESENCE OF MAJOR SONGS IN BULGARIAN POP AND ROCK MUSIC

BGR ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАНИ УСЛОВИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА МАЖОРНИТЕ ПЕСНИ В БЪЛГАРСКАТА ПОП И РОК МУЗИКА

RUS ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИСУТСТВИЯ МАЖОРНЫХ ПЕСЕН В БОЛГАРСКОЙ ПОП И РОК МУЗЫКИ


Annotations

ENG The article explores the presence of major songs in Bulgarian pop and rock music in the interval from its creation in the 1960s and 1970s to the present day. The time period is divided into two periods - up to the 1990s and beyond. The subject of the study are the two types of keys in the songs - major and minor. A total of 98 songs from the two periods were studied and analyzed. Their selection was made after the survey, as well as with data from music charts of specialized Bulgarian media. The hypothesis investigated is that there is a growing tendency for a dominant presence and even dominance of the minor mode over the major in contemporary Bulgarian songs. A comparative method and analysis were used to prove or reject this assumption. They confirm the hypothesis of a growing presence of minor keys in contemporary Bulgarian pop and rock songs. The study found that this phenomenon is also valid for included songs from this period in the content of music schoolbooks for 2019/2020.

BGR Статията изследва присъствието на мажорните песни в българската поп и рок музика в интервала от нейното създаване през 60-те и 70-те години на ХХ до днес. Времевият отрязък е разделен на два периода - до 90-те години на ХХ век и след тях. Обект на изследването са двата вида тоналности в песните - мажорни и минорни. Проучени и анализирани са общо 98 песни от двата периода. Техният подбор е извършен след провеждане на анкета, както и с данни от класации на специализирани български медии. Изследваната хипотеза е, че е налице нарастваща тенденция за преобладаващо присъствие и дори доминиране на минорния лад над мажорния в съвременните български песни. За доказването или отхвърлянето на това предположение са използвани сравнителен метод и анализ. Те потвърждават хипотезата за засилващо се присъствие на минорните тоналности в съвременните български поп и рок песни. При изследването е установено, че това явление е в сила и за включените песни от този период в съдържанието на учебниците по музика за 2019/2020 година.

RUS В статье исследуется наличие мажорных песен в болгарской поп-и рок-музыке в период с момента ее создания в 1960-х и 1970-х годов до наших дней. Период времени делится на два периода - до 1990-х годов и далее. Предметом исследования являются два типа тональностей в песнях - мажорные и минорные. В общей сложности 98 песен из двух периодов были изучены и проанализированы. Их выбор был сделан после опроса, а также использованы песни с музыкальных чартов специализированных болгарских СМИ. Гипотеза исследования состоит в том, что наблюдается растущая тенденция к доминирующему присутствию и даже доминированию минорного стиля над мажорным в современных болгарских песнях. Сравнительный метод и анализ использовались, чтобы доказать или отклонить это предположение. Исследование подтверждает гипотезу растущего присутствия песен минорной тональности в современной болгарской поп-и рок-песнях. Исследование показало, что это явление также справедливо для включенных песен этого периода в содержание музыкальных учебников на 2019/2020 годы.


Full article text
05-vasilev.pdf