Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0020


Authors

AZE: Veliyev Daxil Cahangir-Bakı Dövlət Universiteti,RUS: Велиев Дахиль Джахангир-Бакинский государственный университет,ENG: Veliyev Dahil Jahangir-Baku State University,


Titles

ENG SOCIAL-PHILOSOPHICAL VIEWS OF ALI SHARIATI AND SAID KUTBI: COMPARATIVE ANALYSIS

AZE ƏLİ ŞARİATİ VƏ SAID QÜTBÜN SOSİAL-FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ: MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL

RUS СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АЛИ ШАРИАТИ И САИДА КУТБИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ


Annotations

ENG The history of mankind owes much to outstanding thinkers, talented researchers, including in the field of philosophy. It was thanks to their efforts that social values and innovative ideas were formulated, and development progressed along the line of progress. The history of Muslim philosophical thought of the twentieth century is represented by a number of outstanding personalities. Although there are similarities in their views on certain issues and ideas, however, there were differences in solving a number of serious problems. Among them are Ali Shariati (Iran) and Saeed Qutb (Egypt). They made a significant contribution to the development of socio-philosophical issues, were leading representatives of the spiritual culture of their people and the entire region. Both were philosophers of the Muslim movement who considered Islam to be simply a religion, a moral revolutionary project based on the principle of secularism. There are also other, rather obvious differences, between the concepts of these thinkers of the modern era. Although Ali Shariati was more influenced by European philosophers, the teachings of Saeed Qutb were distinguished by a strong orientation towards the teachings of Muslims. In addition, the pantheistic views of Ali Shariati should not be ignored.

AZE Bəşəriyyət tarixi görkəmli mütəfəkkirlərə, istedadlı tədqiqatçılara, o cümlədən fəlsəfə sahəsində çox borcludur. Məhz onların səyləri sayəsində sosial dəyərlər və mütərəqqi fikirlər formalaşıb inkişaf etmişdir. XX əsrin müsəlman fəlsəfi düşüncə tarixi bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərlə təmsil olunur. Müəyyən məsələlərə və fikirlərə münasibətlərində oxşarlıqlar olsa da, bir sıra ciddi problemlərin həllində fərqliliklər mövcud idi. Bunların sırasında Əli Şəriəti (İran) və Səid Qutb (Misir) var. Onlar sosial-fəlsəfi məsələlərin inkişafına mühüm töhfələr verdilər, xalqlarının və bütün bölgənin mənəvi mədəniyyətinin aparıcı nümayəndələri olmuşlar. Hər ikisi də İslamı sadəcə bir din yox, dünyəvilik prinsipinə söykənən mənəvi inqilabi layihə hesab edən müsəlman hərəkatının filosofları idi. Müasir dövrün bu mütəfəkkirlərinin ideyaları arasında bir sıra, gözə çarpan fərqlər də var. Əli Şəriəti daha çox Avropa filosofları tərəfindən təsirlənsə də, Səid Qutbünün təlimləri müsəlmanların təlimlərinə güclü bir yönümlə fərqlənirdi. Bundan əlavə, Əli Şəriətinin panteist görüşləri də nəzərə alınmamalıdır.

RUS История человечества во многом обязана выдающимся мыслителям, талантливым исследователям, в том числе и в области философии. Именно благодаря их стараниям формулировались социальные ценности и передовые идеи, шло развитие по линии прогресса. История мусульманской философской мысли ХХ века представлена рядом выдающихся личностей. Хотя есть сходство в их взглядах по определенным вопросам и идеям, однако в решении ряда серьезных проблем были и различия. Среди них следует назвать Али Шариати (Иран) и Саида Кутба (Египет). Они внесли значительный вклад в развитие социально-философской проблематики, были ведущими представителями духовной культуры своего народа и всего региона. Оба были философами мусульманского движения, которые считали ислам просто религией, моральным революционным проектом, основанным на принципе секуляризма. Между концепциями этих мыслителей современной эпохи есть также и другие, довольно очевидные различия. Хотя Али Шариати больше находился под влиянием европейских философов, учение Саида Кутба отличалось сильной ориентацией в сторону учения мусульман. Кроме того, не следует игнорировать пантеистические взгляды Али Шариати.


Full article text
20-veliev.pdf