Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0019


Authors

RUS: Мусаева Вусал Керем-Бакинский государственный университет,ENG: Musaeva Vusal Kerem-Baku State University,AZE: Musayeva Vüsalı Kərəm-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG CULTURAL AESTHETIC TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY IN THE 40-50S IN AZERBAIJAN

AZE AZƏRBAYCANDA 40-50-Cİ İLLƏRDƏ FƏLSƏFƏNİN İNKİŞAFINDA MƏNƏVİ-ESTETİK AMİLLƏR

RUS КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ В 40-50-Х ГОДАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


Annotations

ENG In the 40-50s of the last century, in Azerbaijan, writers, poets, artists, sculptors created and promoted in their works of art (novels, short stories, short stories, critical publications, sculpture, applied art, painting, etc.) images of working people countries of the Soviets, brave and selfless. Valuable work, dedication, discipline were presented as a model, such work was highly appreciated, rewarded and presented as a role model. At the same time, one of the main tasks in the field of philosophy, history and literature was the struggle against “anti-Leninist” tendencies. The activities of C. Jabbarly, M. Mushfig, S. Vurgun, A. Iskenderov, M. Shakhriyar and I. Efendiev, which actively influenced the public consciousness in the field of fiction, contributed to the formation of people's artistic thinking, perception of the world through artistic images. These famous personalities had a profound influence on the development of spiritual culture and played an exceptional role in the formation of national identity, in reflecting the world in the minds of people in a new way, through the prisms of good and evil, beauty and ugliness.

AZE Azərbaycanda keçən əsrin 40-50-ci illərində bədii yaradıcılıqda (roman, povest, hekayə, tənqidi publisistika, hekəltəraşlıq, tətbiqi sənət sahələri, rəsmlər və s.) zəhmətkeş, cəfakeş, mərd insan obrazları yaradılır və təbliğ olunurdu. Yazıçılar, şairlər, rəssamlar, heykəltəraşlar və s. özlərinin bütün yaradıcı potensialını məhz həmin qəbildən olan əsərlərin yaradılmasına sərf etməyə çalışırdılar. Bir sözlə, əzəmətli əmək, çalışqanlıq, şücaət alqışlanır, mükafatlandırılır, nümunə kimi təqdim olunurdu. Eyni zamanda fəlsəfə, tarix və ədəbiyyat sahələrində “antileninçi” müyillərə qarşı mübarizə əsas vəzifələrdən biri sayılırdı. Bədii ədəbiyyat sahəsində ictimai şüura fəal təsir göstərmiş, xalqın bədii təfəkküründə, dünyanın bədii obrazlar vasitəsilə dərk edilməsində böyük xidmətləri olmuş C.Cabbarlı, M.Müşfiq, S.Vurğun, A.İsgəndərov, M.Şəhriyar və İ.Əfəndiyevin fəaliyyəti də nəzərdən keçirilməlidir. Bu görkəmli şəxsiyyətlər öz yaradıcı fəaliyyəti ilə xalqımızı mənəvi mədəniyyətində dərin iz qoymuş, milli təfəkkürün formalaşmasında, dünyanın xeyir və şər, gözəllik və eybəcərlik prizmasından yeni müstəvidə əks olunmasında müstəsna rol oynamışlar.

RUS В 40-50-х годах прошлого века в Азербайджане писатели, поэты, художники, скульпторы создавали и пропагандировали в своих художественных произведениях (романы, рассказы, рассказы, критические публикации, скульптура, прикладное искусство, живопись и т.д.) образы трудящихся людей страны Советов, храбрых и самоотверженных. В качестве образца представлялся доблестный труд, самоотверженность, дисциплинированность, такой труд высоко ценился, вознаграждался и представлялся в качестве образца для подражания. В то же время одной из главных задач в области философии, истории и литературы была борьба с «антиленинскими» тенденциями. Деятельность Ч. Джаббарлы, М. Мушфига, С. Вургуна, А. Искендерова, М. Шахрияра и И. Эфендиева, которые активно влияли на общественное сознание в области художественной литературы, способствовала формированию художественного мышления людей, восприятию мира через художественные образы. Эти известные личности оказали глубокое влияние на развитие духовной культуры и сыграли исключительную роль в формировании национального самосознания, в отражении мира в сознании людей по-новому, через призмы добра и зла, красоты и безобразия.


Full article text
19-musaeva.pdf